تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل الاژیک اسید بر عوامل آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو زنان چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران

6 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.285977.2515

چکیده

مقدمه: چاقی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات تهدید کننده‌ی سلامتی در سرتاسر جهان است و فعالیت ورزشی و رژیم غذایی سالم از مهمترین را‌ه‌های درمان و پیشگیری از آن می‌باشند. بنابراین، هدف از اجرای تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل‌سازی اسید الاژیک بر شرایط اکسیدانی/ آنتی اکسیدانی زنان چاق بود.

مواد و روش‌ها: بدین منظور 56 نفر از زنان چاق به 4 گروه گروه تمرین ورزشی تناوبی شدید (HIIT)، گروه مکمل‌دهی اسید الاژیک (EA)، گروه مکمل- تمرین (EA+HIIT) و گروه دارونما تقسیم شدند. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن گروه HIIT به مدت 12 هفته، تمرین مورد نظر را بصورت 4 وهله 4 دقیقه‌ای دویدن اینتروال در 85-95 درصد ضربان قلب اوج (HRpeak) انجام ‌دادند. هم-چنین مکمل‌دهی اسید الاژیک بصورت یک کپسول 50 میلی‌گرمی /روز مصرف شد. نمونه‌های خونی قبل از انجام مداخله و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی 12 هفته HIIT برای برسی سطوح سرمی GPx، MDA و TAC انجام شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین گروه EA+HIIT و گروه HIIT در میزان MDA (005/0=P)، TAC (003/0=P) و GPx (0001/0=P) زنان چاق تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که انجام تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل‌دهی اسید الاژیک سبب بهبود عوامل آنتی اکسیدانی و اکسیدانی زنان چاق می‌شود. هر چند که انجام تمرینات شدید نتایجی بهتری نسبت به مکمل داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 خرداد 1401