بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترایPh.D رشته مدیریت آموزشی.گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر سلامت روان بر عملکرد دانشجویان و نقش مهمی که در پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیلی آنها دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آن­ها انجام گرفته است.
روش بررسی: در یک مطالعۀ توصیفی– تحلیلی 350 نفر از دانشجویان در سه گروه علوم انسانی، فنی، پزشکی به­صورت تصادفی ساده و به­عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش­نامۀ سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز GHQ-28 بود. معدل پایان ترم قبل دانشجویان به­عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس و آزمون همبستگی) انجام گرفت.  
یافته­ها: نتایج پژوهش نشانگر این بود که تفاوت معناداری بین سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه متأهل و مجرد و دختر و پسر وجود دارد (05/0 p<). همچنین بین ابعاد سلامت روان و معدل تحصیلی، ارتباط معنی داری از نظر آماری مشاهده شد(05/0 p<) همچنین بین میانگین نمرات پرسشنامه سلامت روان دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار و معکوسی وجود داشت. به این معنی که با افزایش سلامت روان (نمره کلی پایین درآزمون) معدل دانشجویان (به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی) افزایش می‌یابد.
نتیجه­گیری: لذا با توجه به نقش موثر سلامت روان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، لازم است در جهت تأمین و بسترسازی مناسب آن در دانشگاهها تدابیر ویژه­ای اندیشیده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


1-Anderson KJ, CHP. Physical activity with spiritual strategies intervention: a cluster randomized trial with older African American women. Research in gerontological nursing  2013;6 (1): 11-21.
2-Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of life and status of physical functioning among elderly people in west region of Tehran: a cross-sectional survey. Iran Journal of Nursing  2008;21(53):29-39 (in Persian)
3-Tol A, Tavassoli E, Shariferad GR, DS. Health-promoting lifestyle and quality of life among undergraduate students at school of health, Isfahan University of medical sciences. Journal of Education and Health Promotion 2013; 28 (2): 11.
4-Gorzin R, Khavari AASA. Prioritization for Effective Factors in Lifestyle of Students (Case Study: MA Students Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch). NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal) 2014;103 (1):832-43
5-Gammon J, Morgan-Samuel H. A study to ascertain the effect of structured student tutorial support on student stress, self-esteem and coping. Nurse education in Practice  2005;1 (5):161-71.
6-Retteck SL. The mental health of student in higher Education. Journal of Psychology 2003;5(4):80-9.
7-Gilavand A. The Comparison of Iranian and Foreign Students’ Motivations to Choose Dentistry Field of Study. Int J Pediatr. 2016; 4(6): 1993-2010.
8-Gilavand A, Barekat Gh, Hosseinpour M. Evaluation of Dental Students’ Motives and Viewpoints on their Career Choice in Ahvaz. Jentashapir Journal of Health Research. 2015; 6(6): 45-9. 29.
9-Gilavand A, Barekat Gh, Hosseinpour M. The Incentives of Dental School Students of the Autonomous Campus of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science for Choosing their Field of Study in2015. Educational Developement of Jundishapur. 2016; 7(1): 64-74. (in Persian).
10-Alizadeh Navaei R, Hosseini S. Mental health status of Iranian students until 2011: A systematic review. Journal of Clinical Excellence 2014;2 (1):1-10. (in Persian).
11-Gilavand A, Shooriabi M. Investigating the Relationship between Mental Health and Academic Achievement of Dental Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Int J Med Res Health Sci. 2016; 5(7S): 328-333.
12-Gilavand A, Espidkar F, Fakhri A. A comparative evaluation of depression and anxiety rate among native and non-native students of dentistry school at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences. Educational Developement of Jundishapur. 2015;6 (2):185–90. (in Persian).
13-Sadeghi H, Abedini Z; Norouzi M. Assessment of Relationship between Mental Health and Educational Success in the Students of Qom University of Medical Sciences. Qom Univ Med Sci J. 2013; 7(1):17-22. (in Persian).
14-Ghamari F, Mohammadbeigi A, Mohammdsalehi N. The Association between Mental Health and Demographic Factors with Educational Success in the Students of Arak Universities. J Babol Med Sci. 2010; 12 (Supp 1):118-124. (in Persian).
15-Yousefi N, Jadidi H, Shirbigi N. Investigation Mental Health in Students Among as Predictive of Academic Performance. J Med Edu Dev. 2013; 5(9):63-73. (in Persian).
16-NamdarAreshtanab H, Ebrahimi H, SahebiHagh M , et al Mental Health Status and Its Relationship with Academic Achievement in Students of Tabriz Nursing-Midwifery School. Iranian Journal of Medical Education. 2013: 13(2): 152. (in Persian).
17-Mirkamali SM, Khabare K, Mazari E, FarhadiAmjad F. The Role of Mental Health on Academic Performance of University Students; with the Meditation of Academic Achievement Motivatio. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2016; 16(2): 101-109. (in Persian).
18-BagheriYazdi, AS and Bolhari, C. Mental health among students of the year 73-74 at Tehran University, Journal, Spring1374: 2005; 4(39):29-30.
19-Rezaei-Adryani M, Azadi A, Ahmadi F, Azimi AV. Comparison level of stress, anxiety, depression and quality of life in dormitory resident students of TarbiatModares University. Iranian Journal of Nursing Research. 2007;2(5):31-38.
20-Adham D, Salem Safi P, Amiri M, Dadkhah B, Mohammadi M, Mozaffari N. The Survey of Mental Health Status in Ardabil University of Medical Sciences Students in 2007-2008. J Ardabil Univ Med Sci Health Serv. 2008;8(3):229-234.
21-Grant, A, Identifying student’s concern: taking a whole institutional approach in student mental health needs: problems and responses, London, Jessica Kingsley publication, 2002; 125-127.
22- Abolghasemi A, Javanmirry L. The Role of Social Desirability, Mental Health and Self- efficacy in Predicting Academic Achievement of Female Student. J School Psychol; 2010;1(2): 6-20.
23- Ghamari F, Mohammadbeigi A, Mohammdsalehi N. The Association between Mental Health and Demographic Factors with Educational Success in the Students of Arak Universities. J Babol Med Sci. 2010;12(Supp 1):118-124.
24-Sheeri MR, Etrifard M. Study of Relationship between Hardiness and Mental Health and Academic Achievement. J Cognitive Sci. 2006;5(2):106-114.
25-Eide R, Showalter MH, Goldhaber D. The Relation between Children's Health and Academic Achievement. Child Youth Serv Rev. 2010;32(2):231-238.
26-Parvizrad P, YazdaniJ,Charati M,Mohammadi A, Hosseini H. Relationship between Mental Health, Demographic Variables and Academic Achievement of Medical Sciences Students, J MazandUniv Med Sci. 2014;24(109):241-246.