بررسی فیتوشیمیایی و مقایسۀ اثر انواع عصاره‌های بافت اسفنجی انار بر روی سلول‌های سرطانی روده Caco-2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی.گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه شیمی.گروه شیمی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس‌ارشد شیمی آلی.گروه شیمی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف مطالعۀ حاضر بررسی خواص ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی چهار نوع عصارۀ بافت اسفنجی انار ((Punica granatum L. بر روی سلول­های سرطان روده Caco-2 بود.
روش‌ بررسی: ترکیبات بافت اسفنجی انار با روش‌های فیتوشیمی مورد شناسایی قرار گرفت. به منظور بررسی خواص سیتوتوکسی‌سیتی و آنتی‌اکسیدانی، عصاره‌های اتانولی و ان_هگزانی بافت اسفنجی انار به دو روش سوکسله و خیساندن تهیه گردید. اثر این عصاره‌ها بر روی سلول­های Caco-2 سرطان روده به وسیلۀ آزمون‌های MTT، NBT ،  TBAو میزان آنزیم کاتالاز (CAT) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: بررسی‌های فیتوشیمیایی، حضور ترکیب‌های فلاونوئیدی، تاننی، آلکالوئیدی، ترپنوئیدی، آلدهیدی، کتونی و ویتامین C و عدم حضور ترکیب‌های استروئیدی، ساپونینی و پروتئینی را در بافت‌ اسفنجی انار تأیید می‌کند. نتایج به دست آمده از بررسی میزان بقای سلولی با استفاده از روش MTT نشان داد که کم­ترین بقای سلول‌های سرطانی تیمار شده مربوط به عصارۀ ان_هگزانی به روش سوکسله بوده­است. نتایج آزمون NBT بیانگر خاصیت پراکسیدانی عصارۀ ان_هگزانی به روش سوکسله می‌باشد، تیمار سلول­های سرطانی با این عصاره منجر به مرگ سلولی ناشی از آپوپتوز می‌شود. از طرف دیگر نتایج پراکسیداسیون غشایی نشان داد که بیشترین میزان تخریب غشایی سلول‌های تیمار شده به ترتیب مربوط به عصاره‌های ان_هگزانی به روش سوکسله و اتانولی به روش ماسراسیون بود. بالاترین فعالیت آنزیم کاتالاز مربوط به تیمار با عصارۀ اتانولی به روش ماسراسیون بود.
نتیجه‌گیری: وجود ترکیبات مختلف شناسایی شده با ویژگی های پروآپوپتوزی در بافت اسفنجی انار نشان می‌دهد که به کار بردن ترکیبات این عصاره به تنهایی و یا همراه با داروهای ضدسرطان شیمیایی می‌تواند راه­کاری نوین برای درمان سرطان باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Yonkers KA, O'Brien PM, Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008Apr; 371(9619): 1200-10.doi:10.1016/S0140-6736(08)60527-9.
2-Freeman EW. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: definitions and diagnosis. Psychoneuroendocrinology 2003Aug; 28 (Suppl 3): 25-37.
3-Silva CM, Gigante DP, Minten GC. Premenstrual symptoms and syndrome according to age at menarche in a 1982 birth cohort in southern Brazil. Cadernos  Saúde Pública 2008; 24(4): 835-44.
4-Delara M, Ghofranipour F, Azadfallah P, Tavafian SS, Kazemnejad A, Montazeri A. Health related quality of life among adolescents with premenstrual disorders: a cross sectional study. Health  Qual Life Outcomes 2012Jan; 10: 1. doi: 10.1186/1477-7525-10-1
5-Ozisik Karaman HI, Tanriverdi G, Degirmenci Y. Subjective sleep quality in premenstrual syndrome. Gynecol Endocrinol 2012Aug; 28(8): 661-4. doi: 10.3109/09513590.2011.650769.
6-Cheng SH1, Shih CC, Lee IH, Hou YW, Chen KC, Chen KT, "et al". A study on the sleep quality of incoming university students. Psychiatry Res 2012May; 197(3): 270-4. doi: 10.1016/j.psychres.2011.08.011.
7-Gold EB, Bair Y, Block G, Greendale GA, Harlow SD, Johnson S, "et al". Diet and lifestyle factors associated with premenstrual symptoms in a racially diverse community sample: Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). J Women's Health (Larchmt)2007; 16(5): 641-56.
8-Healthy Weight - it's not a diet, it's a lifestyle. CDC. Online. Available at: http://www.cdc.gov/healthyweight/. Accessed Apr 24, 2016.
9-Amiri Farahani L, Heidari T, Narenji F, Asghari Jafarabadi M, Shirazi V. [Relationship between pre menstrual syndrome with body mass index among university students]. Hayat 2011; 17(4): 85-95. [In Persian]
10-Mohammadi V, Shidfar F,  Keshtkar Aghababaee S,  Mokhtari P,  Mohammadi R,  Gohari MR. [The relationship of anthropometric indices with PMS and it’s severity in female students of Tehran University of Medical Sciences]. RJMS 2013; 20(109): 87-94. [In Persian]
11-Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003Aug; 28(Suppl 3): 39-53.
12-Shobeiri F, Jenabi E. [The Effects of Vitamin E on Muscular Pain Reduction in Students Affected by Premenstrual Syndrome]. Iran J Obstetrics, Gynecol Infertil 2014; 17(96): 1-5. [In Persian]
13-Willett WC, Koplan JP, Nugent R, Dusenbury C, Puska P, Gaziano TA. Prevention of chronic disease by means of diet and lifestyle changes. IN: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, "et al", editors. Disease control priorities in developing countries. 2nd edition. Washington (DC): World Bank; 2006. P. 833-50
14-Dietary guidelines for Americans. 2010. ODPD. Online. Available at: www.dietaryguidelines.gov. Accessed Apr 24, 2016.
15-Safavi SM. Omidvar N. Djazayery A. Minaie M. Hooshiarrad A, "et al". Development of Food-Based Dietary Guidelines for Iran: A Preliminary Report. Ann Nutr Metabol 2007; 51(Suppl 2): 32–5.
16-ACOG. ACOG practice bulletin: premenstrual syndrome.  Obstet Gynecol 2010Dec; 116(6): 1492-503.
17-Erbil N, Karaca A, Kiris T. Investigation of premenstrual syndrome and contributing factors among university students. Turk J Med Sci 2010; 40 (4): 565-73.
18-Rasheed P, Saad Al-Sowielem L. Prevalence and predictors of premenstrual syndrome among college-aged women in Saudi Arabia. Ann Saudi Med 2003Nov-Dec; 23 (6): 381-7.
19-Lissner L, Björkelund C, Heitmann BL, Seidell JC, Bengtsson C. Larger hip circumference independently predicts health and longevity in a Swedish female cohort. Obes Res 2001Oct; 9(10): 644-6.
20-Zhang E, Li X, Zhang B, Cai L, Tao X, Xing W, "et al". Relationship between obesity and menstrual disturbances among women of productive age. Heart 2012; 98(Suppl 2): E156. doi: 10.1136/heartjnl-20
21-Himes JH, Park K, Styne D. Menarche and assessment of body mass index in adolescent girls. J Pediatr 2009Sep; 155(3): 393-7.  doi: 10.1016/j.jpeds.2009.03.036.
22-Lee SE, Yang JY, Lee JH, Kim HW, Kim HS, Lee HJ, "et al". Relationship of age at menarche on anthropometric index and menstrual irregularity in late adolescent girls in Seoul. Ann Pediatr Endocrinol Metabol 2013Sep; 18(3): 116-21. doi: 10.6065/apem.2013.18.3.116.
23-Bakhshani N, Hasanzadeh Z. [Relationship of Premenstrual Syndrome and Nutritional Style]. Med J Mashhad Uni Med Sci 2012; 55(3):151-7. [In Persian]
24-Darabi F, Rasaie N, Jafarirad S. The relationship between premenstrual syndrome and food pattern in university student girls. Jentashapir J Health Res 2014; 5(6): e26656 , doi: 10.5812/jjhr.26656