بررسی و مقایسۀ فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای در عقب بردن دندان کانین به‌وسیلۀ دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس در ارتودنسی :یک مطالعه مقدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتودنتیکس.گروه ارتودنتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه بیوشیمی.گروه بیوشیمی، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه پریودنتیکس.گروه ارتودنتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه جامعه‌نگر.گروه جامعه‌نگر، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

5 دستیار گروه ارتودنتیکس.گروه ارتودنتیکس، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعهدرک فرآیند بیولوژیکی زمینه­ای مرتبط با ترن اور استخوانی در طول حرکت ارتودنتیک دندان میباشد،به این منظور فعالیت ویژۀ آنزیم آلکالن فسفاتاز  (ALP)درمایع شیار لثه­ای طی اجرای دو نوع تکنیک ارتودنسی اسلایدینگ و فریکشن­لس جهت عقب بردن دندان کانین مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در 5 بیمار در محدودۀ سنی 12 تا 20 سال مبتلا به بیرون­زدگی دنتوآلوئولار هر دو فک بعد از کشیدن هر چهار دندان پره مولر اول تکنیک­های ارتودنسی ثابت (اسلایدینگ و فریکشن­لس) به طریقۀ ضربدری اجرا شد. نمونه­های مایع شیار لثه از ناحیۀ مزیال دندان­های کانین در چهار مقطع زمانی: بلافاصله پس از نصب وسایل ارتودنسی، در زمان فعال­سازی اولیۀ دستگاه، 15 و 30 روز پس از آن، جمع­­آوری شد. فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و مقدار میکروپروتئین در آزمایشگاه با استفاده از کیت­های کلریمتریک اندازه­گیری گردید.
یافته­ها: میانگین فعالیت ویژه ALP در هر دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن­لس به­دنبال فعال­سازی دستگاه­ها و اعمال نیروهای ارتودنتیک به دندان­ها به­طور معناداری افزایش یافته بود (014/0=P). به­علاوه میانگین تغییر فعالیت ویژه آنزیم در فواصل زمانی بین مراحل چهارگانۀ نمونه­گیری نیز در هر دو تکنیک مذکور تفاوت آماری معناداری را نشان داد. از نظر میانگین تغییر فعالیت ویژه ALP در فواصل زمانی بین مراحل چهارگانۀ نمونه­گیری، تنها بین مراحل سوم و چهارم، در تکنیک فریکشن­لس به­طور معناداری بیشتر از تکنیک اسلایدینگ بود.
نتیجه­گیری: افزایش معنا­دار فعالیت ویژۀ ALP موجود در مایع شیار لثه­ای در سمت کشش به­دنبال اعمال نیروهای ارتودنتیک به دندان در هر دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن­لس و مطابقت آن با تحقیقات قبلی، این نظریه را تقویت می­کند که تشکیل استخوان آلوئولار می­تواند توسط نمونه­گیری از مایع شیار لثه برای تعیین فعالیت ویژۀ ALP مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1-Ravindra N. Esthetics and Biomechanics in Orthodontics, 2nd ed. Elsevier;2015, pp 85,259,229.
2-Perinetti G, Paolantonio M, D’Attilio M, D’Archivio D, Tripodi D, Femminella B, et al. Alkaline phosphatase activity in gingival crevicular fluid during human orthodontic tooth  movement. Am.J.Orthod.Dentofac.Orthop. 2002;122(5):548-56.
3-Insoft M, King GJ, Keeling SD. The measurement of acid and alkaline phosphatase in gingival reticular fluid during orthodontic tooth movement. Am.J.Orthod.Dentofac.Orthop. 1996;109(3):287-96.
4-Lamster IB, Harper DS, Goldstein S. The effect of sequential sampling on crevicular fluid volume and enzyme activity. J.Clin. Periodontol. 1989;16:252-8.          
5-Rodan GA. Introduction to bone biology. Bone. 1991;13:53-56.
6-Loney JJ, Norton LA, Shafer DM. Orthodontic forces increase tumor necrosis factor alpha in the human gingival sulcus. Am.J. Orthod.Dentofac.Orthop. 1995;108(5):519-24.   
7-Last KS, Donkin C, Embery G. Glycosaminoglycans in human gingival crevicular fluid during orthodontic movement. Arch. OralBiol. 1988.33.(12):901-12.          
8-Griffiths GS, Moulson AM, Petrie A, James IT. Elevation of osteocalcin and peridinium crosslinks of bone collagen as markers of bone turnover in gingival crevicular fluid during different stages of orthodontic  treatment. J.Clin.Periodontol. 1988;25: 492-98.
9-Grieve WG, Johnson GK, Moore RN, Reinhardt RA, DuBois   LM. Prostaglandin E (PGE) and interleukin-1 beta (IL-1 beta) levels in gingival crevicular fluid during human orthodontic tooth movement. Am.J.Orthod.Dentofac.Orthop. 1994;105(4):369-74.
10-Uematsu S, Mogi M, Deguchi T. Interleukin (IL)-1 beta, IL6, tumor necrosis factor-alpha, epidermal growth factor ,and beta 2-microglobulin levels are elevated in gingival crevicular fluid during human orthodontic tooth movement. J.Dent. Res. 1996.75:562-7. 
11-Lilja E, Lindskog S, Hammarstrom L. Histochemistry of enzyme associated with tissue degeneration incident to orthodontic tooth movement. Am.J.Orthod. 1983;83:62-75. 
12-Isik F, Sayinsu K, Arun T, Unlucerci Y. Bone marker levels in gingival crevicular fluid during orthodontic intrusive tooth movement: A preliminary study. J.Contemp.Dent.Prac. 2005.6(2):027-35.
13-Alireza Omrani, Manouchehr Mesripoor, Raha Kowsari Isfahan, Arash Motaghi. Evaluation of specific activity of acid phosphatase in gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movements: Journal of Isfahan Dental School 2011; 7(2): 114-121.
14-Binder T, Goodson J, Socransky S. Gingivl fluid levels of acid and alkaline phosphatase. J.Periodontol.Res. 1987;22:14-9.