مقایسۀ سختی نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از سه روش مختلف نوردهی LED و روش معمول QTH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش نیازهای زیبایی، رزین کامپوزیت­ها به­عنوان ترمیم­کنندۀ دندان­های خلفی بیش از پیش مطرح شده است. یکی از مشکلات اساسی استفاده از کامپوزیت­ها میزان پلی­مریزاسیون می­باشد. پلیمریزاسیون ناکافی ناشی از کیورینگ نامناسب منجر به سختی کمتر خواهد شد. از راه­های غلبه بر پدیدۀ مذکور توجه به انتخاب بهترین سیستم سخت­کنندۀ نوری است که مطالعۀ حاضر در همین رابطه طرح­ریزی شده است.
روش بررسی: در این مطالعۀ آزمایشگاهی با استفاده از یک مولد استینلس استیل با ضخامت 2 و قطر 6 میلی­متر، 100 نمونه با کامپوزیت(Valux Plus, 3M, USA) تهیه شد. نمونه­ها به­صورت تصادفی به 4 گروه 25 تایی (3 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند. هر گروه آزمایشی با یکی از روش­های سخت­کنندۀ دستگاه LED و گروه کنترل با دستگاه QTH به­مدت 20 ثانیه سخت شدند. بعد از پروسۀ نوردهی، نمونه­ها به­مدت 24 ساعت در دمای اتاق و در تاریکی نگهداری شدند. سپس تست Vickers Micro Hardness روی سطوح فوقانی و تحتانی نمونه­ها انجام گرفت.
یافته‌ها: سختی بین گروه­های LED و QTH در سطح فوقانی و تحتانی اختلاف معناداری را نشان داد (05/0>P). تفاوت معناداری بین سختی سطح فوقانی و تحتانی در گروه LED وجود نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: از میان دو دستگاه LED و QTH، نقش LED در تمامی روش­های نوردهی در میزان سختی مؤثرتر است. 

کلیدواژه‌ها


1-Zhengdi He, Yasushi shimada, Junji Tagami. The effects of cavity size and incremental technique on micro–tensile bond strength of resin composite in class I cavities. J Oper  Dent  2007 May; 23(5): 533-538.
2-Craig G, Robert M. Dental material restorative. 11th ed. USA: Mosby; 2006. P. 187-144.
3-Bala O, Uctasli M, Tuz M. Barcol hardness of different resin-based composites cured by halogen or light emitting diod. J Oper  Dent 2005; 30(1): 69-74.
4-Asmussen E, Peutz A. Light emitting diode curing: influence on selected properties Resin composite. Quintessence Int J Oper  Dent 2003; 34(1): 5-7.
5-Dunn W, Bush A. A comparison of polymerization by light-emitting diode and halogen-based light units. J Am DentAssoc 2002; 133(3): 335-41.
6-Oxman J, Paton B, Felix C. Effect of wave length on resin hardness & light transmission. 8th ed. USA: Mosby; 2004. P. 117.
7-Ramp L, Broome J, Ramp M. Hardness and wear resistance of two resin composites cured with equivalent radiant exposure from a low irradiance LED and QTH light-curing units. Am J Dent 2006; 19(1): 6-9.
8-Yazici A, Kugel G, Gul G. The Knoop hardness of a composite resin polymerized with different curing lights and different modes. J Contemp Dent Pract 2007; 8(2): 52-9.
9- Toroghi A. Evaluation of Light Cure Unit on Micro Hardness of Composite Z250. Dissertation. Azad Eslami Tehran University of Medical Sciences 1386, Iran; 2007.
10-Roberson TM , Heymann HO, Swift EJ . Sturdevant's Art and science   of operative dentistry .5th ed. USA: Mosby; 2006.
11-Hassani tabatabaie M, Ataie M. Effect of different curing methods and microleakage and degree of conversion of composite resin restorations. J Dent TUMS 2003;16(2): 18-27.
12-Dunn WJ, Bush AC. A comparison of polymerization by light- emitting diode and halogen-base light-curing units. J Am Dent Assoc 2002; 133(3): 335-41.
13-Oberholzer TG , Kidd M . Effect of LED curing on microleakage and microhardness of class v resin-base composite restorations. J Oper  Dent 2004; 54(1): 15-20.
14-Paul C.L, Laurence J. Depth of cure and surface microhardness of composite resin cured with blue LED curing lights. J Dent Mat  2004; 20: 364-369.
15-Theunis G , Oberholzer. Effect of LED curing on the microleakage , shear bond strength and surface hardness of a resin – based composite restoration. J Dent Mat 2005; 26: 3981-3986.
16-Richard BT, Corey AF. Knoop hardness of ten resin composite irradiation with high – power LED and quarts-tungsten – halogen light, J Oper  Dent 2005; 26: 2631-2641.
17-Cecllia MC. knoop hardness of composite cured wih halogen and led light-curing units in class 1 restorations. Braz J Oral Sci 2009; 30-33
18-Alaghehmand H , Safarcherati H , Ghasemzadeh Azar F. Evaluation of hardness of dental composites polymerized by halogen or LED light curing units. J of Ghasr-e-Baran2009;1(1)
19-Hassan  A, Hassab A . Evaluation of the microleakage , curing depth and micrhardness of composite resins using a Halogen and LED . J Dent 2009; 55(4,2): 2555.
20-Yap A, Seneviratre C. Influence of light energy density on egffectiveness of composite cure. Oper Dent 2001; 26: 460-66.
21-Summit JB, Robbins Jw, Schwartz Rs. Fundamentals of operative dentistry. 2nd ed. philadelphia: Quitessence; 2006.
22-Lopes LG, Franco EB, Neto AN, Herrea FS. Polymerization of dual cured cements throught ceramic: LED curing light vs halogen lamp. J Appl oral sci 2004 sep;12(4):312-316.
23-Yap A , Sob M .Curing efficacy of a new generation high power LED lamp . Oper Dent 2005; 30(6): 728-763.
24-Claus-peter E, Gerrit R. Depth of cure of LED VS QTH Light-curing Devices at a distance of 7mm.J Adhesive Dentistry 2004; 15(6): 141-50.
25-Anders L, Anne P. Effect of power density of curing unit, exposure duration, and light guide distance on composite depth of cure cline oral invests. Quintessence Int 2005; 12(9): 71-6.
 26-Consanis H, Ogliari F, Correr A. Effect of time and polymerization cycle on the degree of conversion of a resin composite. J Oper Dent 2006; 31(4): 489-99.
27-Poor Ahmadi M. Evaluation of light cure distance on micro hardness of 2 type of flowable composit. Dissertation. Azad Eslami Tehran University of Medical Sciences, Iran;Azad Eslami Tehran University Of Medical Sciences;1385-5.  
28-Bala O, Uctasli M, Tuz M. Barcol hardness of different resin-based composites cured by halogen or light emitting diod. J Oprative Dentistry 2005; 30(1): 69-74.
29-Price RB , Felix CA , Andreou P . Knoop hardness of ten resin composites irradiated with high power LED and quartz-tungsten-halogen lights.Biomater 2005; 26(15): 2631-2641.
30-Felix C , Price R , Andreou P . Curing depths of QTH and LED curing lights . J Dent Res 2004 ; 83: 82-86.
31-Santos GB , Medeiros IS , Braga RR. Composite depth of cure obtained with QTH and LED units assessed by microhardness and micto-Raman spectroscopy. Oper D ent 2007; 32 (1): 79 -83.
32-Soh MS , Yap A , Siow k . Effectivness of composite cure associated with different curing modes of LED lights . Oper Dent 2003; 28(4): 337-71.
33-Abate P , Zahra V .Effect of polymerization variable on composite hardness. J Prosth Dent 2001; 86(6): 632-5.