بررسی ارتباط بین نوع راهنمای دندانی طرفی و صدای مفصلی (Clicking)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پروتزهای دندانی، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دندان‌پزشک عمومی.

3 دانشجوی رشتۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: معاینات کلینکی نشان داده­اند که تماس­های اکلوزالی طرفی سمت کارگر می­تواند باعث حرکت کندیل سمت کارگر به عقب شده و سبب درد و جابه­جایی دیسک در مفصل گیجگاهی فکی شود. تماس شیب دیستال کانین ماکزیلاری و شیب مزیال کاسپ باکال پرمولر اول پایین، دلیل احتمالی کلیک قلمداد شده است. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین نوع راهنمای طرفی دندانی شامل طرفی پسگرایی (Lr) و طرفی پیشگرایی (Lp) با صدای مفصل گیجگاهی فکی (Clicking) و عوامل اتیولوژیک آن می­باشد.
 روش بررسی: 100 نفر از دانشجویان، پرسنل و بیماران دانشکدۀ دندان­پزشکی اهواز انتخاب و به دو گروه کنترل شامل 50 نفر بدون علامت و سالم و 50 بیمار با صدای مفصلی تقسیم شدند. اطلاعات حاصل از مصاحبه و معاینۀ مفصل و معاینات تماس­های دندانی در حرکات طرفی در هر دو گروه در پرسش­نامه­ای ثبت و توسط نرم­افزار SPSS طبقه­بندی و با تست Square-Chi (کای دو) بررسی شد.
یافته­ها: در گروه بیمار، 34 درصد موارد کلیک سمت راست و راهنمای قدامی طرفی نوع (Lr) در سمت راست داشتند (Chi Square =  6.832 ,P=0.009) و 66 درصد دارای کلیک چپ و راهنمای قدامی طرفی نوع (Lr) در سمت چپ بودند  (Chi Square = 33.227  ,  P-Value=0000). در گروه کنترل تنها 12 درصد از افراد سالم Lr در حرکت طرفی راست داشتند  و 10 درصد واجد Lr در حرکت طرفی چپ بودند. در بین عوامل مداخله­گر تماس­های زودرس بیشترین نقش و میکروتروماها و سایش­های دندانی در رده­های بعدی قرار داشتند.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه میان حرکت خلفی کندیل سمت کارگر و صداهای مفصلی رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-Madani AS, Mehdizadeh M. Prevalence of etiologic factors in temporomandibular disorder in 100 patients examined in Mashhad Dental School. J Dent Sch 2004 22(2): 292-301.
2-Gray RJM, Davies SJ, Quayle AA. A clinical guide to temporomandibular disorders. London: BDJ books; 1997.P. 9-25.
3-al-Ani MZ, Gray RJ, Davies SJ, Sloan P. A study of the relationship between lateral guidance and temporomandibular joint  internal derangement. Eur J Prosthodont Restor Dent 2003 Jun;11(2):65–70.
4-Coffey JP, Mahan PE, Gibbs CH, Welsch BB. A preliminary study of the effects of tooth guidance on working-side condylar movement. J Prosthet Dent 1989 Aug; 62(2): 157–62.
5-Farrar WB. Diagnosing and treatment of painful temporomandibular joints. J Prostho Dent 1968Oct; 20(4): 345-51.
6-Yang Y, Yatabe M, Ai M, Soneda K. The relation of canine guidance with laterotrusive movements at the incisal point and the working side condyle. J Oral Rehabil 2000 Oct; 27(10): 911–7.
7-Molin C. From bite to mind: TMD-a personal and literature review. Int J Prostho Dent 1999;12(3): 279–88.
8-Hansson T, Oberg T, Carlsson GE, Kopp S. Thickness of the soft tissue layers and the articular disk in the temporomandibular joint. Acta Odontol Scand 1977 May; 35(2): 77–83.
9-Shillingburg, HT, Hobo, S, Whitsett LD, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed. Chicago: Quintessence; 2012.
10-Donegan SJ, Christensen LV, Mckay DC. Canine Guidance and Temporomandibular Joint Sound In Non –Patients And Patients. J Oral Rehabil 1996Dec; 23(12): 799-804.
11-Okeson, JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 4th ed. St. Louis, Mo: Mosby- year book. Inc; 1998. P. 206-7.