بررسی یافته‌های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 رزیدنت گروه قلب و عروق.گروه قلب و عروق، مرکز تحقیقات آترواسکلروز، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلال نعوظ(Erectile Dysfunction) یک مشکل شایع پزشکی بوده و شیوع آن در جمعیت بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری بیشتر است. بسیاری از ریسک فاکتورهای ED با بیماری عروق کرونر مشترک بوده و لذا ED به عنوان Risk equivalent  Coronary Artery  (CAD)Disease پذیرفته شده است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی یافته های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی می باشد.
روش بررسی: چهل بیمار مرد که کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری بوده و از ED شاکی بودند وارد مطالعه شدند. ED در این بیماران با استفاده از نسخۀ 5 سؤالی پرسش­نامۀ IIEF (International Index of Erectile Function) که SHIM (Sexual Health Inventory for Men) نامیده می­شود، ارزیابی شد. بیماران بعد از آنژیوگرافی عروق کرونری در همان جلسه تحت آنژیوگرافی عروق لگنی قرار گرفتند.
یافته­ها: شدت ED با تعداد عروق کرونر مبتلا به آترواسکلروز ارتباط داشت (028/0P=). همچنین احتمال وجود آترواسکلروز در عروق لگنی با شدت ED ارتباط داشت (017/0P=). آترواسکلروز عروق لگنی در بیمارانی که 2,3VD  بودند (03/0P =) و نیز در بیماران دیابتی شایع­تر بود (023/0P=).
نتیجه­گیری: علی­رغم شیوع بالای ED در بیماران مبتلا به CAD آترواسکلروز عروق لگنی در آن­ها شایع نیست و اکثر پلاک­های آترواسکلروزی در عروق لگنی این بیماران در سطح شریان پودندال داخلی است. وجود ED شدید، احتمال درگیری شدید عروق کرونر را مطرح می­کند و از میان ریسک­فاکتورهای استاندارد تنها دیابت با آترواسکلروز عروق لگنی ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها


1-National Institues of Health (NIH) consensus conference. NIH Consensus Development Panel on Impotence. Impotence. JAMA 1993Jul; 270(1): 83-90.
2-Montorosi P, Ravagnati PM, Galli S, Rotatori F, VegliaF, Briganti A. Association between erectile dysfunction and coronary artery disease. Role of coronary clinical presentation and extent of coronary vessels involvement: the CBRA trial. Eur Heart J 2006 Nov; 27(22): 2632-9.
3-Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC. Campbell-Walsh UROLOGY. 9thed. New York: Sunders; 1997. P. 738- 9.
4-Lee JH, Gengwe RN, Jones P. Erectile Dysfunction as a coronary Artery Disease Risk Equivalent. Nuclear Cardioloy 2008 Nov-Dec; 15(6): 800-3. doi: 10.1007/BF03007361.
5-Gray RR, Keresteci AG, St Louis EL, Grosman H, Jewett MA, Rankin JT, "et al". Investigation of Impotence by internal Pudendal Angiography Experience with 73 cases. Radiology1982Sep; 144(4): 773-80.
6-Dow AJ, Gluck WR, Golimbu M. Multi phasic Diagnostic Evaluation of Arteriogenic, Venogenic and Sinusoidogenic Impotence: Multiphasic diagnostic evaluation of arteriogenic, venogenic, and sinusoidogenic impotency. Value of noninvasive tests compared with penile duplex ultrasonography.
7-Bähren W, Gall H, Scherb W, Stief C, Thon W. Arterial Anatomy and Arteriography Diagnosis of Arteriogenic Impotence.Cardiovascular Intervent Radiol 1988 Aug;11(4): 195-210.
8- Rogers JH, Karimi H, Kao J, Link D, Javidan J, Yamasaki DS, "et al". Internal Pudenda Artery Stenosis and Erectile Dysfunction: Correlation with Arteriography Coronary Artery Disease. Cather Cardiovascular Interv 2010Nov; 76(6): 882-7.
9-Herman A, Adar A, Rubinstein Z. Vascular lesions Lesions Associated with impotence in Diabetic and Nondiabetic Arterial Occlusive Disease. Diabetes1978Oct; 27(10): 975-81.
10-Babaev A, Jhaveri RR. Angiography and Endovascular Revascularization of Pudendal Artery Atherosclerotic disease in Patients with Medically Refractory Erectile dysfunction. J Invasive Cardiol 2012 May; 24(5): 236-40.
11-Brooks JG, Kabutey NK, Rastogi N, Vilvendhan R, Kim D. pudendal Artertiography for Erectile Dysfunction. Radiology 2015Aug; 44.
12-foroutan SK, Rajabi M. Erectile Dysfunction in men with AngiographicallyDocumentted Coronary Artery Disease. Urol J 2007; 4(1): 28-32.
13-ponhoilzer A, Stofer J, Bayer G, Susani M, Steinbacher F, Herbst F. Is Penile Atherosclerosis the Link Between Ereectile Dysfunction and Cardiovascular Risk? Int J Impot Res 2012; 24(4): 137-40.
14-Montorosi F, Briganti A, Salonia A. Erectile Dysfunction Pervalence, Tine of onset and Association with risk Factor in 300 consecutive artery disease. Eur Urol 2003; 44(3): 360-4.
15-Meluzin J, Vasku A, Panovasky R. Association of coronary artery disease, erectile dysfunction, and andothelial nitric oxide synthase polymorphisms. Heart Vessele 2009 May; 24(3): 157-63.