بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس انتصابات اعضای هیأت علمی. گروه آموزشی مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش پزشکی.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تغییر سطح توقع جامعه از دندان­پزشکان و دریافت خدمات دندان­پزشکی با کیفیت­تر و عوامل دیگر، تمایل دندان­پزشکان به ادامۀ تحصیل را در آنها تقویت نموده است. لذا پژوهشی به­منظور بررسی و مقایسۀ میزان علاقه­مندی دانشجویان رشتۀ دندان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش به­صورت توصیفی– تحلیلی و به­شکل مقطعی در اسفندماه سال 1394 صورت گرفته است. جامعۀ آماری کلیۀ 484 نفر دانشجویان مقطع دکترای حرفه­ای رشتۀ دندان­پزشکی دانشگاه می­باشند. نمونه­گیری به­صورت سرشماری و با توزیع پرسش­نامه­­ها بین کلیۀ دانشجویان انجام شده است که تعداد 118 نفر از دانشکدۀ دندان­پزشکی و تعداد 58 نفر از واحد پردیس خودگردان پرسش­نامه­ها را تکمیل کرده­اند. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون نرمالیتی کلوموگروف– اسمیرنف و آزمون ناپارامتری مقایسۀ میانگین من ویتنی در نسخۀ 21 نرم­افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته­ها:این مطالعه نشان داد که 59 درصد از دانشجویان مایل به ادامۀ تحصیل بودند (36/2±08/1) و بین دانشجویان دانشکدۀ دندان­پزشکی و پردیس خودگردان (870/0P =) و همچنین بین دختران و پسران (291/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: دلایلی همچون کسب موقعیت اقتصادی بهتر، دسترسی به کار بهتر و بیشتر، کسب موقعیت اجتماعی بهتر، از با اهمیت­ترین دلایل، همچنین عدم علاقه­مندی دانشجویان به ادامۀ تحصیل را می­توان خسته شدن از تحصیل، مشکلات ناشی از موفقیت در امتحان تخصصی و شروع به­کار بلافاصله پس از فراغت از تحصیل عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها


1-Gilavand A. The Comparison of Iranian and Foreign Students’ Motivations to Choose Dentistry Field of Study. Int J Pediatr 2016; 4(6): 1993-2010
2-Perrot L, Deloney LA, Hastings JK. Measuring student motivation in health professions' colleges. Advances in health sciences education; 2001; 6(3): 193-200.
3-Rice CD, Hayden WJ, Glaros AG, Thein DJ. Career changers: dentists who choose to leave private practice. J Am Coll Dent 1997; 64(1): 20-6.
4-Shooriabi M, Gilavand A, Yazan M. Studying the Necessity for Presenting the Science of Determining the Tooth shade Course in Educational Curriculum in Dentistry Faculties Based on the Evaluation of the Amount of Knowledge and Performance of General Dentists. Der Pharmacia Lettre. 2016, 8 (13):298-304.
5-Gallagher JE, Patel R, Donaldson N, Wilson NH. The emerging dental workforce: why dentistry? A quantitative study of final year dental students' views on their professional career. BMC Oral Health 2007; 7: 7.
6-Scarbecz M, Ross JA. The Relationship between gender and postgraduate aspirations among first - and fourth -year students at public dental schools: a longitudinal analysis. J Dent Educ 2007;71:797-809.
7-Scarbecz M, Ross JA: Gender Differences in first-year dental students' motivation to attend dental school. J Dent Educ 2002; 66: 952-61.
8-Noble J, Karaiskos N, Wiltshire WA. Motivations and future plans of Canadian orthodontic residents. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;136: 644-50.
9-Aziz SR, Ziccardi VB, Janal M, Ramnauth S. Career perceptions of young academic oral and maxillofacial surgeons. J Oral Maxillofac Surg 2007;65:762-5.
10-Noble J, Hechter FJ, Karaiskos N, Wiltshire WA. Motivational factors and future life plans of orthodontic residents in the United States. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137:623-30.
11-Gilavand A, Espidkar F, Fakhri A.  A comparative evaluation of depression and anxiety rate among native and non-native students of Dentistry School at Ahvaz JundiShapour University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur 2015; 6(2): 186-90. [in Persian]
12-Gilavand A, Shooriabi M. Investigating the Relationship between Mental Health and Academic Achievement of Dental Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Int J Med Res Health Sci. 2016; 5(7S): 328-333.
13-Mahmood Hashemi H.  Evaluation  of  interest  to specialties  of  dentistry  in  students  of  four  dental universities in Tehran. J Islamic Dental Assoc Iran 2001; 13(38): 73-59. [in Persian]
14-Hashemipur M, Navabi N, Sardari E. Factors affecting the desire to continue studying in the Faculty of Dentistry, Kerman, Rafsanjan and Zahedan, Iranian Journalof Medical Education 2011; 8(11): 979-82. [in Persian]
15-Vahid Dastjerdi E, Mahdian M, Nazarali Sh, Badiee MR. [Study motives and career plans of postgraduate  students in Dental School, Shahid Beheshti Universityof Medical Sciences]. Journal of Dental School  Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2011; 29(1): 36-42. [in Persian]
16-Sadeghi M, Bahgerian A. Postgraduate Aspiration in Dental Students at Rafsanjan University of Medical Sciences. Medical Sciences J Rafsanjan Univ Med Scie 2013; 12(2): 103-14. [in Persian]
17-Gilavand A. An Analytical Review of Regulations on Promotion of Faculty Members of Universities and Institutions of Higher Education, Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran. Journal of Academic and Applied  2015; 5(10): 38-45.
18-Gilavand A, Hosseinpour M. Investigating Employees' Satisfaction with E-learning In-service Training Courses  at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services  in  2014, Educational Developement of Jundishapur 2015; 6(3): 253-60[in Persian].
19-Anderson RJ, Beal JF. James--an appreciation. His work in academic dental public health and the specialty. Community Dent Health 1993; 10(3): 213-6.
20-Ireland RS, Palmer NO, Bickley SR. A survey of general dental practitioners' postgraduate education activity and demand for extended modular postgraduate programmes. Br Dent J 1999; 187(9): 502-6.
21-Al-Dlaigan YA, Al-Sadhan R, Al-Ghamdi M, Al-Shahrani A, Al-Shahrani M. Postgraduate specialties interest, career choices and qualifications earned by male dentists graduated from King Saud University. The Saudi Dental Journal 2011; 23(2): 81-6.
 22-Hull RH, Darby ML. Continuing education. J Dent Hyg 1989; 63(9): 415-22.