مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 - گروه بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

2 گروه جراحی عمومی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

3 گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

4 گروه بیماریهای پوست، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

مورفه آی پستان یک بیماری کلینیکی غیرشایع می باشد و می­تواند اثرات عمیقی در کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.این بیماری همچنین می­تواند بیماریهای التهابی خوش خیم یا بدخیم پستان را تقلید کند و افتراق آنها گاهی بسیارسخت می باشد.
ما در اینجا موردی از بیماری را در یک خانم 28 ساله گزارش می نماییم که به علت تغییرات پوستی در پستان سمت راست به پزشک جراح جهت بررسی تشخیص احتمالی سرطان پستان مراجعه نموده است. این مورد پس از گذشت یکسال از پیدایش آن از طریق بیوپسی پوست اثبات شده وآن را همراه باشرح وتوصیف بیماری مورفه آ و تجربه خود در زمینه افتراق آن از متاستاز پوستی سرطان پستان گزارش نموده و مورد بحث قرار می دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


Morphea of the breast is an uncommon clinical disease and may have profound effects on the quality life of the patients. The disease can also mimic inflammatory benign and malignant diseases of the breast and differentiation between them is sometimes very difficult.
Herein, we report a case of morphea of the breast in a 28-year- old female with a history of skin changes of the right breast who referred to a general surgeon for possible diagnosis and treatment of the breast cancer. Diagnosis of the breast morphea with skin biopsy was proven after one year. We describe morphea of the breast and discuss our experience on the differentiation of the morphea of the breast with inflammatory breast cancer.