دانش، نگرش و رفتار والدین در خصوص اثر کاربرد مکمل آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان؛ سال 1393،اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کودکان.گروه کودکان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار‌ گروه کودکان. گروه کودکان، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران، ایران.

3 استادیار گروه پروتز.گروه پروتز، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

4 دانشیار گروه کشاورزی.گروه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، اهواز، ایران.

5 استادیار گروه رادیولوژی.گروه رادیولوژی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز ، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آهن عنصری ضروری در بدن و دارای نقش مهمی در عملکرد و تکامل سیستم عصبی بوده و در کاهش پوسیدگی مؤثر می­باشد. کمبود آهن می­تواند باعث کم­خونی، بی­حالی، ضعف سیستم ایمنی، افت یادگیری و پروسه­های شناختی شود. هدف از این مطالعه بررسی دانش، نگرش و رفتار والدین کودکان 4 ماه تا 2 سال شهر اهواز، در خصوص اثرات مکمل آهن روی پوسیدگی و تغییر رنگ دندان فرزندشان می­باشد.
روش بررسی: این مطالعۀ مقطعی تصادفی بر روی 198نفر از والدین مراجعه­کننده به مراکز بهداشت شهر اهواز انجام شد. پرسشنامه­ای برگرفته از پیشینۀ تحقیق به منظور اهداف مطالعه، شامل 4 بخش اصلی (اطلاعات دموگرافیک، دانش،نگرش، رفتار) تهیه و توسط والدین پاسخ داده شد. داده‏های حاصل از پرسشنامه توسط آزمون­های توصیفی و تحلیلی (t-test ، Tukey،  Pearson و Spearman ) از لحاظ آماری بررسی شدند.
یافته­ها: به­ترتیب میانگین متغیر نگرش 95/2، دانش 93/2، و رفتار 05/2 بود. متغیرهای اصلی مطالعه هیچ‏گونه رابطۀ آماری معنا‏داری با سن والدین نداشتند. اما رفتار پاسخگویان رابطۀ آماری معنا‏داری با تحصیلات مادر (23/0r=  ) و تحصیلات پدر (28/0r=) و دانش پاسخگویان رابطۀ آماری معنا‏داری با تحصیلات مادر (22/0r=) داشت. دانش و نگرش باهم رابطۀ آماری معنا­داری (01/0P<)، (29/0 r=) داشتند.
نتیجه­گیری: در این مطالعه دانش و آگاهی والدین در مورد مصرف مکمل آهن در حد متوسط بود، اما رفتارشان در زمینۀ مصرف، ضعیف بوده و به توجه بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


1-Sadeghi M, Darakhshan R, Bagherian A. Is there an association between early childhood caries and serum iron and serum ferritin levels. Dent Res J 2012May-Jul; 9(3): 294.
2-Al-Shalan TA. In vitro cariostatic effects of various iron supplements on the initiation of dental caries. Saudi J Dent Res 2009Oct; 21(3): 117-22.
3-Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. J Nutr 2003 May; 133(5 Suppl1): 1468S-72S.
4-Youdim MB, Ben-Shachar D, Yehuda S. Putative biological mechanisms of the effect of iron deficiency on brain biochemistry and behavior. Am J Clin Nutr Sep; 50(3 Suppl): 607-15.
5-Domellöf M, Braegger C, Campoy C, Colomb V, Decsi T, Fewtrell M, "et al". Iron requirements of infants and toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014Jan; 58(1): 119-29.
6-Ziegler EE, Nelson SE, Jeter JM. Iron supplementation of breastfed infants from an early age. Am J Clin Nutr 2009Feb; 89(2): 525-32.
7-Casamassimo PS, Fields Jr HW, McTigue DJ, Nowak A. Pediatric dentistry: infancy through adolescence. 5th ed. St.Louis, Missouri.Elsevier; 2013.P. 178-80.
8McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the Child and Adolescent. 9thed. Maryland Heights, Missouri. Mosby; 2011.P. 181-86.
9-Miguel J, Bowen W, Pearson S. Influence of iron alone or with fluoride on caries development in desalivated and intact rats. Caries Res1997; 31(3): 244-8.
10-Eshghi A, Kowsari-Isfahan R, Rezaiefar M, Razavi M, Zeighami S. Effect of Iron Containing Supplements on Rats’ Dental Caries Progression. J Dent 2012; 9(1): 14-9.
11-Devulapalle K, Mooser G. Glucosyltransferase inactivation reduces dental caries. Dent Res J 2001Feb; 80(2): 466-9.
12-Stoltzfus RJ, Dreyfuss ML, Organization WH. Guidelines for the use of iron supplements to prevent and treat iron deficiency anemia: Ilsi Press Washington eDC DC; 1998. P.13-4.
13-Talebi M, Parisay I, Mokhtari N. The parents’ knowledge and behavior towards the effects of using iron supplements on tooth staining and dental caries in Mashhad, Iran. Dent Res J 2012; 9(6): 715-18.
14-Ghasemi A, Keikhaei B. Effects of Nutritional variables in children with iron deficiency anemia. Int J Pediatr 2014Jul; 2(3,1): 183-7.
15-Monajemzadeh SM, Zarkesh MR. Iron deficiency anemia in infants aged 12-15 months in Ahwaz, Iran. Indian J Pathol Microbiol 2009Apr-Jun; 52(2): 182.
16-Watts A, Addy M. Tooth discolouration and staining: tooth discolouration and staining: a review of the literature. Br Dent J 2001Mar; 190(6): 309-16.
17-Addy M, Moran J. Mechanisms of stain formation on teeth, in particular associated with metal ions and antiseptics. Adv Dent Res1995Dec; 9(4): 450-6.
18-Pasdar N, Alaghehmand H, Mottaghi F,  Tavassoli M. Experimental study of iron and multivitamin drops on enamel microhardness of primary tooth. J Int Soc Prev Community Dent 2015 Nov-Dec; 5(6): 518-5.
19-Karimi M, Ordoei M, Jamshidi K. Nutrition knowledge of mothers of children in the first 2 years after birth in Yazd Branch. J Shahid Univ Med Sci 2002; 9: 16–23.
20-Sachdev H, Gera T, Nestel P. Effect of iron supplementation on mental and motor development in children: systematic review of randomised controlled trials. Pub Health Nutr 2005Apr; 8(2): 117-32.
21-Lozoff B. Early iron deficiency has brain and behavior effects consistent with dopaminergic dysfunction. J Nutr 2011Apr; 141(4): 740-46.
22-Kassebaum NJ, Jasrasaria R, Naghavi M, Wulf SK, Johns N, Lozano R, "et al". A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. Blood 2014; 123(5): 615-24.
23-Kapur D, Sharma S, Agarwal K. Effectiveness of nutrition education, iron supplementation or both on iron status in children. Indian pediatr 2003Dec; 40(12): 1131-44.