بررسی میزان فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پلاسما در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری‌شده در بیمارستان گلستان اهواز در سال‌های 1390 و 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کودکان ، گروه کودکان، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه کودکان، گروه کودکان، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

3 دانشجوی پزشکی. دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گاستروانتریت یکی از شایع­ترین بیماری­ها و علت اصلی دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی در کودکان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پلاسما در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری­شده در بیمارستان گلستان اهواز در سال­های 1390 و 1391 طراحی شد.
روش بررسی: مطالعۀ انجام­شده، یک مطالعۀ اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی می­باشد. جامعۀ مورد مطالعه شامل تمامی کودکان بستری­شده با تشخیص گاستروانتریت در بیمارستان گلستان اهواز طی سال­های 1390 و 1391 بود. اطلاعات 252 بیمار شامل اختلال الکترولیتی، سن، جنس، وزن هنگام تولد، نوع و دفعات اسهال، مدت اسهال، میزان دهیدراتاسیون، تشنج، و تعداد روزهای بستری از پرونده ها اخذگردید.
یافته­ها: تعداد 252 کودک با بیماری گاستروانتریت بستری شدند که بر اساس معیارهای  خروج از مطالعه 48نفر آنهاحذف و مجموعا 204 نفر وارد مطالعه شدند که 141 بیمار پسر (1/69 درصد) و 63 بیمار دختر (9/30 درصد) بودند. 118 بیمار (8/57 درصد) از کل بیماران دچار اختلال الکترولیتی بودند که شایعترین هیپوناترمی(7/66) وپس ازآن هیپوکالمی(1/22) بود. بروز اختلال الکترولیتی با سن، جنس، تعداد دفعات اسهال، میزان دهیدراتاسیون و تشنج بیماران ارتباط معناداری داشت.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، اختلال الکترولیتی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد نسبتاً شایع است.سن کمتر، جنس مونث، دفعات زیاداسهال وشدت دهیدراتاسیون ازعوامل مستعدکننده بروز اختلالات الکترولیتی است.
 به­نظر می­رسد آموزش جامعه در زمینۀ استفاده صحیح از ORS و مایعات مناسب در کودکان دچار اسهال برای پیشگیری از بروز این اختلالات لازم است.

کلیدواژه‌ها


1-Elliott, Elizabeth Jane. Acute gastroenteritis in children. BMJ: British Medical Journal; 2007: 35-40.
2-Jenson H, Baltimore R. Infectious disease. In: Marcdante K, Kliegman R. NELSON  Essential of pediatrics. 7thed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. 512-8.
3-Jafari Zavieh F. The Role of Pretreatment in Severity and Type of Electrolyte disorder in Pediatrics with Gastroenteritis in Emam Khomaini Ardabil hospital. Thesis (MD). Ardebil University of Medical Sciences. Ardebil. 2005.
4-Taheri F, Khazaee T, Sharif-Zadeh GR, DickAfzar Shokoh A, Zangoei F. Epidemiology of gastroenteritis in children hospitalized in Vali-e-Asr hospital, Birjand. Modern Care Journal. 2010;7(1):37-42.
5-Quigley C, Jiang X. Gastroenteritis.  Metabolism of Human Diseases: Springer; 2014. pp. 137-42.
6-UNICEF, WHO. Diarrhoea. Why children are still dying and what can be done, 2009. httpt| fwww Unicef. org/media/files/Final—Diardmea—Report October 一 2009 一 fina1. Pdf, 2013-6—5 (2012).
7-Salehi Omran MR, Alijanpour M. Causes of seizures in patients with acute gastroenteritis. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2005; 26(2):55-7.
8-Ghorashi Z, Soltani Ahari H, Ghorashi S. Convulsion in Gasteroenteritis of Children. Uremia Medical Journal. 2009; 20(3):201-5.
9-Ukarapol N, Wongsawasdi L, Charatapisak W, Opastirakul S. Electrolyte abnormalities in children with acute diarrhea. Chiang Mai Medical Journal. 2011; 41(1):7-12.
10-Ahadi A, Hoshyar A, Amani F, Davoodi M, Bagheri A, Matin S, et al. Survey seasonal incidence of gastroenteritis among children referred to Ardebil city Boali hospitalin 2010. Student Congress of Medical Sciences with a focus on biomedical. Ardebil University of Medical Sciences. Ardebil. February 2012.
11-Greenbaum L. Fluid and electrolyte disorder. In:Kliegman R, Stanton S. Nelson text book of pediatrics. 20th ed. Philadelphia: SAUNDERS ELSEVER; 2016.pp.357-62.
12-Pour Mohammadi T. Ultrasound Assessment of Dehydration in Children with Gastroenteritis. Thesis (MD). Ardebil University of Medical Sciences. Ardebil. 2013.