بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش ترمیمی و زیبایی،بخش ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دانشیار بخش ترمیمی و زیبایی،بخش ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 استادیار بخش ترمیمی و زیبایی،استادیار بخش ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.

4 دندانپزشک،

چکیده

زمینه وهدف: زندگی امروزی مصرف رو به افزایش نوشیدنی­های گازداررا سبب شده سختی سنجی ویکرز یکی از روش­ها برای مشخص کردن ریزسختی مینای دندان، به شمار می­رود.هدف از این مطالعه، تعیین میزان تاثیر برخی از نوشیدنی­های گازدار رایج در ایران، بر ریز سختی مینای دندان­های کشیده شده انسان می باشد.

روش بررسی:دراین مطالعه تجربی آزمایشگاهی،60 دندان قدامی و خلفی انسانی جمع آوری و بلوک­های مینایی به طور تصادفی به 6 گروه ده تائی تقسیم شدند:1- دلسترلیمویی2- میرنداپرتقالی3– پپسی 4- دو گازدار5-اسپرایت6-سرم فیزیولوژی (گروه کنترل). در سه مرحله(ابتدا و پس از 1 روز وپس از 7 روز )مورد آنالیز ریزسختی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری  T-test ٬ ANOVA وTukey HSD و Repeated measure مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: بر حسب آزمونTukey HSD  در زمان اولیه گروه­ها با هم اختلاف معنی­داری نداشتند. پس از یک روز اختلاف 5 گروه اول تنها با گروه کنترل معنی­دار بود (P

کلیدواژه‌ها


1-Poggio C, Lombardini M, Vigorelli P, Ceci M. Dentin/Enamel Remineralization by a CPP‐ACP Paste:AFM and SEM Study.Wiley Periodicals .2013 ; 9999:1-9.
2-Eygen I, Vannet B, Wehrbein H. Influence of a soft drink with low pH on enamel surfaces: An in vitro study. Am J OrthodDentofacialOrthop 2005; 128:372-377.
3-Serra MC, Messie DCF, Turssi CP. Control of erosive tooth wear: possibilities and rationale.Braz Oral Res.2009; 23(1):49-55.
4-Barlett DW, Coward PY. Comparison of the erosive potential of gastric juice and a carbonated drink in vitro.J Oral Rehabil.2001; 28(1):1045-1047.
5-Erickson PR,Alevizos DL, Rindelaub DJ .Soft Drinks: hard on teeth . NorthwetDent.2001; 80(2):15-19.
6-Choi HK, Curhan G. Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ. 2008; 336:309-12.
7-Vartanian LR, Schwartz MB, Brownell KD. Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am J Public Health. 2007; 97:667-75.
8-Tahmassebi JF, Duggal MS, Malik-Kotru G, Curzon ME. Soft drinks and dental health: a review of the current literature. J Dent. 2006; 34:2-11.
9-Shenkin JD, Heller KE, Warren JJ, Marshall TA. Soft drink consumption and caries risk in children and adolescents. J Gen Dent .2003; 51(1):30-35.
10-Davari AR, Kashfi M, Ataei E, DaneshKazemiAR. Evaluation of bleaching effect on microhardness of tooth-colored restorative materials. Journal of Dental Medicine-Tehran University of Medical Sciences 2013; 26:194-202.
11-Larsen MJ,Nyvad B. Enamel erosion by some soft drinks and orange juices   relative to their pH , buffering effects and contents of calcium phosphate.  Caries Res. 1999; 33:81-87.
12-Gupta R, Solanki A, Sharma S, Gumber P, Sharma A, Upadhyay R. A Knowledge, Attitude and Practices of Soft Drinks among Adolescent Students and their Dental Health: A Questionnaire Study. Int J Dent Health Concern. 2015;1(1):8-12.
13-Ehlen LA, Marshall TA , Fang Q ,  Wefel JS , Warren J. Acidic beverages increase the risk of in vitro tooth erosion .Nutrition Research .2008;28:229-303.
14-Esmaeili Khoozani N, Bahrololoom ME, Bagheri R. Modification of a Soft Drink by Adding Calcium Carbonate Nanoparticles to Prevent Tooth Erosion. J Dent Biomater. 2014;1(2):38-44.
15-Badra VV, Faraoni JJ, Ramos RP, Palma-Dibb RG. Influence of different beverages on the microhardness and surface roughness of resin composites. Operative Dentistry 2005; 302:213-219.
16-Davari AR., DaneshKazemi AR., Ataei E., Vatanpour M., Abdollahi H. Effects of Bleaching and Demineralizing Agents on the Surface Hardness of Enamel.Journal of Dentistry Shiraz University of Medical Sciences 2012; 13(4): 156-163..
17-Seow WK, ThongKM. Erosive effect of common beverages on extracted premolar teeth. Australian Dental Journal .2004; 50(3):173-178.
18-Lussi A, Schaffner M. Progression and risk factors for dental erosion and wedge shaped defects over a 6-year period. J Caries Res. 2000; 34(2): 182-187.
19-Sales-Peres S, Magalhaes A, Machado M, Buzalaf M. Evaluation of the erosive potential of soft drinks: An in vitro study. Eur J Dent.2007; 1(1):10-13.
20-Nozari A, MirbeigiS,DehghankhaliliS. In vitro evaluation of the decrease of the surface enamel hardness of the permanent and primary teeth after consumption  two types of common acidic beverages in Iran .J Shiraz Univ Dent . 2011; 12(2): 141-148.
21-Watanabe K, Tanaka, Maki K, NakashimaH, Watanabe S. Amount of Calcium Elution and Eroded Lesion Depth in Bovine Enamel Derived from Single Short Time Immersion in Carbonated Soft Drink: inVitro Open Journal of Stomatology.2015; 5: 80-86.