تعیین میزان آگاهی پزشکان عمومی و متخصصان اطفال شهرستان اهواز (جنوب غرب ایران) در مورد بیماری های نقص سیستم ایمنی اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار، گروه آموزشی اطفال، بیمارستان ابوذر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه اموژشی ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 دستیار تخصصی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده

.مقدمه: نقص های ایمنی اولیه (PID) گروهی از اختلالات هتروژن سیستم ایمنی هستند و در صورتی که به موقع تشخیص و درمان نشوند منجر به عفونت های مزمن و کشنده می شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی پزشکان عمومی و متخصصان اطفال شهرستان اهواز از بیماری های نقص سیستم ایمنی اولیه انجام شد.
روش کار: یک پرسشنامه در 5 بخش مشخصات بالینی، علائم و بیماری های مرتبط، سابقه خانوادگی، بررسی های آزمایشگاهی و مدیریت بیماران PIDs طراحی و قابلیت اعتماد و اعتبار آن از طریق یک مطالعه پایلوت تائید شد (آلفای کرونباخ= 79/0).
نتایج: در مطالعه حاضر 257 پزشک (57 متخصص اطفال و 200 پزشک عمومی) شرکت داشتند. میانگین سنی شرکت کنندگان 54/8 ± 35/30 سال (محدوده 25 تا 59 سال) بود که شامل 48/61 درصد زن و 52/38 درصد مرد بودند. میانگین امتیاز کلی آگاهی متخصصان اطفال 68/10 ± 22/65 درصد (بین 31/49 تا 41/90) و امتیاز کلی پزشکان عمومی 47/5 ± 91/58 (بین 20/45 تا 34/75) بود. اختلاف معناداری در درصد پاسخ های صحیح بین متخصصان اطفال و پزشکان عمومی مشاهده شد (0001/0>P). علاوه براین، 26 نفر (6/45درصد) از متخصصان اطفال و 19 نفر (5/9 درصد) از پزشکان عمومی بیش از دو سوم سوالات (>67% سوالات) را درست پاسخ دادند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد پزشکان در شهر اهواز نیاز به آگاهی بیشتری در مورد بیماری های نقص سیستم ایمنی دارند و لذا آموزش های حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی در این زمینه برای پزشکان در اهواز ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


1-Condino-Neto A, Espinosa-Rosales FJ. Changing the Lives of People with Primary Immunodeficiencies (PI) With Early Testing and Diagnosis. FrontImmunol. 2018; 9:1439. Published 2018 Jun 25. doi:10.3389/fimmu.2018.01439
2-Chapel H, Prevot J, Gaspar HB, Español T, Bonilla FA, Solis L, et al. Primary immune defciencies – principles of care. Front Immunol. 2014; 5:627. doi:10.3389/fmmu.2014.00627
3-Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova J-L, Chapel H, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al. Primary immunodeficiency diseases: an update on the classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary Immunodeficiency. Front Immunol. 2011; 2:54.
4-Bousfiha A, Jeddane L, Picard C, Ailal F, Bobby Gaspar H, Al-Herz W, et al. The 2017 IUIS Phenotypic Classification for Primary Immunodeficiencies. J Clin Immunol. 2018 ;38(1):129-143. doi:10.1007/s10875-017-0465-8
5-Conley ME, Notarangelo LD, Casanova JL. Definition of primary immunodeficiency in 2011: a trialogue among friends. Ann N Y Acad Sci. 2011;1238:1-6.
6-Picard C, Bobby Gaspar H, Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chatila T, et al. International Union of Immunological Societies: 2017 Primary Immunodeficiency Diseases Committee Report on Inborn Errors of Immunity.J Clin Immunol. 2018 Jan;38(1):96-128. doi: 10.1007/s10875-017-0464-9. Epub 2017 Dec 11.
7-Nourijelyani K, Aghamohammadi A, Salehi Sadaghiani M, Behniafard N, Abolhassani H, Pourjabar S, Rezvanizadeh A, et al. Physicians Awareness on Primary Immunodeficiency Disorders in Iran. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2012; 11(1): 57-64.
8-Parvaneh N, Casanova J-L, Notarangelo LD, Conley ME. Primary immunodeficiencies: a rapidly evolving story. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:314-23.
9-Al-Herz W, Notarangelo LD. Classification of primary immunodeficiency disorders: one-fits-all does not help anymore. Clin Immunol. 2012;144:24.
10-Boyarchuk O, Lewandowicz-Uszyńska A, Kinash M, Haliyash N, Sahal I, Kovalchuk T. Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in the Ternopil Region of Ukraine.  Pediatr Pol. 2018; 93 (3): 221-228. dio: https://doi.org/10.5114/polp.2018.77435
11-Rezaei N, Mohammadinejad P, Aghamohammadi A. The demographics of primary immunodeficiency diseases across the unique ethnic groups in Iran, and approaches to diagnosi and treatment. Ann N Y Acad Sci. 2011; 1238:24-32.
12-Aghamohammadi A, Mohammadinejad P, Abolhassani H, Mirminachi B, Movahedi M, Gharagozlou M, et al. Primary immunodeficiency disorders in Iran: update and new insights from the third report of the national registry. J Clin Immunol. 2014 May;34(4):478-90.
13-Al-Hammadi S, Al-Reyami E, Al-Remeithi S, Al-Zaabi K, Al-Zir R, Al-Sagban H, et al. Attentiveness of pediatricians to primary immunodeficiency disorders. BMC Res Notes. 2012; 5:393-399.
14-Leiva LE, Zelazco M, Oleastro M, Carneiro-Sampaio M, Condino- Neto A, Costa-Carvalho BT, et al. Latin American Group for Primary Immunodeficiency Diseases Primary immunodeficiency diseases in Latin America: the second report of the LAGID registry. J Clin Immunol. 2007; 27:101-8.
15-Wood P, Herriot R, Jones A, Chapel H, Burton J, Stanworth S, Peckham D, Hyde C, Hughan C: (UK Primary Immunodeficiency Network). Primary antibody deficiencies: recognition, clinical diagnosis and referral of patients. Clin Med. 2009; 9(6):595-599.
16-Selenius JS, Martelius T, Pikkarainen S, Siitonen S, Mattila E, Pietikäinen R, et al. Unexpectedly high prevalence of common variable immunodefciency in Finland. Front Immunol. 2017; 8:1190. doi:10.3389/fmmu.2017.01190
17-Leung DYM, Sampson HA, Geha R, Szefler SJ: Pediatric Allergy Principles and Practice. 2nd edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2010.
18-Madkaikar M, Mishra A, Ghosh K. Diagnostic Approach to Primary Immunodeficiency Disorders. Indian Pediatr. 2013; 50(16): 579-586.
19-Jeffrey Modell Foundation. Primary immunodeficiency resource center. http://www.info4pi.org/library/educational-materials/10-warning-signs. Accessed 7 Mar 2017.
20-Yüksek M, İkincioğulları A, Doğu F, Elhan A, Yüksek N, Reisli I, Babacan E. Primary immune deficiency disease awareness among a group of Turkish physicians. Turk J Pediatr. 2010; 52: 372-377.
21-Al-Herz W, Zainal ME, Salama M, Al-Ateeqi W, Husain K, Abdul-Rasoul M, Al-Mutairi B, Badawi M, Aker N, Kumar S, Al-Khayat H. Primary immunodeficiency disorders: survey of pediatricians in Kuwait. J Clin Immunol. 2008; 28(4):379-83.
22-Dantasa Ede O, Arandaa CS, Rêgo Silva AM, Tavaresc FS, Severo Ferreirad JF, de Quadros Coelhoe MA, et al. Doctors’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Brazil. Allergol Immunopathol (Madr). 2015; 43(3):272-278.
23-Dantas Ede O, Aranda CS, Nobre FA, Fahl K, Mazzucchelli JT, Felix E, et al. Medical awareness concerning primary immunodeficiency diseases in the city of São Paulo, Brazil. Einstein (Sao Paulo). 2013;11(4):479-85.
24-Adeli M, Hendaus M, Imam L, Alhammadi A. The importance of educating pediatricians about primary immunodeficiency disorders: A tertiary hospital experience. Georgian Med News. 2015;(246):66-72.
25-Rezaei N, Aghamohammadi A, Moin M, Pourpak Z, Movahedi M, Gharagozlou M, et al. Frequency and clinical manifestations of patients with primary immunodeficiency disorders in Iran: update from the Iranian Primary Immunodeficiency Registry. J Clin Immunol. 2006; 26(6):519-32.
26-Bousfiha AA, Jeddane LO, Ailal F, Benhsaien I, Mahlaoui N, Casanova J-L, et al. Primary immunodeficiency diseases worldwide: more common than generally thought. J Clin Immunol. 2013;33:1-7.