بررسی ارتباط بین یافته های الکتروفیزیولوژی پیش از عمل جراحی و بهبودی پس از آن در بیماران مبتلا به دردهای انتشاری ناشی از دیسک کمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه جراحی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات الکتروفیزیولوژیک نقش مهمی را در بررسی بیماران با اختلالات عصبی_عضلانی دارند. تاکنون بیشترین تست مورد استفاده برای تأیید وجود رادیکولوپاتی، EMG سوزنی است. اطلاعات به دست آمده از این روش اجازه می­دهند که سایر تست­ها در مسیری صحیح­تر و مؤثرتر پیش بروند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط  بین یافته­های الکتروفیزیولوژی پیش از عمل جراحی و بهبودی پس از آن در بیماران مبتلا به دردهای انتشاری ناشی از دیسک کمر انجام شد.
روش بررسی: جامعۀ آماری پژوهش بیماران دارای درد رادیکولر کمری مراجعه­کننده به درمانگاه بیمارستان گلستان بودند که دیسک مهره­های L4-L5 و L5-S1 آنها توسط MRI به اثبات رسیده و بیماری همراه دیگری نداشتند. بیماران قبل و بعد از عمل به درد خود از 10-0 نمره دادند. اطلاعات حاصل از نوار عصب_عضله با تأثیر عمل جراحی مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته­ها: درد کمری در 6/84 درصد افراد وجود داشت و فقط 8/30 درصد بیماران بعد از عمل، همچنان از درد شکایت داشتند، که نشان­دهندۀ تأثیر عمل جراحی بر کاهش درد است. میانگین امتیاز درد بیماران قبل و پس از عمل به­طور چشم­گیری کاهش داشت  (003/0p=). میان تعداد و نوع عضلات درگیر، جنس و سن بیمار با کاهش میزان درد ارتباط معناداری وجود نداشت. 
نتیجه­گیری:این مطالعه نشان داد که تست­های الکترودیاگنوس، علاوه بر تشخیص زودرس، جداکردن علل و بیماری­های دیگر همراه و شدت رادیکولوپاتی نقش دارند، به عنوان یک تست پروگنوستیک جهت پیش بینی بهبود درد آگزیال پس از جراحی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


1-W.o dell Michael, Lin David, Panagos A. the physiatric history and physical examination. In: Randall L.Braddom, Physical medicin & rehabilitation.4th ed . Philadelphia: Elsevier; 2010. P.35-38.
2-C. Preston d, Shapiro b. Electromyography and Neuromuscular disorders. 2th ed. United State: Elsevier; 2005.
3-Winn R. Yoamans neurological surgery. 6th ed. China: Elsevier; 2011.
4-Schwart’s S. Schwart’s Principles of surgery. 8th ed. California: Elsevier; 2010.
5-Alrawi MF, Khalil NM, Mitchell P, Hughes SP. The value of neurophysiological and imaging studies in predicting outcome in the surgical treatment of cervical radiculopathy. Eur Spine J 2007 Apr; 16(4): 495-500.
6-Matsui  H, Kanamori M, Kawaguchi Y, Kitagawa H, Nakamura H, Tsuji H. Clinical and electrophysiologic characteristics of compressed lumbar nerve roots. Spine (Phila Pa 1976) 1997 sep; 22(18): 2100 – 2115.
7-Tullberg T.  A preoperative and postoperative study of the accuracy of  electrodiagnosis in patients with lumbosacral disc herniation.  Spine (Phila Pa 1976);1993 Jun; 18(7): 837-42.
8-Chitsaz Ahmed, Mousavi Ali, nael bakhsh K. Comparison of electrodiagnostic and radiological diagnostic procedures in patients with cervical radicular pain. Journal of Research in Molecular Medicine, 2006; 16 (54) :14-20.[Persian]