بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A، و ارتباط آن با مقاومت های ضدمیکروبی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران.

2 رنجبر

3 حسین مقدادی؛ گروه میکروب شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

4 گروه میکروب‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: باکتری­های جنس استافیلوکوکوس بیشترین فراوانی را در بین ایزوله­های جدا شده از نمونه­های بالینی به خود اختصاص داده­اند. گونه­های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین A نسبت به گونه­های فاقد این توکسین قدرت ماندگاری بیشتری را در برابر دفاع ایمنی میزبان و آنتی­بیوتیک­ها دارا می­باشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A در ایزوله­های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه­های بالینی، و ارتباط آن با مقاومت های ضد میکروبی می باشد.                             
روش بررسی: تمامی ایزوله­های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه­های بالینی، پس از تایید توسط تست­های بیوشیمیایی، میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آن توسط روش دیسک دیفیوژن آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. و روش PCR برای اثبات وجود ژن انتروتوکسین A  به کار گرفته شد.
یافته­ها: از 222 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، 102(94/45 درصد) ایزوله واجد ژن انتروتوکسینA بودند و این ایزوله­ها دارای مقاومت بالایی در مقابل آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین، متی سیلین، جنتامایسین، اریترومایسین و کلیندامایسین  بودند.
نتیجه­گیری: ایزوله­های استافیلوکوکوس اورئوس که  واجد ژن انتروتوکسین A هستند در بیمارستان های گلستان و امام­خمینی دارای فراوانی بالایی بودند و این ایزوله ها از مقاومت آنتی بیوتیکی بالاتری نسبت به سویه­های فاقد این ژن برخوردار بودند.
 

کلیدواژه‌ها


1-Winn W, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th ed. Philadelphia,USA: Lippinllcott Williams & Wilkins; 2006. 622-60.
2- Le Loir Y, Baron F, Gautier M. Staphylococcus aureus and food poisoning . Genet Mol Res. 2003;2(1):63-76.
3-Ortega E, Abriouel H, Lucas R, Gálvez A. Multiple roles of Staphylococcus aureus enterotoxins: pathogenicity, superantigenic activity, and correlation to antibiotic resistance. Toxins (Basel). 2010 ;2(8):2117-31.
4-Larkin EA, Carman RJ, Krakauer T, Stiles BG. Staphylococcus aureus: the toxic presence of a pathogen extraordinaire. Curr Med Chem. 2009;16(30):4003-19
5-Balaban N, Rasooly A. Staphylococcal enterotoxins. Int J Food Microbiol. 2000;61(1):1-10.
6-Ellis M, Serreli A, Colque-Navarro P, Hedstrom U, Chacko A, Siemkowicz E, et al. Role of staphylococcal enterotoxin A in a fatal case of endocarditis. J Med Microbiol 2003;52:109-12.
7- Harrison LS. Staphylococc. In: Mahon C, Lehman D, Manuselis G. Textbook of Diagnostic Microbiology. 3th ed, Saunders & Elsevier: USA,2007;PP.367-81.
8-Peacock SJ. Staphylococc. In: Boriello S, Murray P, Funke G, editors. Topley and Wilsons Microbiology and Microbial Infections. 10th ed. ASM press:Washington,2005; PP.771-832.
9-Clinical and  Laboratory  Standards  Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility testing:Informational Supplement M100- S24.PA,USA:CLSI;2014.
10-Reischl U, Linde HJ, Metz M, Leppmeier B, Lehn N. Rapid identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and simultaneous species confirmation using real-time fluorescence PCR. J Clin Microbiol. 2000;38(6):2429-33.
11-Nowroozi J, Goudarzi G, Pakzad P, Razavipour R. Isolation and Detection of Staphylococcus aureus Enterotoxins A-E and TSSt-1 Genes from Different Sources by PCR Method. Journal Qom University of Medical Sciences. 2012;6(3):78-83.
12-Imanifooladi AA, Sattari M, Peerayeh SN, Hassan ZM, Hossainidoust SR. Detection the Staphylococcus aureus producing enterotoxin isolated from skin infections in hospitalized patients. Pak J Biol Sci. 2007;10(3):502-5.
13-Pourmand M, Memariani M, Hoseini M, BagherzadehYazdchi S . High Prevalence of SEA Gene Among Clinical Isolates of Staphylococcus aureus in Tehran. Acta Medica Iranica. 2009; 47(5): 357-61.
14-Boyce JM, Havill NL. Nosocomial antibiotic-associated diarrhea associated with enterotoxin-producing strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Am J Gastroenterol. 2005;100(8):1828-34.
15-Durand G, Bes M, Meugnier H, Enright MC, Forey F, Liassine N, Wenger A, Kikuchi K, Lina G, Vandenesch F, Etienne J. Detection of new methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones containing the toxic shock syndrome toxin 1 gene responsible for hospital and community acquired infections in France. J Clin Microbiol. 2006;44(3):849-50.
16-Ghaznavi-Rad E, Nor Shamsudin M, Sekawi Z, Khoon LY, Aziz MN, Hamat RA, Othman N, Chong PP, van Belkum A, Ghasemzadeh-Moghaddam H, Neela V. Predominance and emergence of clones of hospital-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Malaysia. J Clin Microbiol. 2010;48(3):869-70 .
17-Udo EE, Al-Mufti S, Albert MJ. The prevalence of antimicrobial resistance and carriage of virulence genes in Staphylococcus aureus isolated from food handlers in Kuwait City. BMC Res Notes. 2009; 2:108 .
18-Nienaber JJ, Sharma Kuinkel BK, Clarke-Pearson M, Lamlertthon S, Park L, Rude TH, Barriere S, Woods CW, Chu VH, Marín M, Bukovski S, Garcia P, Corey GR, Korman T, Doco-Lecompte T, Murdoch DR, Reller LB, Fowler VG Jr.Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus endocarditis isolates are associated with clonal complex 30 genotype and a distinct repertoire of enterotoxins and adhesins. J Infect Dis. 2011;204(5):704-13.
19-Fluer FS, Prokhorov VIa, Bondarenko VM, Dmitrienko OA, Lashenkova NN, Men'shikova ED, et al. Isolation rate of enterotoxigenic staphylococci in patients with sepsis, pneumonia and burns. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 2005;(5):3-6.