آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دستیار دندان‌پزشکی کودکان.گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکدۀ دندان-پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: صدمات ناشی از ضربه به دندان­ها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می­سازد و لازم است در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرند. هدف از این مطالعۀ مقطعی ارزیابی آگاهی و عملکرد دندان­پزشکان عمومی شاغل در اهواز نسبت به درمان این گونه صدمات است.
روشبررسی:در این مطالعه یک پرسش­نامۀ متشکل از دو بخش بین 100 دندان­پزشک عمومی توزیع شد. بخش اول شامل سؤالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم سؤالات مربوط به آسیب­های مختلف دندانی بود. به هر پاسخ صحیح نمره­ای داده شد. نمرۀ کلی بین 30-10 میزان کم، 50-30 میزان متوسط، 70-50 میزان خوب و بالاتر از 70 میزان بالای آگاهی و عملکرد را نشان می­داد. داده­ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، آزمون t- آنالیز شدند.
یافته­ها: میانگین میزان آگاهی دندان­پزشکان 2/59% بود که از 100 دندان­پزشک، 51% افراد میزان آگاهی خوبی داشتند. ارتباط معناداری بین آگاهی و عملکرد دندان­پزشکان عمومی در مواجهه و درمان آسیب­های تروماتیک دندانی وجود داشت (001/0p=).
نتیجه­گیری: آگاهی کلی دندان­پزشکان عمومی نسبت به درمان آسیب­های تروماتیک دندانی در جمعیت انتخاب شده خوب بود.

کلیدواژه‌ها


1-Bastone EB, Freer TJ, McNamara JR. Epidemiology of dental trauma: a review of the literature. Aust Dent J 2000; 45(1):2-9.
2-Sae-Lim V, Chulaluk LP. Dental trauma management awareness of Singapore pre-school teachers. Dent Traumatol 2001;17: 71–6.
3-Chan AW, Wong TK, Cheung GS. Lay knowledge of physical education teachers about the emergency management of dental trauma in Hong Kong. Dental Traumatol  2001; 17(2): 77–85.
4-Ramos-Jorge ML, Peres MA, Traebert J. Incidence of dental trauma among cohort study. Dent Trauma tol 2008; 24: 159–63.
5-Basrani E, Rappaport HM. Fracture of the teeth, preventive and treatment of the vital and nonvital pulp. 2nd ed.
Philadelphia: Quintessence Books; 1985, p.22–39.
6-Andreasen JO. Etiology and pathogenesis of traumatic dental injuries A clinical study of 1298 cases. Scand J Dent 1990;78:229-42
7-Mc Donald R, Aver D, Dean J. Management of trauma to the teeth and supporting tissues. In: Mc Donald R, Avery D, Dean J, Editor . Dentistry for the child and adolescent. 9th ed. Indianapolis: Mosby; 2011.403-4.
8-Grimm S, Frazao P, Antunes JLF, Castellanos RA, Narvai PC. Dental injury among Brazilian school children in the state of Sao Paulo. Dent Traumatol 2004;20:134-8.
9-Shashikiran ND, Redy V, Nagaveni NB. Knowledge and attitude of 2000 parents with regard to avulsed permanent incisors and their emergency management. Indian Soc Pedod Prev Dent J 2006; 24(3): 116–21.
10-Navabazam A, Shahrabi Farahani S. Prevalence of traumatic injuries to maxillary permanent teeth in 9- to 14-years-old school children in Yazd, Iran. Dent Traumatol 2010; 26: 154–7.
11-Fiores MT, Andreasen JO, Bakland LK. Guidelines for the evaluation and management of traumatic dental injuries. Dent Traumatol, 2001;17: 145–48.
12-Malikaew P, Watt RC, Sheiham A. Prevalence and factors associated with traumatic injuries to anterior teeth. Community Dent Health 2006;  23: 222–7.
13-Kinoshita-Kawan SH, Sugibashi Y. Lay people knowledge and attitudes on the management of traumatically avulsed teeth. Dent J 2008; 18(2): 124–30.
14-Trebert J, Traino M, Bariari B, Larced J, Marcens W. Knowledge of the Lay people and dentists in emergencies management of dental trauma. Dent  Traumatol 2009;25: 277–89.
15-Holan G, Mctigue D. Intruduction to dental trauma: Managing traumatic injuries in the primary dentition. In:Casamassimo P, Fields H, Mctigue D, Nowak A. Editor Pediatric dentistry: infancy through adolescent. 9th ed. Missouri: Elsevier; 2013. P. 213-215..
16-Kostopoulou MN, Duggal MS. A study into dentists’ knowledge of the treatment of traumatic injuries to young permanent incisors. Int J Paediatr Dent 2005;15(1):10-9.
17-David Jaramillo1, Ruben Rosas2, Nikola Angelov3. Dental Trauma: Case-Scenario Protocol for Dentists. Maced J Med Sci 2010; 3(1):61-7.
18-Maguire A, Koch G, Johansson UB. A retrospective study of treatment provided in the primary and secondary cares services for children attending a dental hospital following complicated crown fracture in the permanent dentition. Inter J Paediat Dent 2000 Jun;10:182-90.
19-De Franc¸RI A, Traebert J, De Lacerda JT. Brazilian dentists’ knowledge regarding immediate treatment of traumatic dental injuries. Dent Traumatol 2007; 23: 287–90.
20-Krastl G, Filippi A, Weiger R. German general dentists' knowledge of dental trauma. Dent Traumatol. 2009; 25(1) :88-91.
21-D. Re, D. Augusti, G. Paglia, G. Augusti, E. Cotti. Treatment of traumatic dental injuries:
 Evaluation of knowledge among Italian dentists. E J PD 2014; 15(1) :23-8.
22-Seraj B, Shahrabi M, Bijani M, Haeri mehrizi A. Assessment of Tehran general dental practitioner knowledge about traumatic dental injuries to children. JIDA 2005:19(4) :18-22.
23-Hamilton FA, Hill FJ, Holloway PJ. An investigation of dent alveolar trauma and its treatment in an adolescent population. Part2: Dentists' knowledge of management methods and their perceptions of barriers to providing care. Br Dent J 1997;182(4):129-33.
24-Prisco LW, Croll TP, Persson LG. Knowledge of Brazilian general dentists and endodontists about the emergency management of dento-alveolar trauma. Dent Traumatol 2006 Jun; 22(3):113-7.
25-Jackson NG, Berggren U. Management of dental trauma in primary care: A postal survey of general dental practitioners. Br Dent J 2005;198)5):293-7.
26-Yeng T,Parashos P. An investigation into dentist management methods of dental trauma to maxillary permanent incisors in Victoria, Australia Dent Traumatol 2008;24(4):443-8.
27-Stokes AN, Anderson HK, Cowan TM. Lay and professional knowledge of methods for emergency management of avulsed teeth. Endod Dent Traumatol 1992; 8(4):160-2.
28-De Franc¸ RI A, Traebert J, De Lacerda JT. Brazilian dentists’ knowledge regarding immediate treatment of traumatic dental injuries. Dent Traumatol 2007; 23: 287–90.
29- Akhlaghi N , Nourbakhsh Abbasali Khademi N, Karimi L. General Dental Practitioners’ Knowledge about the Emergency Management of Dental Trauma. IEJ Iranian Endodontic Journal 2014;9(4):251-56
30-Marwa H, Elsanousi MT. Libyan general dentists’ knowledge of dental trauma Management. IDMJAR 2015;3(1): 1–6
31-Robertson A, Andreasen FM, Andreasen JO, Noren JG. Long-term prognosis of crown-fractured permanent incisors. The effect of stage of root development and associated luxation injury. Int J Paediatr Dent 2000;10(3):191-9.
32-Diangelis AJ, Andreasen JO, Ebeleseder KA, Kenny DJ, Trope M, Sigurdsson A, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxation’s of permanent teeth. Dent Traumatol 2012;28(1):2-12.
33-Andreasen JO, Bakland LK, Andreasen FM. Traumatic intrusion of permanent teeth. Part 3. A clinical study of the effect of treatment variables such as treatment delay, method of repositioning, type of splint, length of splinting and antibiotics on 140 teeth. Dent Traumatol 2006;22(2):99-111.
34- Golpayegani MV, Tadayon N. A multidisciplinary approach to the treatment of traumatically intruded immature incisors. A 6-year follow up. Iran Endod J 2006;1(4):151-5.
35-Mc Donald R, Aver D, Dean J. Management of trauma to the teeth and supporting tissues. In: Mc Donald R, Avery D, Dean J, Editor . Dentistry for the child and adolescent. 9th ed. Indianapolis: Mosby; 2011. 433.
36-Zhao Y, Gong Y. Knowledge of emergency management of avulsed teeth: a survey of dentists in Beijing, China. Dent Traumatol 2010;26(3):281-4.
37-Andersson L, Andresen JO, Day P, Heithersay G, Trope M, Diangelis AJ, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol 2012;28(2):88-96.
38-Cinar  C, Atabekb  D, Alaçamc A. Knowledge of Dentists in the Management of Traumatic Dental Injuries in Ankara, Turkey. Oral Health  Prev Dent 2013;11(1):23-30.