ارزیابی اثر ترانگزامیک اسید در میزان اتلاف خون در بیماران تحت اعمال جراحی درمان شکستگی‌های دوطرفۀ فک تحتانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت.

2 استادیار گروه بیهوشی.

3 استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت.

4 گروه جراحی فک،دهان و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ترانگزامیک اسید به­عنوان دارویی ایمن و مؤثر برای کاهش ریسک مرگ ناشی از اتلاف خون در موارد تروما می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ترانگزامیک اسید بر جراحی­های شکستگی دو­طرفۀ مندیبل در مقایسه با نرمال سالین است.
روش بررسی: این مطالعۀ کارآزمایی بالینی در سال 1393 در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز، بر روی 36 بیمار اجرا شد. بیمارانی که بر اثر تصادفات دچار شکستگی فک تحتانی دوطرفه و بین سنین 20-40 سال بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مداخله و کنترل به­صورت تصادفی و نیم­ساعت قبل از عمل جراحی به­ ترتیب 20 میلی‌لیتر داروی ترانگزامیک اسید و 20 میلی‌لیتر نرمال سالین 9/0 درصد دریافت کردند. هموگلوبین و اتلاف خون از متغیرهای اصلی اندازه­گیری شده هستند.
یافته­ها: میزان هموگلوبین قبل و بعد از عمل در بیماران گروه کنترل به­ ترتیب 12/1±92/11 و 22/1±48/10 (بدون اختلاف معنادار آماری)، و در گروه مداخله به ­ترتیب 09/1±05/12 و 17/1±13/11 (بدون اختلاف معنادار آماری) مشاهده شد. میزان اتلاف خون در بیماران تحت عمل جراحی‌ بر اساس مقادیر هموگلوبین در دو گروه کنترل و مداخله به­ ترتیب برابر 7/248±96/506 میلی‌لیتر و 52/173±57/360 میلی‌لیتر محاسبه گردید.
نتیجه­گیری: تزریق وریدی mg/kg 20 ترانگزامیک اسید قبل از بیهوشی در جراحی­های شکستگی مندیبل دوطرفه موجب کاهش اتلاف خون می­شود.

کلیدواژه‌ها


1-Vijay BS, Bedi V, Mitra S, Das B. Role of tranexamic acid in reducing postoperative blood loss and transfusion requirement in patients undergoing hip and femoral surgeries. Saudi j Anaesth 2013Jan; 7(1): 29-32. Epub 2013/05/30.
2-Mannucci PM,Levi M. Prevention and treatment of major blood loss. N Engl J Med 2007May; 356(22): 2301-11. Epub 2007/06/01.
3-Ker K, Edwards P, Perel P, Shakur H, Roberts I. Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis. BMJ 2012May; 23: 07:32.
4-Benoni G, Fredin H. Fibrinolytic inhibition with tranexamic acid reduces blood loss and blood transfusion after knee arthroplasty: a prospective, randomised, double-blind study of 86 patients. J Bone Joint Surg Br 1996 May; 78(3): 434-40. Epub 1996/05/01.
5-Christabel A, Muthusekhar MR, Narayanan V, Ashok Y, Soh CL, Ilangovan M, "et al". Effectiveness of tranexamic acid on intraoperative blood loss in isolated Le Fort I osteotomies--a prospective, triple blinded randomized clinical trial. J Craniomaxillofac Surg 2014Oct;42(7):1221-4. Epub 2014/04/30.
6-Elwatidy S, Jamjoom Z, Elgamal E, Zakaria A, Turkistani A, El-Dawlatly A. Efficacy and safety of prophylactic large dose of tranexamic acid in spine surgery: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Spine 2008Nov; 33(24): 2577-80. Epub 2008/11/18.
7-Fawzy H, Elmistekawy E, Bonneau D, Latter D, Errett L. Can local application of Tranexamic acid reduce post-coronary bypass surgery blood loss? A randomized controlled trial. J Cardiothorac Surg  2009Jun; 4(25). Epub 009/06/23.
8-Dakir A, Ramalingam B, Ebenezer V, Dhanavelu P. Efficacy of Tranexamic Acid in Reducing Blood Loss during Maxillofacial Trauma Surgery-A Pilot Study. J Clin Diagn Res. 2014May; 8(5): ZC06-8. Epub 2014/07/06.
9-Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y, "et al". Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2010Jul; 376(9734): 23-32. Epub 2010/06/18.
10-Orpen NM, Little C, Walker G, Crawfurd EJ. Tranexamic acid reduces early post-operative blood loss after total knee arthroplasty: a prospective randomised controlled trial of 29 patients. The Knee 2006Mar; 13(2): 106-10.
11-Taghaddomi RJ, MirzaeeA, Attar AS, Shirdel A. Tranexamic acid reduces blood loss in off-pump coronary artery bypass surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2009Jun; 23(3): 312-5. Epub 2008/12/24.
12-Farrokhi MR, Kazemi AP, Eftekharian HR, Akbari K. Efficacy of prophylactic low dose of tranexamic acid in spinal fixation surgery: a randomized clinical trial. J Neuro surg Anesthesiol 2011Oct; 23(4): 290-6. Epub 2011/08/13.
13-Sankar D, Krishnan R, Veerabahu M, Vikraman B. Evaluation of the efficacy oftranexamic acid on blood loss in orthognathic surgery. A prospective, randomized clinical study. Int J Oral Maxillofac Surg 2012Jun; 41(6): 713-7. Epub 2012/02/22.