بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی نور، اهواز، ایران.

3 - مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 گروه پاتولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نمونه­برداری سوزنی (FNA) بهترین روش برای تشخیص قبل از جراحی تومورهای تیرویید است که به طور گسترده برای بیماران انجام می­شود، اما متأسفانه برای حدود 20% موارد، جواب به صورت مشکوک و یا حد واسط گزارش می­شود. همچنین با توجه به جواب­های مثبت و منفی کاذب که گزارش می­شوند، نیاز به وجود بیومارکر احساس می­شود تا صحت آزمایش تشخیص قبل از جراحی را بهبود بخشد. هدف از این تحقیق بررسی بیان نسبیmRNA  ژن­هایCCND2 ، ‌PLAB ،  PCSK2  وFHL1  جهت افتراق تومور خوش­خیم و تومور بدخیم از نوع پاپیلاری تیرویید کارسینوما می­باشد.
روش بررسی: 50 نمونه از بیماران با تومورهای بدخیم تیرویید (25 نمونه) و تومورهای خوش­خیم تیرویید (25 نمونه) از بین کل بیماران مراجعه­کننده به این تحقیق وارد شدند، برای استخراجRNA  از نمونه­های پارافینه شده و همچنین برای ساختcDNA  از کیت استفاده شد. واکنشReal Time PCR  در حجم 20 میکرولیتر انجام گرفت و از مخلوط واکنش Real Time PCR  حاوی مادۀ فلورسانس سایبر گرین استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بیان نسبیmRNA  سه ژن CCND2 ، PLAB  و PCSK2  کارآیی خوبی برای افتراق نداشتند، اما بررسی بیان نسبیmRNA  ژنFHL1  توانست 21 مورد بدخیم را افتراق دهد، اگرچه تعداد 4 مورد هم به صورت مثبت کاذب تشخیص داده شدند.
نتیجه­گیری: بررسی بیان نسبی RNA ژن FHL1 نسبت به سایر ژن­های مورد بررسی جهت افتراق تومورهای پاپیلاری تیرویید کارسینوما از خوش­خیم کارآیی بیشتری دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


Xing MHaugen BRSchlumberger M. Progress in molecular-based management of differentiated

    thyroid cancer. Lancet 2013 Mar; 23: 1058-69.

2-Schagdarsurengin U O, Gimm H, Dralle C, Hoang-Vu, Dammann R. CpG island methylation of tumor-related promoters occurs preferentially in undifferentiated carcinoma. Thyroid 2006;16: 633-42.
3-Weber F, Shen L, Aldred MA, Morrison CD, Frilling A, Saji M, ‘et al’. Genetic classification of benign and malignant thyroid follicular neoplasia based on a three-gene combination. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 2512-21.
4-Lee JH, Lee ES, Kim YS. Clinicopathologic significance of BRAF V600E mutation in papillary carcinomas of the thyroid: a meta-analysis. Cancer 2007;110: 38-46.
5-Shibru D J, Hwang E, Khanafshar QY, Duh OH, Clark, Kebebew E. Does the 3-gene diagnostic assay accurately distinguish benign from malignant thyroid neoplasms?. Cancer 2008; 113: 930-5.
6-Kebebew E, Peng M, Reiff E, Duh QY, Clark OH, McMillan A. Diagnostic and prognostic value of angiogenesis-modulating genes in malignant thyroid neoplasms. Surgery 2005; 138: 1102-9.
7-Hoque MO, Rosenbaum E, Westra WH, Xing M, Ladenson P, Zeiger MA,’et a’l. Quantitative assessment of promoter methylation profiles in thyroid neoplasms. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 4011-8.
8-Chung KW, Yang SK, Lee GK, Kim EY, Kwon S, Lee SH, ‘et al’. Detection of BRAFV600E mutation on fine needle aspiration specimens of thyroid nodule refines cyto-pathology diagnosis, especially in BRAF600E mutation-prevalent area. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 65: 660-6.
9-Rowe LRM, Bentz BGM, Bentz JSM. Utility of BRAF V600E mutation detection in cytologically indeterminate thyroid nodules. Cytojournal 2006; 3: 10.
10-Asa SL. The role of immunohistochemical markers in the diagnosis of follicular-patterned lesions of the thyroid. Endocr Pathol 2005; 16:  295-309.
11-Cerutti JM, Delcelo R, Amadei MJ, Nakabashi C, Maciel RM, Peterson B, ‘et al’. A preoperative diagnostic test that distinguishes benign from malignant thyroid carcinoma based on gene expression. J Clin Invest 2004; 113: 1234-42.
12-Nikiforova M, Durso MB, Kelly LM, Nikiforov YE. Testing for 740 Mutations in Thyroid Samples Using Targeted Next Generation Sequencing Approach. In: 82nd Annual Meeting of the American Thyroid Association; 2012 Sep 19-23 ; Quebec, Canada; 2012. p. A-79.
13-Song Q, Wang D, Lou Y, Li C, Fang C, He X, ‘et  al’.  Diagnostic  significance  of  CK19,  TG, Ki67  and  galectin-3  expression  for  papillary thyroid carcinoma in the northeastern region of China. Diagn Pathol 2011; 6: 126.
14-Xing M. Recent advances in molecular biology of thyroid cancer and their clinical implications. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41: 1135-46.
15-Fryknas M, Wickenberg-Bolin U, Goransson H, Gustafsson MG, Foukakis T, Lee JJ, ‘et al’. Molecular markers for discrimination of benign and malignant follicular thyroid tumors. Tumour Biol 2006; 27: 211-20.
16-Li X, Jia Z, Shen Y, Ichikawa H, Jarvik J, Nagele RG, ‘et al’. Coordinate suppression of Sdpr and Fhl1 expression in tumors of the breast, kidney, and prostate. Cancer Sci  2008; 99: 1326-33.
17-Sakashita K, Mimori K, Tanaka F, Kamohara Y, Inoue H, Sawada T, ‘et al’. Clinical significance of loss of Fhl1 expression in human gastric cancer. Ann Surg Oncol 2008; 15: 2293-300.
18-Mohammadi-Asl  J,  Dinarvand  GhA,  Golchin  N,  Saki  N,  Ranjberi  N,  Rashidi  I.  The  Diagnostic Value of Gene Expression of FHL1 in the Differential Diagnosis of Papillary Thyroid Carcinoma and Benign Tumors. J Isfahan Med Sch 2014; 31(266): 1-9.