بررسی رادیوگرافی‌های انتخابی مورد استفاده جهت درمان ایمپلنت توسط دندان-پزشکان شهر اهواز در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی.

2 دستیار تخصصی جراحی دهان و فک و صورت.

3 دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت.

4 استادیار گروه رادیولوژی

5 رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

6 دندان‌پزشک.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم­ترین گام­ها در تضمین موفقیت درمان ایمپلنت، ارزیابی­های دقیق قبل و بعد از درمان با استفاده از روش­های تصویربرداری می­باشد. با توجه به مطالعات محدود انجام­شده در ایران در مورد روش رادیوگرافی ترجیحی دندان­پزشکان در درمان ایمپلنت، این مطالعه با هدف «بررسی روش­های رادیوگرافی مورد استفادۀ دندان­پزشکان اهواز در کاشت ایمپلنت» انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ مقطعی و توصیفی- تحلیلی می­باشد که در آن روش­های رادیوگرافی انتخابی دندان­پزشک عمومی و متخصص شهر اهواز در درمان ایمپلنت، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بود. 
یافته­ها: بررسی­ها نشان داد که از تعداد 198 شرکت­کننده، 2/70 درصد مرد و 8/20 درصد زن بودند و دامنۀ سنی 26 تا 57 سال و 87/36 درصد سابقۀ کاری بین 5 تا 10 سال داشتند. روش رادیوگرافی انتخابی دندان­پزشکان به ­ترتیب عبارت بود از: پانورامیک و CBCT به­صورت توأم، CBCT به تنهایی، پانورامیک به تنهایی و سایر روش­ها. در این مطالعه، ارتباط معنا­داری بین روش رادیوگرافی انتخابی با سن و سابقۀ کاری مشاهده شد، اما بین روش رادیوگرافی انتخابی با وضعیت تخصص و جنس ارتباط معنا­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: شایع­ترین روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندان­پزشکان شهر اهواز در این مطالعه، پانورامیک و CBCT بوده که با مطالعات انجام­گرفته در داخل و خارج کشور تشابه و تفاوت­هایی دارد. با توجه به دقت بالای CBCT در طراحی درمان ایمپلنت، آموزش دندان­پزشکان برای استفادۀ بیشتر از این روش توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Guerrero ME, Jacobs R, Loubele M, Schutyser F, Suetens P, Steenberghe D. State-of-the-art on cone beam CT imaging for preoperative planning of implant placement. Clin Oral Invest 2006Mar; 10(1): 1–7.
2-Coan P, Mollenhauer J, Wagner A, Muehleman C, Bravin A. Analyzer-based imaging technique in tomography of cartilage and metal implants: a study at the ESRF. Eur J Radiol 2008Dec; 68(Suppl 3): S41–8.
3-White SC, Heslop EW, Hollender LG, Mosier KM, Ruprecht A,  Shrout MK. Parameters of radiologic care: An official report of the American Academy of Oral Maxillofacial Radiology.  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001May; 91(5):498-51.
4-Chau ACM, Fung PK. Comparison of radiation dose for implant imaging using conventional spiral tomography, computed tomography, and cone-beam computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009Apr; 107(4): 559-65.
5-de Morais JAN D, Sakakura CE,  Loffredo LDCM, Scaf G. A survey of radiographic measurement estimation in assessment of dental implant length. J Oral Implantol 2007Aug; 33(4): 186-190.
6-Almog DM,  Romano PR. CT-Based Dental Imaging for Implant Planning and Surgical Guidance, A case report. N Y State Dent J 2007Jan; 73(1): 51-3.
7-Tyndall DA, Brooks SL. Selection criteria for dental implant site imaging: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000May; 89(5): 630-7.
 
8-BouSerhal C, Jacobs R, Quirynen M, Van Steenberghe D. Imaging technique selection for the preoperative planning oforal implants: a review of the literature. Clin Implant Dent Relat Res 2002; 4(3):156-72.
9-Sakakura CE, Morais JD, Loffredo LCM, Scaf G. A survey of radiographic prescription in dental implant assessment. Dentomaxillofac Radiol 2003; 32: 397-400.
10-Sudhakar KM, Hemant RD, Kedar B, Amit T. Assessment of  Response of Dental Clinicians and Patients towards Different Imaging ModalitiesUsed In Diagnostic Evaluation of Dental Implant Therapy. Indian J Basic & Applied Med Res 2012 Sep; 1(4): 341-50.
11-Razavi SH, EzoddiniArdakani F, Moeini M, Rafii B, Masoomi Y. Investigating frequency of reasons for referring to CBCT in a private imaging center in yazd from 2010 to 2012. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2013; 21(3 Dental Suppl): 370-7.
12-Bashizade H, Molaei N, Teimoorinezhad A. Evaluation of vertical magnification of panoramic radiography by CT scan sectionsfor dental implant. J Dent Med 2013; 26 (1): 64-70.
13-Guo Y, Kanjirath PP, Brooks S. Survey of Imaging Modalities Used for Implant-site Assessment in Michigan. USA : University of Michigan, Ann Arbor; 2007.
14-Mohammad Shah A, Hekmatian E, Adibrad M, Ghobadi A. Accuracy of vertical bitewing and bisect periapical radiography techniques in anterior mandibular teeth interdental bone resorptionusing grid sheet. J Isfahan Dent Sch 2009; 5(3): 126-33.
15-Hedesiu M, Vicas A, Baciut G, Jacobs R, Nackaerts O. CBCT bone quantification for preoperativeplanning of oral implant placement. Proceedings of the 12th European Congress of Dento-MaxilloFacial Radiology; 2010 Jun 2-5; Istanbul, Turkey.
16-Beason RC, Brooks SL. Preoperative implant site assessment in southeast Michigan. J Dent Res 2001; 80: 137.