وضعیت محرمانگی آرشیو الکترونیک پرونده پزشکی و ارائه الگو در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیرا پزشکی داتشگاه علوم پزشکی اهواز

3 گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران

4 فناوری اطلاعات سلامت - دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- خوزستان- تلفن تماس: 09026001590 و رایانامه: azizimaster@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر بیمارستان های سطح کشور جهت حل مسائل و مشکلات ذخیره و بازیابی پرونده پزشکی کاغذی اقدام به اسکن پرونده کاغذی با استفاده از سیستم آرشیو الکترونیک پرونده نموده اند. پیشرفت در فناوری های نوین امکان دسترسی کاربران غیرمجاز را فراهم می کند، در این مطالعه قصد داریم با بررسی وضعیت محرمانگی سیستم آرشیو الکترونیک پرونده ی پزشکی بیماستان های شهر اهواز مدل اطلاعاتی اولیه در راستای ارتقاء محرمانگی اطلاعات ارائه دهیم.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی است که به بررسی وضعیت محرمانگی اطلاعات آرشیو پرونده پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر اهواز در سال 1397 پرداخته است. جامعه پژوهش 11 بیمارستان منتخب شهر اهواز می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست پژوهشگر ساخته که به صورت حضوری(مشاهده ای) در بخش های مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات تکمیل شده است و برای تجزیه و تحلیل از نسخه‌ی اکسل 2016 استفاده شده است.
یافته ها: طبق مطالعه انجام شده علی رغم رعایت بسیاری از شاخص های امنیتی جهت حفظ محرمانگی اطلاعات، در تمامی مراکز تحت مطالعه به استثنای یک مورد، اخذ تعهدنامه کتبی جهت عدم افشای رمز عبور و نام کاربری افراد مورد توجه قرار نگرفته بود.
نتیجه گیری: با توجه به حساسیت اطلاعات سلامت توصیه می شود جهت بهبود حفظ محرمانگی، بیمارستان ها اقدام به طراحی فرم تعهدنامه ی کتبی نموده و پیش از دادن هرگونه حق دسترسی به اطلاعات، از مسئولین فناوری اطلاعات و مدارک پزشکی و کلیه ی کاربران، به اخذ آن عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


 
1-Moghaddasi H, Sheikhtaheri A. Organizational chart of health information management department, presented a new pattern for hospital of Iran. Payesh. 2008;7(2):129-40.[In Persian].
2-Mashoufi M, Rostami K, Mardi A. Documentation of medical records by physicians in the hospitals under Ardabil University of Medical Sciences, 2001. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2006;6(1):73-7.
3-Sadoughi F, Khoushkam M, Siavash B. A comparative investigation of the access levels and confidentiality of medical document in Iran and selected countries. Journal of Health administration. 2007;10(28):49-56.
4-Daniali A, Keshtkaran A. The management of medical records to the design. Shiraz University of Medical Sciences Publications. 2001.
5-Claerhout B, DeMoor G. Privacy protection for clinical and genomic data: The use of privacy-enhancing techniques in medicine. International Journal of Medical Informatics. 2005;74(2-4):257-65.
6-Sadoughi F, Ghazisaeid M, Meraji M, Kimiafar K, Ramazanghorbani N. Health information management technology. Tehran: jafari publish; 2011.
7-Hajavi A, Khoushgam M, Hatami M. A Comparative Study on regarding Rate of the Privacy Principles in legal Issues by WHO Manual at Teaching Hospitals of Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities; 2007. 2008;11(33):7-16.
8-Kabirzadeh A, MohseniSaravi B, Asgari Z, BagherianFarahabadi E, BagherzadeLadari R. Rate of general health, job stress and factors in medical records workers. Health Information Management 2007;4(2):215-22.
9-Davari doulatabadi N, Shahi M, Tavasoli farahi M. Effects of environmental factors on medical files kept in the hospitals affiliated to Hormozgan university of medical sciences, 2004. Medical journals of Hormozgan University 2006;10(3):279-8.
10-Farzandipour M, Sadoughi F, Ahmadi M, Karimi I. Designing a Confidentiality Principles Model of Electronic Health Record for Iran; 2007. 2008.
11-Zarei J. Compare electronic medical record filing with traditional approach in hospitals in selected cities and submit appropriate framework: MSc Thesis], Isfahan University of Medical Sciences; 2010.
12-Pereira T, Santos H, editors. A conceptual model approach to manage and audit information systems security. Proceedings of the 9th European Conference on Information Warfare and Security; 2010.
13-Paterson M, Iacovino L. Health privacy: the draft Australian national health privacy code and the shared longitudinal electronic health record. Health Information Management 2004;33(1):5-11.
14-Jo H, Kim S, Won D. Advanced Information Security Management Evaluation System. KSII Transactions on Internet Information Systems. 2011;5(6):1192-213.
15-Cushman R, Froomkin AM, Cava A, Abril P, Goodman KW. Ethical, legal and social issues for personal health records and applications. 2010;43(5):S51-S5.
16-Barham C. Confidentiality and security of information. Anaesthesia Intensive Care Medicine. 2010;11(12):502-4.
17-Davis N, LaCour M. Introduction to health information technology: Saunders WB Co; 2001.
18-Farzandipour M, Ahmadi M, Sadoughi F, Karimi I. A comparative study on security requirements of electronic health records in the selected countries. Health Information Management. 2008;5(2):149.
19-Arab M, PourReza A, Eshraghian M, Khabiri R. A Survey on current status of patient information privacy in Tehran's hospital. Health Information Management. 2011;8(1):33-40.
20-Zahedifar R. An Investigation over the Observance of Patients' Rights in Medical Record Department in consumers' health information for research purposes,
consumers' health forum of Australi. 1998.
21-Callahan D. The new privacy officer's game plane. AHIMA.72(6):26-32.
22-SheikhAbumasoudi R, Amini N, Esmaeili N. Indicators of patient information confidentiality. Health Information Management. 2015;12(4):404.
23-Behnam S. A Comparative Study of Accessibility levels Confidentiality of Medical Records in Selected Countries Iran university of Medical Sciences2005.