مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تغذیه.مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس تغذیه.گروه تغذیه، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تناسب اندام در پیش­گیریِ بسیاری از بیماری­های مزمن اهمیت به­سزایی دارد. سندرم پیش از قاعدگی (PMS) از اختلالاتی است که زنان بسیاری را در سنین باروری درگیر می­کند. در مطالعۀ حاضر تلاش گردید که شاخص­های تن­سنجی و تعدادی از عوامل شیوۀ زندگی در دانشجویان دارای علایم PMS با دانشجویان سالم مقایسه گردد.
روش بررسی: 86 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز در مطالعۀ حاضر شرکت نمودند، PMS با کمک معیار تشخیصی کالج زنان و زایمان آمریکا تعیین شد و بر این اساس دختران به دو گروه دارای علایم PMS و سالم طبقه­بندی شدند. اطلاعات عمومی، فعالیت بدنی و دریافت گروه­های مختلف غذایی با کمک پرسشنامه­های مربوطه تعیین و شاخص­های آنتروپومتریک در هر دو گروه اندازه­گیری شد. داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS ویرایش 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: در دانشجویان دارای علایم PMS دیده­ شد که به طور معنا­داری اقوام درجۀ اول آنها نیز از PMS رنج می­بردند. وزن و دور باسن دانشجویان دارای علایم PMS به طور معناداری از دانشجویان سالم کمتر بود (به ترتیب 041/0P= و 022/0P=). با بررسی تمامی شرکت­کنندگان، ارتباط منفی معنا­داری بین نسبت دور کمر به باسن و طول دورۀ قاعدگی مشاهده شد (002/0P=، 33/0 r= -). 
نتیجه­گیری: کم وزنی و اضافه وزن هر دو از عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی می­­باشند، بنابراین نظر به یافته­ها، حفظ وزن مناسب و تناسب اندام برای کاهش علایم PMS توصیه می­گردد.  

کلیدواژه‌ها


1-Yonkers KA, O'Brien PM, Eriksson E. Premenstrual syndrome. Lancet 2008Apr; 371(9619): 1200-10.doi:10.1016/S0140-6736(08)60527-9.
2-Freeman EW. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: definitions and diagnosis. Psychoneuroendocrinology 2003Aug; 28 (Suppl 3): 25-37.
3-Silva CM, Gigante DP, Minten GC. Premenstrual symptoms and syndrome according to age at menarche in a 1982 birth cohort in southern Brazil. Cadernos  Saúde Pública 2008; 24(4): 835-44.
4-Delara M, Ghofranipour F, Azadfallah P, Tavafian SS, Kazemnejad A, Montazeri A. Health related quality of life among adolescents with premenstrual disorders: a cross sectional study. Health  Qual Life Outcomes 2012Jan; 10: 1. doi: 10.1186/1477-7525-10-1
5-Ozisik Karaman HI, Tanriverdi G, Degirmenci Y. Subjective sleep quality in premenstrual syndrome. Gynecol Endocrinol 2012Aug; 28(8): 661-4. doi: 10.3109/09513590.2011.650769.
6-Cheng SH1, Shih CC, Lee IH, Hou YW, Chen KC, Chen KT, "et al". A study on the sleep quality of incoming university students. Psychiatry Res 2012May; 197(3): 270-4. doi: 10.1016/j.psychres.2011.08.011.
7-Gold EB, Bair Y, Block G, Greendale GA, Harlow SD, Johnson S, "et al". Diet and lifestyle factors associated with premenstrual symptoms in a racially diverse community sample: Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). J Women's Health (Larchmt)2007; 16(5): 641-56.
8-Healthy Weight - it's not a diet, it's a lifestyle. CDC. Online. Available at: http://www.cdc.gov/healthyweight/. Accessed Apr 24, 2016.
9-Amiri Farahani L, Heidari T, Narenji F, Asghari Jafarabadi M, Shirazi V. [Relationship between pre menstrual syndrome with body mass index among university students]. Hayat 2011; 17(4): 85-95. [In Persian]
10-Mohammadi V, Shidfar F,  Keshtkar Aghababaee S,  Mokhtari P,  Mohammadi R,  Gohari MR. [The relationship of anthropometric indices with PMS and it’s severity in female students of Tehran University of Medical Sciences]. RJMS 2013; 20(109): 87-94. [In Persian]
11-Rapkin A. A review of treatment of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Psychoneuroendocrinology 2003Aug; 28(Suppl 3): 39-53.
12-Shobeiri F, Jenabi E. [The Effects of Vitamin E on Muscular Pain Reduction in Students Affected by Premenstrual Syndrome]. Iran J Obstetrics, Gynecol Infertil 2014; 17(96): 1-5. [In Persian]
13-Willett WC, Koplan JP, Nugent R, Dusenbury C, Puska P, Gaziano TA. Prevention of chronic disease by means of diet and lifestyle changes. IN: Jamison DT, Breman JG, Measham AR, Alleyne G, Claeson M, Evans DB, "et al", editors. Disease control priorities in developing countries. 2nd edition. Washington (DC): World Bank; 2006. P. 833-50
14-Dietary guidelines for Americans. 2010. ODPD. Online. Available at: www.dietaryguidelines.gov. Accessed Apr 24, 2016.
15-Safavi SM. Omidvar N. Djazayery A. Minaie M. Hooshiarrad A, "et al". Development of Food-Based Dietary Guidelines for Iran: A Preliminary Report. Ann Nutr Metabol 2007; 51(Suppl 2): 32–5.
16-ACOG. ACOG practice bulletin: premenstrual syndrome.  Obstet Gynecol 2010Dec; 116(6): 1492-503.
17-Erbil N, Karaca A, Kiris T. Investigation of premenstrual syndrome and contributing factors among university students. Turk J Med Sci 2010; 40 (4): 565-73.
18-Rasheed P, Saad Al-Sowielem L. Prevalence and predictors of premenstrual syndrome among college-aged women in Saudi Arabia. Ann Saudi Med 2003Nov-Dec; 23 (6): 381-7.
19-Lissner L, Björkelund C, Heitmann BL, Seidell JC, Bengtsson C. Larger hip circumference independently predicts health and longevity in  Swedish female cohort. Obes Res 2001Oct; 9(10): 644-6.
20-Zhang E, Li X, Zhang B, Cai L, Tao X, Xing W, "et al". Relationship between obesity and menstrual disturbances among women of productive age. Heart 2012; 98(Suppl 2): E156. doi: 10.1136/heartjnl-20
21-Himes JH, Park K, Styne D. Menarche and assessment of body mass index in adolescent girls. J Pediatr 2009Sep; 155(3): 393-7.  doi: 10.1016/j.jpeds.2009.03.036.
22-Lee SE, Yang JY, Lee JH, Kim HW, Kim HS, Lee HJ, "et al". Relationship of age at menarche on anthropometric index and menstrual irregularity in late adolescent girls in Seoul. Ann Pediatr Endocrinol Metabol 2013Sep; 18(3): 116-21. doi: 10.6065/apem.2013.18.3.116.
23-Bakhshani N, Hasanzadeh Z. [Relationship of Premenstrual Syndrome and Nutritional Style]. Med J Mashhad Uni Med Sci 2012; 55(3):151-7. [In Persian]
24-Darabi F, Rasaie N, Jafarirad S. The relationship between premenstrual syndrome and food pattern in university student girls. Jentashapir J Health Res 2014; 5(6): e26656 , doi: 10.5812/jjhr.26656