مقایسۀ استحکام عرضی رزین پلی‌متیل‌متاکریلات، تقویت شده با سیم Stainless Steel ، مش فلزی و فایبر پلی‌اتیلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز‌های دندانی.گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دندان‌پزشک.دندان‌پزشک عمومی.

4 دانشجو.دانشجوی رشتۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شکستن پروتز در اثر حوادث یا ناهماهنگی اکلوژن از ضعف­های رزین­های آکریلی پلی­متیل متاکریلات می­باشد. به همین علت محققان در صدد یافتن روش­هایی جهت بالا بردن استحکام عرضی این مواد بوده­اند. تاکنون روش­های متفاوتی شامل استفاده از کو پلی­مرها، عواملCross-Linking  ، تقویت­کننده­های فلزی و فایبرها جهت بالا بردن خواص مکانیکی این مواد ابداع شده است. در مورد مواد تقویت­کنندۀ جدیدتر، از جمله فایبرهای پلی­اتیلن تحقیقات محدود و نتایج متناقض می­باشد.
هدف از انجام این تحقیق، مقایسۀ میزان استحکام عرضی بین این روش با دو روش دیگر (سیمS.S  و مش فلزی) جهت تقویت رزینPMMA   می­باشد.
روش بررسی: در این تحقیق 40 نمونه رزین PMMA   ساخته شده و در چهار گروه ده­تایی تقسیم­بندی شد. در گروه اول از هیچ نوع تقویت­کننده­ای ­استفاده نشده و به عنوان گروه شاهد منظور گردید. در سه گروه دیگر به ترتیب از سیم فلزی به قطر 0/1 میلی­متر، مش فلزی به ضخامت 3/0 میلی­متر و فایبر پلی­اتیلن از نوع Fiber-braid  جهت تقویت نمونه­ها استفاده شد. در نهایت این نمونه­ها با استفاده از تست 3-Point Loading  تحت اعمال نیرو تا موقع شکستن قرار گرفتند.
یافته­ها: متوسط میزان استحکام عرضی گروه شاهد MPa 37/78 و سه گروه دیگر به ترتیب: MPa 25/80، MPa 79 و MPa 56/78 محاسبه شد، ولی این میزان افزایش در هیچکدام از گروه­ها از نظر آماری معنادار نبود (05/0< p).
نتیجه­گیری: افزایش 5/2%، 8/0% و 25/0% به ترتیب برای گروه­های تقویت­شده با سیم استینلس­استیل، مش فلزی و فایبر پلی­اتیلن، تأثیر قابل ملاحظه در بهبود استحکام عرضی رزین آکریلی PMMA ندارد.

کلیدواژه‌ها


1-Vojdani M, Ghavamoddini SM. Flexural strength of polymethyl methacrylate reinforced with glass fiber or with metal wire. J Mashhad Dent Sch 2006; 30(3-4): 327-34.
2-Nagai E, Otani K, Satoh Y, Suzuki S. Repair of denture base using woven metal and glass fiber: Effect  of methylene chloride pretreatment. J Prosthet Dent 2001May; 85(5): 496-500 .
 3-Polyzois GL, Tarantili PA, Frangou MJ, Andreopoulos AG. Fracture force, deflection at fracture and toughness of repaired denture resin subjected to microwave polymerization or renforced with wire of glass fiber . J Prosthet Dent 2001 Dec; 86(6): 613-9.
4-Raji SH, Khosravi K, Rajabi M, Alavi Sh. Effect of acid etching, adhesive type and composite resin aging on the bond strength of orthodontic brackets to resin composite.J Isfahan Dent Sch 2011; 6(6): 712-9.
5-Karacaer O, Polat TN, Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. The effect  of  length and concentration of glass fibers  on the  mechanical   properties  of an injection – and  a  compression – molded  denture  base polymer . J Proshet Dent 2003Oct; 90: 385 -93.
6-Vallittu P. A review  of  methods  used  to reinforce  polymethylmethacry  late  resin. J prosthod2009Sep; 4(3): 183-7.
7-Cheng YY, Chow TW. Fabrication  of complete  denture bases reinforced  with polyethylene   fabric. J Prosthod1999; 8(4): 268-72.
8-Vallittu PK. A Review of fiber- reinforced denture base resins . J Prosthodont 1996 Dec; 5(4): 270-6.
9-Uzun G, Hersek N , Tincer T. Effect of five wovon fiber reinforcments on the iMPact and transverse strength of a denture base resin. J Prosthet Dent 1999 May; 81(5): 616-20.
10-Vallittu P. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforced with unidirectional and woven glass fibers. J Prosthet Dent 1999Mar; 81(3): 318-26.
11-Dixon D. The transverse strengths of three denture base rdsins reinforced with polyethylene fibers. J Prosthet Dent 1992Mar; 67(3): 417-9.
12-Williamson D. Effect of polyethylene fiber reinforcement on the strength of denture bae resins polymerized by microwave energy. J Prosthet Dent 1994Dec; 72(6): 635-8.
13-VallittuP. Ultra –high- modulus polyethylene ribbon as reinforcement for denture polymethy l methacrylate: A short communication. Deut Mater 1997Nov; 13(6): 381-2.
14-Vallittu P, Lassila V. Reinforcement of acrylic resin dentur base material with metal or fibre strengtheners. J Oral Rehabil 1992May; 19(3): 225-230.