میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی اینترتروکانتریک فمور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتوپدی ،گروه ارتوپدی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 پزشک عمومی ، پزشک عمومی.

3 استادیار گروه ارتوپدی.گروه ارتوپدی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه وهدف: هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی شکستگی­های اینترتروکانتریک یکی از سه زیرگروه شکستگی­های لگن می­باشند که درمان جراحی نیاز دارند، این شکستگی­ها مورتالیتی بالایی داشته و می­توانند عوارض و ناتوانی به­دنبال داشته باشند و کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار دهند. در راستای همین موضوع، این پژوهش جهت بررسی کامل و جامع کیفیت زندگی این بیماران در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به­عنوان مرکز اصلی ارتوپدی و جراحی استخوان جنوب غرب کشور طرح­ریزی شد.
روش بررسی: این پژوهش با مطالعۀ پرونده­های بیماران دچار شکستگی اینترتروکانتریک و پی­گیری آنان با بررسی میزان کیفیت زندگی با پرسش­نامۀ استاندارد SF36 صورت گرفت. همچنین اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعات درمانی شامل نوع عمل جراحی و فاصلۀ شکستگی تا عمل مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نسخۀ 22 نرم­افزار SPSS آنالیز شدند.
یافته­ها: 81 بیمار دچار شکستگی اینترتروکانتریک فمور بررسی شد. میانگین کیفیت زندگی بیماران بر اساس پرسش­نامه، 7/17 5/48 بود. میزان کیفیت زندگی بیماران با سن، فاصلۀ زمانی شکستگی تا عمل جراحی و وضعیت اقتصادی بیماران رابطۀ معناداری داشت. (0001/0P<، 0001/0P<، 0002/0=P).
نتیجه­گیری: میزان کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی اینترتروکانتریک فمور بعد از عمل جراحی در حد متوسط رو به پایین قرار می­گیرد. لذا لزوم پی­گیری درمانی مراقبتی و همچنین حمایت روانی اجتماعی بیماران را که اکثر آنها مسن هستند را می­طلبد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Netter FN. The ciba collection of medical illustrations. Vol 8. Ciba pharmaceutical Co; 1987:Part 1:85-103
2-Netter FN. The ciba collection of medical illustrations. Vol 8. Ciba pharmaceutical Co; 1987:Part 3:92
3-Kaplan K, Miyamoto R, Levine BR, Egol KA, Zuckerman JD. Surgical management of hip fractures: and evidence based review of the literature. J Am Acad Orthop Surg. 2008;16(11):665-73
4-Lasanianos, Nick G, Kanakaris, Nikolaos K. Intertrochanteric Hip Fractures. In: Trauma and Orthopedic Classifications. Springer London, 2015. pp. 313-5.‏
5-Della Rocca GJ, Moylan KC, Crist BD. Comanagement of geriatric patients with hip fracture: a retrospective, controlled, cohort study. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2013;4(1):10-5
6-Bojan AJ, Beimel C, Speitling A. 3066 consecutive gamma nails. 12 years experience at a single center. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:133
7-Yang E, Qureshi S, Trokhan S, Joseph D. Gottfried percutaneous compression plating compared with sliding hip screw fixation of intertrochanteric hip fractures. J Bone Joint Surg Am. 2011;93(10):942-7
8-Schnell S, Friedman SM, Mendelson DA, Bingham KW, Kates SL. The 1 year mortality if patients treated in a hip fracture program for elders. Geriatr Otrhop Surg Rehabil. 2013; 1(1):6-14
9-Bhandari M. Gamma nails revisited: gamma nails versus compression hip screws in the management of intertrochanteric fractures of the hip: a meta-analysis. Journal of orthopedic trauma, 2009, 23.6: 460-4
10-Barton TM, Gleeson R, Topliss C. A comparison of the long gamma nail with the sliding hip screw for the treatment of AO/OTA 31-A2 fractures of the proximal part of the femur: a prospective randomized trial. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(4):792-8
11-Mangione KK, Craik RL, Palmbaro KM, Tomlinson SS, Hoffmann MT. Home-based leg-strengthening exercise improves function 1 year after hip fracture: a randomize controlled study. J Am Geriatr Soc. 2010. 58(10):1911-7
12-Sedighi A, Sales JG, Alavi S. The prognostic value of tip-to-apex distance (TAD index) in intertrochanteric fractures fixed by dynamic hip screw. Orthop Rev (Pavia). 2012; 4(4):32.
13-Papaioannou A. The impact of incident fractures on health-related quality of life: 5 years of data from the Canadian Multicentre Osteoporosis Study. Osteoporosis International, 2009, 20.5: 703-14.‏
14-Boonen S, Autier P, Barette M, Vanderschueren D, Lips P. Functional outcome and quality of life following hip fracture in elderly women: a prospective controlled study. Osteoporosis International. 2004;15(2):87-94
15-Lingard, Elizabeth A. Pitfalls of using patient recall to derive preoperative status in outcome studies of total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am, 2001; 83(8): 1149-56.‏
16-Vidal E, Iglesias O. Hip fracture in the elderly: does counting time from fracture to surgery or from hospital admission to surgery matter when studying in-hospital mortality?. Osteoporosis international, 2009; 20(5): 723-9.‏
17-Valizadeh, M. Mortality after low trauma hip fracture: a prospective cohort study. BMC musculoskeletal disorders, 2012; 13(1): 143.‏