تعیین ژنوتایپ استرین های آکانتامبا جدا شده از حلق و بینی افراد با نقص سیستم ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 ۱.مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2021.243882.2181

چکیده

زمینه و هدف: آکانتامبا می‌تواند بیماری‌های انسانی وخیم ازجمله کراتیت آمیبی و انسفالیت آمیبی گرانولوماتوز را ایجاد کند که اکثرا در افراد با نقص سیستم ایمنی دیده می شود. پژوهش حاضر به بررسی ژنوتایپ استرین های آکانتامبا جدا شده از حلق و بینی افراد با نقص سیستم ایمنی پرداخته است.
روش کار: ترشحات حلق و بینی 179 بیمار سندرم نقص ایمنی با سوآپ نمونه‌گیری شد و پس از انتقال به آزمایشگاه گروه انگل‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در محیط آگار پایه کشت داده شد و نمونه‌های مثبت جهت انجام آزمایش مولکولی استفاده شد.
یافته‌ها: از مجموع 179بیمار مورد مطالعه، 6 نمونه از نظر وجود آمیب مثبت بودند و برای همه‌ی موارد مثبت تعیین توالی انجام شد و همه‌ی شش سویه شناخته شده ژنوتایپ T4 بودند. تفاوت آماری معنادری میان نمونه‌های مثبت ترشحات حلق (4%) با نمونه‌های مثبت ترشحات بینی (1.5%) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلودگی افراد با نقص سیستم ایمنی به انگل آکانتامبا در جمعیت مورد مطالعه بیش از سایر افراد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Roya Alasvand Javadi (PubMed)(Google Scholar)

Reza Arjmand (PubMed)(Google Scholar)