مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان واکنش در شروع راه رفتن در پاسخ به اغتشاش بیرونی زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد،’ گناباد، ایران.

2 گروه آموزشی علوم انسانی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بیرجند

4 دانشیار گروه ارگونومی، دانشگاه بهزیستی و علوم توانبخشی تهران

چکیده

مقدمه و هدف:مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن التهابی مربوط به سیستم ایمنی که سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهدومی‌تواند منجر به تغییر درراه رفتن، عدم تعادل پاسچرال ، محدودیت در فعالیت‌های روزانه‌ و افزایش خطر مصدومیت ناشی از افتادن در این بیماران شود. هدف این پژوهش مقایسه تغییرات مرکز فشار، زمان عکس العمل و اختلاف مرکز فشار به جرم حین شروع راه رفتن زنان جوان 20تا 40 سال مبتلابه MS در پاسخ به اغتشاش بیرونی بود. روش شناسی: 10بیمار MS و10 فرد سالم پروتکل شروع راه رفتن را از حالت ایستاده ثابت به حالت یکنواخت راه رفتن روی دو صفحه نیرو انجام دادند. یافته ها: بیماران MS با ماکزیمم فاصله روبه‌جلو مرکز فشار و تغییرات بیشتر در اختلاف مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در جهت روبه‌جلو و طرفین در مرحله فیدفوروارد و تغییر بیشتر در اختلاف مرکز فشار نسبت به مرکز جرم درحرکت به طرفین در مرحله فیدبک راه رفتن خود را نسبت به افراد سالم شروع می‌کنند.نتیجه گیری:به نظر می رسدکاهش بیشینه مرکز فشار در هر دو جهت و اختلاف بین مرکز فشار و جرم در مرحله فیدفوروارد در بیماران MS می تواند دلیلی برای ارتباط بین شروع راه رفتن و سقوط ناشی از کاهش زمان واکنش، کاهش کنترل پوسچرال و یا هر دو باشد. از طرف دیگر افزایش اختلاف مرکز فشار و جرم در مرحله فیدبک می تواند دلیلی برای کنترل مداوم مرکز جرم بدن در داخل مرز پایداری تلقی شود که نیاز انجام تمرینات تعادلی در اندام تحتانی بیماران MS را مورد تاکید قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


1-L. A. C. Nogueira, L. T. Dos Santos, P. G. Sabino, R. M. P. Alvarenga, and L. C. Santos Thuler, “Factors for lower walking speed in persons with multiple sclerosis.,” Mult. Scler. Int.. 2013: 1472-1478.
2-P. Barros and M. J. Sá, “Multiple Sclerosis Management of Motor Symptoms in Multiple Sclerosis,” 2013; 24–29.
3-C. Fjeldstad, G. Pardo, D. Bemben, and M. Bemben, “Decreased postural balance in multiple sclerosis patients with low disability Decreased postural balance in multiple sclerosis patients with low disability,” Int. J. Rehabil. Res. 2011 ; 34( 1): 53–58.
4-S. Coote, N. Hogan, and S. Franklin, “Falls in people with multiple sclerosis who use a walking aid: Prevalence, factors, and effect of strength and balance interventions,” Arch. Phys. Med. Rehabil. 2013; 94( 4): 616–621.
5-S. L. Kasser, J. V Jacobs, J. T. Foley, B. J. Cardinal, and G. F. Maddalozzo, “A Prospective Evaluation of Balance , Gait , and Strength to Predict Falling in Women With Multiple Sclerosis,” YAPMR. 2011;92( 11): 1840–1846,.
6-V. Cimolin, N. Cau, M. Galli, C. Santovito, G. Grugni, and P. Capodaglio, “Gait initiation and termination strategies in patients with Prader-Willi syndrome,” 2017: 1–8.
7-K. L. Roeing, D. A. Wajda, R. W. Motl, and J. J. Sosnoff, “Gait & Posture Gait termination in individuals with multiple sclerosis,” Gait Posture, 2015.
8-D. A. Wajda, Y. Moon, R. W. Motl, and J. J. Sosnoff, “Preliminary investigation of gait initiation and falls in multiple sclerosis,” Arch. Phys. Med. Rehabil. 2015;96( 6): 1098–1102.
9-A. Kalron, “Gait variability across the disability spectrum in people with multiple sclerosis,” J. Neurol. Sci. 2016;361:1–6.
10-J. G. Remelius, J. Hamill, J. Kent-Braun, and R. E. Van Emmerik, “Gait initiation in multiple sclerosis,” Motor Control. 2008;12( 2): 93–108.
11-S. R. Wurdeman, J. M. Huisinga, M. Filipi, and N. Stergiou, “Multiple sclerosis alters the mechanical work performed on the body’s center of mass during gait,” J. Appl. Biomech. 2013;29( 4): 435–442.
12-M. Galli, G. Coghe, P. Sanna, E. Cocco, M. Giovanna, and M. Pau, “Relationship between gait initiation and disability in individuals affected by multiple sclerosis,” Mult. Scler. Relat. Disord., 2015; 4( 6): 594–597.
13-D. A. Winter and L. Gilchrist, “Papers Trajectory of the body COG and COP during initiation and termination of gait,” Gait Posture.1993: 9–22.
14-J. G. Remelius, J. Hamill, J. Kent-braun, and R. E. A. Van Emmerik, “Gait Initiation in Multiple Sclerosis,” 2008: 93–99.
15-T. Caderby, E. Yiou, N. Peyrot, B. Bonazzi, and G. Dalleau, “Detection of swing heel-off event in gait initiation using force-plate data,” Gait Posture. 2013;37(3): 463–466.
16-S. Cameron, S. Urry, J. E. Smeathers, and D. Battistutta, “Technical note A comparison of gait initiation and termination methods for obtaining plantar foot pressures,” 1999; 10: 255–263.
17-R. Khanmohammadi, S. Talebian, M. R. Hadian, G. Olyaei, and H. Bagheri, “Preparatory postural adjustments during gait initiation in healthy younger and older adults: Neurophysiological and biomechanical aspects,” Brain Res. 2015;1629.
18-T. Caderby, E. Yiou, N. Peyrot, M. Begon, and G. Dalleau, “Influence of gait speed on the control of mediolateral dynamic stability during gait initiation,” J. Biomech.2014; 47( 2): 417–423.
19-B. C. Muir, S. Rietdyk, and J. M. Haddad, “Gait initiation: The first four steps in adults aged 20-25 years, 65-79 years, and 80-91 years,” Gait Posture. 2014;39( 1): 490–494.
20-J. M. Huisinga, K. K. Schmid, M. L. Filipi, and N. Stergiou, “Persons With Multiple Sclerosis Show Altered Joint Kinetics During Walking After Participating in Elliptical Exercise %U http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21975419,” J. Appl. Biomech., 2011;26(2):207-212.
21-C. Massot, E. Simoneau-buessinger, O. Agnani, C. Donze, and S. Leteneur, “Gait & Posture Anticipatory postural adjustment during gait initiation in multiple sclerosis patients : A systematic review,” Gait Posture, 2019;73 : 180–188.
22-C. L. Martin et al., “Gait and balance impairment in early multiple sclerosis in the absence of clinical disability,” 2006; October :620–625.