بررسی میزان تطابق رادیوگرافی پانورامیک وبایت وینگ دیجیتال در تشخیص پدیده سرویکال برن اوت( cervical burn out)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

10.22118/jsmj.2022.305620.2635

چکیده

زمینه و هدف: cervical burnout یک ناحیه رادیولوسنت منتشر در ناحیه سرویکال سطوح اینتر پروگزیمال دندان های خلفی می باشد. این پدیده نمای پوسیدگی ناحیه پروگزیمال را تقلید می کند و ممکن است منجر به تشخیص مثبت کاذب پوسیدگی و تخریب غیرقابل برگشت سطح سالم شود. تصاویر پانورامیک شایعترین رادیوگرافی و تصاویر بایت وینگ مفیدترین رادیوگرافی جهت تشخیص پوسیدگی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تطابق رادیوگرافی پانورامیک و بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پدیده cervical burnout میباشد.
روش بررسی: دراین مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی تصاویر پانورامیک و بایت وینگ 43 بیمار(172 دندان مولر اول ودوم ) مراجعه کننده به یک مرکز خصوصی رادیولوژی دهان و فک و صورت واقع در ایران در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. وجود و عدم cervical burnout در ناحیه اینترپروگزیمال مولر اول و دوم ماگزیلاتوسط دو رادیولوژیست ارزیابی گردید. جهت انالیز اماری از ازمون MacNemarو نرم افزار SPSS ویرایش 22 استفاده شد.
یافته ها: دررادیوگرافی پانورامیک نسبت به رادیوگرافی بایت وینگ به میزان معناداری پدیده سرویکال برن اوت در سطوح بین دندانی (اینترپروگزیمال) مولر اول ودوم فک بالا مشاهده می شود.
نتیجه گیری: جهت بررسی سطوح بین دندانی رادیوگرافی بایت وینگ ارجعیت دارد و رادیوگرافی پانورامیک جهت بررسی سطوح مذکور مرجع قابل اطمینان نمی باشد.

واژگان کلیدی: بایت وینگ - پانورامیک – مولرفک بالا- cervical

کلیدواژه‌ها

موضوعات