شیوع اسیفیکاسیون لیگامان استیلو هایوئید طویل شده در بیماران مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال‌های 1392-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت.گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی پریودنتولوژی.گروه آموزشی پریودنتولوژی دانشکدۀ دندان-پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دندان‌پزشکی.دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کارشناسی‌ارشد آمار زیستی.دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: طویل شدن و کلسیفیه شدن کمپلکس لیگامان استیلوهیوئید که ممکن است با سندرم ایگل مرتبط باشد می­تواند سبب بروز دردهای صورت و دیسفاژی شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع طویل شدن کمپلکس لیگامان استیلوهیوئید با استفاده از رادیوگرافی­های پانورامیک بیماران بود.
روش بررسی: نمونه های رادیوگرافی طی سال های 1391 تا 1392 (396 بیمار) از بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز بررسی شدند. مجموعۀ لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده از قاعدۀ کرانیال تا نوک استخوانی هر زائده اندازه­گیری شدند. منیرالیزاسیون مجموعه در حد 25 میلی­متر به عنوان طبیعی در نظر گرفته ­شد و بیش از آن تحت عنوان اسیفیکاسیون تلقی گردید.
یافته­ها: اسیفیکاسیون لیگامان استیلوهایوئید در هر دو جنس مشاهده شد اما شیوع آن در مردان (1/72%) نسبت به زنان (2/66%) بیشتر بود (05/0p<). کمپلکس لیگامان استیلوهایوئید کلسیفیه شده، با طول متوسط mm 36، در 272 مورد از 396 بیمار یافت شد (7/68%). افزایش طول لیگامنت دو طرفه در 4/63 درصد موارد یافت شد. اختلاف میانگین طول کمپلکس لیگامان استیلوهایوئید برای تمام گروهای سنی و جنسی تفاوت معنی داری نداشت، بجز برای گروه سنی 55 سال به بالای زنان در سمت راست (05/0p<).
نتیجه­گیری: طویل شدن مجموعه کلسیفیه شده لیگامان استیلوهیوئید در جمعیت اهواز شایع است (7/68%) و شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است.

کلیدواژه‌ها


 1-White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. 6th ed. st. Iouis: Mosby; 2009. P. 535.
2-Gray H,  HV, Standring S. Grays Anatomy. 40thed .United Kindom: Elsevier; 2008: 340, 341.
3-Zangouei Booshehri M, EzoddiniArdakani F, Rasooli A, Sarayedar Baser R, Nayer S. Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2010; 19(2): 211-18.
4-Martin P, Leibovich SJ. Inflammatory cells during wound repair: the good, the bad and the ugly. Trends Cell Biol 2005 Nov; 15(11): 599-607.
5-O¨ ztas B, Orhan K. Investigation of the incidence of stylohyoid ligament calcifications with panoramic radiographs . J Investig Clin Dent 2012Feb; 3(1): 30–5.
6-GHafari R, AbdolahpourS. A survey of ossification ofstylihyoid ligament prevalence inpatients referred to Gilan dental school.  J Isfahan Dent Sch2007; 108: 115-6.
7-Savranlar A, Uzun L, Ugur MB, Ozer T. Three dimensional CT of eagles syndrome. Diagn Interv Radiol 2005Dec; 11(4): 206-9.
8-Diamond LH, Cottrell DA, Hunter MJ, Papageprge M. Eagles syndrome: a report of 4 patients treated using a modified extraoral approach. J oral Maxilofac Surg 2001Dec; 59(12): 1420-6.
9-Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Epithelial pathology.Oral and maxillofacial pathology. 3rd  ed. Philadelphia: Saunders; 2009. P. 315-20.
9-Hossein R, Kambiz M, Mohammad D, Mina N. Complete recovery after an intraoral approach for eagle syndrome. J Craniofac Surg 2010Jan; 21(1): 275-6.
10-Ilgüy M, Ilgüy D, Güler N, Bayirli G. Incidence of the Type and Calcification Patterns in Patients with Elongated Styloid Process. J Int Med Res 2005Jan-feb; 33(1): 96-102.
11-Ferrario VF, Sigurta D, Daddona A, Dalloca L, Miani A, Tafuro F, "et al". Calcification of the stylohyoid ligament: Incidence of morphoquantitative evaluation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990; 60(4): 524-9.
12-Bozkir MG, Boga H, Dere F. The evaluation of elongated styloid process in panoramic radiographs in edentulouspatients. Tr J of Medical Sci 1997Oct; 29(1999): 481-5.
13-Correll RW, Jensen JL, Taylor JB, Rhyne RR. Mineralization of the stylohiod-stylomandibular ligament complex.A radiographic incidence study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1979Oct; 48(4): 286-91.
14-Rizzatti-Barbosa CM, Ribeiro MC, Silva-Concilio LR, Di Hipolito O, Ambrosano GM. Is an elongated stylohyoid process prevalent in the elderly? A radiographic study in a Brazilian population. Gerodontology2005Jun; 22(2): 112-5.
15-Hwang JY, Hwang EH, Lee SR. A study on the styloid process in panoramic radiographs. Korean J Oral MaxilofacRadiol 2005; 35(2): 105-10.
16-Scaf G, Freitas DQ, Loffredo LCM. Diagnostic Reproducibility of the elongated styloid process. J Appl Oral Sci 2003Apr-Jun; 11(2): 120-4.
17-Hossein R, Kambiz M, Mohammad D, Mina N. Complete recovery after an intraoral approach for eagle syndrome. J Craniofac Surg 2010Jan; 21(1): 275-6.
18-Ozveren MF, Ture U, Ozek MM, Pamir MN. Anatomic landmarks of the glossopharyngeal nerve: a microsurgical anatomic study. Neurosurgery 2003Jun; 52(6): 1400-10.