بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO2و Er,Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتدنسی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه اندودانتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایراناندودنتیست.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی چسبانده شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO2و Er, Cr: Y SGG Hydrkintic  و اسید فسفریک می باشد.
روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی 90 عدد دندان پرمولر سالم کشیده شده، انتخاب و به 3 گروه سی‌تایی تقسیم شدند. گروه اول با اسید فسفریک 37% و گروه دوم با لیزر CO2 در تنظیم  w3 j/cm2) 3/8(  و گروه سوم با لیزر YSGG Hydrokinase  Er,Cr :در تنظیمw 3 j/cm2) 3/8( آماده سازی شدند. سپس براکت اج وایز 022 استاندارد  3M (آمریکا) توسط باندینگ و کامپوزیت لایت کیور 3M بر روی دندان‌ها باند شد. برای تعیین                           استحکام باند برشی از دستگاه  Universal Testing Machine تحت نیروی برشی با سرعت 1 میلی متر در دقیقه و جهت بررسی داده ها از آمار توصیفی و برای مقایسه دو به دو بین گروه­ها از T test استفاده شد((P<0.05.
یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی برای 3 گروه فوق براساس مگاپاسکال به ترتیب زیر است: گروه 1- 96/0± 33/11، گروه 2- 76/1±83/8 ، گروه 3- 23/2 ± 59/9  بیشترین مقدار استحکام باند در گروه اسیداچ است بدست آمد که اختلاف آماری مشخصی با سایر گروه­ها نداشت (05/0 < P)
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آماده سازی سطح مینا با اسید فسفریک 37%، استحکام باند بیشتری در مقایسه با لیزرهایHydrokinase, CO2  YSGG: Er, Cr دارد، ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به انحراف معیار بیشتر گروه­های لیزر در مقایسه با اسید اچ به نظر می رسد که استفاده کلینیکی از لیزر نیازمند تحقیقات و پژوهش­های بیشتر می باشد
 

کلیدواژه‌ها


1-Graber M.  Orthodontics, current principles & Technique. Laser in orthodontics. In: St Louis. The CV .3th ed. Philadelphia: mosby; 2012; P. 72-1051.                                 
2-Swift EJ Jr, Edwards GS,  Perdigao J. free electron laser etching of dental enamel . J  Dent 2001; 29(5): 347-353.
3-Fuhrmann R, Gutknecht N, magunski A. Conditioning of enamel with ND: YAG and Co2 dental laser systems and with phosphoric acid An in- vitro comparison of the tensile bone strength and the morphology of the enamel. J  Orofac Orthop  2001; 62(5) : 375-86.
4-Serdar U, Metin O, Aslihan U. laser etching of enamel for direct bonding with an Er, cr: YSGG hydrokinetic laser system . Am J Orthod Denthofacial Orthop 2002Dec; 122(6): 649-56.
5-Kown YH, Kwon OW, Kim HI. ND: YAG laser ablation of enamel for orthodontic use : tensile  bond strength and surface modification. Dent Mater J 2003 Sep; 22(3): 397-403.
6-Nikita VL, Vidya BS,Sham SB. Disinfection methods of extracted human teeth. J Oral Health Comm Dent 2007; 1(2): 27-29
7-Varma B, Tandon S. Enamel etching by Carnon dioxid laser. An in- vitro comparative evaluation. Indian J Dent Res 1997Jan – Mar; 8(1): 19-25.
 8-Carpus – Pastor L, Villalba Moreno J, DE Dios Lopes Gonzalez. Comparing the tensile strength  of brackets adhered to laser etched enamel vs. acid – etched enamel. J. Am Dent Assoc1997 Jun; 128(6); 732-7.
9-Martinez – Insua A, Da Silva Dominguez L, Rivera FG. Differences in bonding to acid – etched  or ER: YAG- laser – treated enamel and dentin surface. J Prosthet Dent 2000 Sep; 84(3): 280-8.
10-Swift EJ Jr, Edwards GS , Perdigao J. free electron laser etching of dental enamel . J Dent 2001 Jul; 29(5): 347-353.
11-Human tooth enamel and their probable effects on solubility.  Calcif tissue Int 1986; 38: 197-208.
12-Fuhrmann R, Gutknecht N, magunski A. Conditioning of enamel with ND: YAG and Co2 dental laser systems and with phosphoric acid An in- vitro comparsion of the tensile bone strength and the morphology of the enamel. J Orofac Orthop 2001 Sep; 62(5): 375-86.
13-Usumez S, Orhan M, Usumez A. Laser etching of enamel for direct bonding with an Er, Cr: YSGG hydrokinetic laser system. Am J Orthod dentofacial  orthop 2002 Dec; 122(6): 649-56.
14-Goldstein RE , Parkins  FM . Using air-abrasive technology to diagnose and restore pit and fissure caries. J Am Dent Assoc 1995; 126: 760-61. 
15-Dana C, Thresiamma J, Kuriakose S , Jayasree S. Surface treatment of enamel with laser – a potential alternative for acid etching –an invitro study. J Indian Soc. Pedod prev Dent 1996 Jun; 14(2): 62-5.
16-Lee BS, jsish TT, Lwee YL. Bond strengths of orthodontic bracket after acid – etched , Er: YAG laser- irradiated and Comtoined treatment on enamel surface. Angle Orthod  2003 Oct; 73(5): 565-70 .
17-Kown YH, Kwon OW, Kim HI. ND: YAG laser ablation of enamel for orthodontic use : tensile  bond strength and surface modification. Dent Mater J 2003 Sep; 22(3): 397-403.
18-White LW. Glass Ionomer Cement. J Clin Ortho 1989; 20: 387-91.              
19-Maijer R, Smith DC. Crystal growth on outer enamel surface: An alternative to acid etching: A J Ortho 1986; 89: 183-93.
20-Armengol V, Laboux O, Weiss P. Effect of ER: YAG and ND:YAG laser irradiation on the surface roughness and free surface engery of enamel and dentine: an invitro study Oper Dent. 2003 Jan – feb; 28(1): 67-74.
21-Germec D, Cakan U, Ozdemir FI, Aru Tn, cakan M. Shear bond stength of barackets bonded to amalgam with different intermediate resins and adhesives. Eur J orthod 2009; 31: 207-212.