تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای، مرکز تحقیقات پرتوی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران.

2 دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نانوذرات طلا و نقره دارای خواص ضد میکروبی و آنتی­باکتریال هستند و میکروب­ها روی سطح آنها رشد نمی­کنند. این مواد در لوازم آرایشی، بهداشتی، نساجی و غیره استفاده می­شوند، مانند ساخت ژل تمیز کنندۀ دست بدون نیاز به آب یا لباس­های ضد میکروب. در کار حاضر نانوذرات Al2O3 آلاییده شده با Ag در شرایط آزمایشگاهی تولید شده و این مواد با توجه به خاصیت آنتی­باکتریال­شان دارای کاربردهای زیستی و پزشکی فراوان می­باشد.
روش بررسی: نیترات آلومینیوم 9 آبه، بی­کربنات آمونیوم، آب دیونیزه، نیترات نقره، اتانول، روش انجام این آزمایش تولید نانوذرات به روش رسوب­دهی است.
یافته­ها: در این آزمایش نانوذرات اکسید آلومینیوم آلاییده شده با نقره به دست آمد که برای تأیید این کار از تکنیک XRD و با استفاده از فرمول شرر مشخص گردید که نانوذره­ای در فاز آلفا تشکیل شده است.
نتیجه­گیری: این نوع کامپوزیت (Al2O3 آلاییده شده با Ag)، توسط نقره، اکسیژن فعال تولید می­کند و به همراه TiO2یا  SiO2قرار گرفته است. در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل می­کند و با اکسید کردن اتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، یون را تولید می­کند. یون­های تولید شده از بنیان­های فعال و قوی­ترین عاملان ضد میکربی نیز می­باشند.

کلیدواژه‌ها


 

1-Parida KM, Amaresh C. Das J, Sahu N. Synthesis and characterization of nano-sized porous gamma-alumina by control precipitation method. Materials Chemistry and Physics 2009; 113 (1): 244-248.

2-Hu YQ, Zhang YF, Huang XY, Guo JK. Preparation of platelike nano alpha alumina particles. Ceram Int 2007; 27(3): 265-268.

3-K. Laishram, R. Mann, and N. Malhan, “A novel microwave combustion  approach  for  single  step  synthesis  of  α-Al2O3 nanopowders,”  Ceramics  International,  vol.  38,  no.  2,  pp. 1703–1706, Mar. 2012.
4-Akselrod MS, Agersnap L N, Whitley VH, McKeever SWS. Ther-mal quenching of F-center luminescence in Al2 O3:C. J Appl Phys 1998; 84(6) 3364-3373.

5-Prodromou KP, Pavlatou-Ve AS. Formation of Aluminum Hydroxides as Influenced by Aluminum Salts and Bases.  Clays & Clay Miner 1995; 43(1): 111-115.

6-Padmaja P, Pillai P K, Warrier K G K, Padmanabhan M, Adsorption isotherm and pore characteristics of nano alumina derived from sol-gel boehmite, Journal of Porous Materials2004; 11(3), 147-155.
7-Ruihong Z, Fen G, Z. Hu Yongqui Z, Huanqi  M. Self-assembly synthesis of organized mesoporous alumina by precipitation method in aqueous solution. Mesopor Mater 2006; 93: 212-216.
8-Hochepied  J F, Ilioukhina O,  Berger  M H. Effect of the mixing procedure on aluminium (oxide)-hydroxide obtained by precipitation of aluminium nitrate with soda. Mater Lett 2003; 57(19): 2817-2822.
9-Jianhong H, Julie M. Schoenong, nano structhured coatings, materials science and engeeneering. Mat Sci Eng 2002; 336: 274 - 319.
10-Breen JP, Burch R, Coleman HM. Metal-catalysed steam reforming of ethanol in the production of hydrogen for fuel cell applications. Appl Catal 2002; 39: 65-74.