ارزیابی ارتباط بیان ایمنوهیستوشیمیایی گیرنده ی استروژن با نمره ی گلیسون در کارسینوم پروستات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش پاتولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 دپارتمان پاتولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مطالعه ی حاضر به منظور بررسی فراوانی گیرنده های هورمون استروژن در سلول های کارسینوم پروستات به منظور درکی بهتر از ارتباط گیرنده های استروژنی موجود در سلول های بدخیم و پاتولوژی ایجاد شده صورت گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی مقطعی بلوک های پارافینی نمونه بافتی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اهواز، با تشخیص پاتولوژی آدنوکارسینوم پروستات و هیپرپلازی خوش خیم پروستات استفاده شد. اطلاعات بالینی و دموگرافیک بیماران از پرونده ی بیمارستانی استخراج شد. جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با استفاده از آنتی بادی منوکلونال Anti ER استفاده شد.
یافته ها:
در مطالعه ی حاضر 30 نمونه ی مربوط به بافت پروستات شامل 20 نمونه ی مبتلا به سرطان و 10 نمونه با تشخیص هایپرپلازی خوش خیم به عنوان نمونه ی کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران برابر با 69.65 سال بود. مارکر استروژن رسپتور در نمونه های بدخیم تنها در 25% موارد بیان شده است. با این حال 100% نمونه های خوش خیم بیان مارکر را نشان دادند. بیان مارکر ER ارتباط معنی داری با نمره ی گلیسون داشت(p=0.039).
نتیجه گیری: به طور کلی یافته های این مطالعه نشان می دهد که گیرنده ی استروژن در بدخیمی های پروستات کاهش یافته و این کاهش در تومور های با درجه ی بالاتر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


1-Clegg NJ, Couto SS, Wongvipat J, Hieronymus H, Carver BS, Taylor BS, Ellwood-Yen K, Gerald WL, Sander C, Sawyers CL. MYC cooperates with AKT in prostate tumorigenesis and alters sensitivity to mTOR inhibitors. PloS one. 2011 Mar 4;6(3):e17449.
2-Kim SC, Jeong I, Song C, Hong JH, Kim CS, Ahn H. Biochemical recurrence-free and cancer-specific survival after radical prostatectomy at a single institution. Korean journal of urology. 2010 Dec 1;51(12):836-42.
3-Rhodes DR, Sanda MG, Otte AP, Chinnaiyan AM, Rubin MA. Multiplex biomarker approach for determining risk of prostate-specific antigen-defined recurrence of prostate cancer. Journal of the National Cancer Institute. 2003 May 7;95(9):661-8.
4-Mandair D, Rossi RE, Pericleous M, Whyand T, Caplin ME. Prostate cancer and the influence of dietary factors and supplements: a systematic review. Nutr Metab 2014; 11: 30.
5-Key TJ. Hormones and cancer in humans. Mutat Res 1995; 333: 59-67.
6-Balducci L, Khansur T, Smith T, Hardy C. Prostate cancer: a model of cancer in the elderly. Arch Gerontol Geriatr 1989; 8: 165-187.
7-Huggins C, Stevens RE, Jr, Hodges CV. Studies on prostatic cancer: Ii. the effects of castration on advanced carcinoma of the prostate gland. Arch Surg. 1941;43:209–23.
8-Koutsilieris M, Tolis G. Long-term follow-up of patients with advanced prostatic carcinoma treated with either buserelin (HOE 766) or orchiectomy: classification of variables associated with disease outcome. Prostate. 1985;7:31–9.
9-Klotz L, McNeill I, Fleshner N. A phase 1–2 trial of diethylstilbestrol plus low dose warfarin in advanced prostate carcinoma. J Urol. 1999;161:169–72.
10-Gabal SM, Habib FM, Helmy DO, Ibrahim MF. Expression of estrogen receptor-B (ER-B ) in benign and malignant prostatic epithelial cells and its correlation with the clinico-pathological features. J. Egypt Natl. Canc. Inst. 2007;19:239–48.
11-Gallardo F, et al. Expression of androgen, oestrogen alpha and beta, and progesterone receptors in the canine prostate: differences between normal, inflamed, hyperplastic and neoplastic glands. J. Comp. Pathol. 2007;136:1–8.
12-Bardin A, Boulle N, Lazennec G, Vignon F, Pujol P. Loss of ERbeta expression as a common step in estrogen-dependent tumor progression. Endocr. Relat. Cancer. 2004;11:537–51.
13-Konishi N, Nakaoka S, Hiasa Y, Kitahori Y, Ohshima M, Samma S, Okajima E. Immunohistochemical evaluation of estrogen receptor status in benign prostatic hypertrophy and in prostate carcinoma and the relationship to efficacy of endocrine therapy. Oncology. 1993;50(4):259-63.
14-Horvath LG, Henshall SM, Lee CS, Head DR, Quinn DI, Makela S, Delprado W, Golovsky D, Brenner PC, O’Neill G, Kooner R. Frequent loss of estrogen receptor-β expression in prostate cancer. Cancer research. 2001 Jul 15;61(14):5331-5.
15-Gangkak G, Bhattar R, Mittal A, Yadav SS, Tomar V, Yadav A, Mehta J. Immunohistochemical analysis of estrogen receptors in prostate and clinical correlation in men with benign prostatic hyperplasia. Investigative and clinical urology. 2017 Mar 1;58(2):117-26.
16-Asgari M, Morakabati A. Estrogen receptor beta expression in prostate adenocarcinoma. Diagnostic pathology. 2011 Dec;6(1):61.