نقش الاستوگرافی کبد به عنوان یک تست غیرتهاجمی در پیش بینی واریس مری در بیماران سیروزی در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه داخلی،دانشکده پزشکی،دانشگاه جندی شاپور اهواز،ایران

2 استاد گروه گوارش بالغین گروه گوارش بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه گوارش بالغین، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران

4 استادیار گروه گوارش بالغین، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 دکترای تخصصی آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

6 رزیدنت بیماری های داخلی.گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف : واریس مری عمدتا به علت فشارخون پورت ایجاد میشود و یکی از عوارض بیماری های مزمن کبد است.در این مطالعه،ما ارتباط تشخیصی بین سفتی کبد و طحال اندازه گیری شده با الاستوگرافی و همراهی آنها با واریس مری در بیماران سیروزی را بررسی کردیم.
روش انجام:125بیمار سیروز کبد از شهریور96تا مرداد98مورد مطالعه قرار گرفتند.تمام بیماران برای ارزیابی از نظر شدت واریس مری،آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش شدند. برای همه بیماران سفتی کبد توسط الاستوگرافی کبد مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: ارتباط آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلانین آمینوترانسفراز(ALT)، پلاکت(PLT) و نسبت آسپارتات آمینوترانسفراز به پلاکت (APRI) بین دو گروه با و بدون واریس مری معنا دار نبود (p>0.05)،همچنین برای سفتی کبد بین دو گروه، ارتباط معناداری دیده نشد(p=0.826).

نتیجه گیری:سفتی کبد اندازه گیری شده با الاستوگرافی همراهی معناداری با میزان واریس مری نداشت و بین دو گروه مورد مطاله(با و بدون واریس مری) از نظر سفتی کبد،تفاوت معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


1-Rosolowski M, Hartleb M, Marek T, Milewski J, Linke K, Wallner G, et al. Therapeutic and prophylactic management of bleeding from oesophageal and gastric varices - recommendations of the Working Group of the National Consultant for Gastroenterology. Prz Gastroenterol. 2014;9(2):63-8. PubMed PMID: 25061484. Pubmed Central PMCID: PMC4108746. Epub 2014/07/26. eng.
2-El-Serag HB, Everhart JE. Improved survival after variceal hemorrhage over an 11-year period in the Department of Veterans Affairs. Am J Gastroenterol. 2000 Dec;95(12):3566-73. PubMed PMID: 11151893. Epub 2001/01/11. eng.
3-Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W, Practice Guidelines Committee of the American Association for the Study of Liver D, Practice Parameters Committee of the American College of G. Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. Hepatology. 2007;46(3):922-38.
4-Tripathi D, Stanley AJ, Hayes PC, Patch D, Millson C, Mehrzad H, et al. U.K. guidelines on the management of variceal haemorrhage in cirrhotic patients. Gut. 2015 Nov;64(11):1680-704. PubMed PMID: 25887380. Pubmed Central PMCID: PMC4680175. Epub 2015/04/19. eng.
5-Berzigotti A, Bosch J, Boyer TD. Use of noninvasive markers of portal hypertension and timing of screening endoscopy for gastroesophageal varices in patients with chronic liver disease. Hepatology. 2014 Feb;59(2):729-31. PubMed PMID: 23913844. Epub 2013/08/06. eng.
6-Castera L, Pinzani M, Bosch J. Non invasive evaluation of portal hypertension using transient elastography. J Hepatol. 2012 Mar;56(3):696-703. PubMed PMID: 21767510. Epub 2011/07/20. eng.
7-Manatsathit W, Samant H, Kapur S, Ingviya T, Esmadi M, Wijarnpreecha K, et al. Accuracy of liver stiffness, spleen stiffness, and LS-spleen diameter to platelet ratio score in detection of esophageal varices: Systemic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol. 2018 Oct;33(10):1696-706. PubMed PMID: 29736946. Epub 2018/05/08. eng.
8-Sharma  P,Kirnake V,Tyagi P,et al. Spleen stiffness in patients with cirrhosis in predicting esophageal varices. Am J Gastroenterol. 2013 Jul;108(7):1101-7.
9-Par G, Trosits A, Pakodi F, Szabo I, Czimmer J, Illes A, et al. [Transient elastography as a predictor of oesophageal varices in patients with liver cirrhosis]. Orvosi hetilap. 2014 Feb
10-de Franchis R, Baveno V Faculty. Revising consensus in portal hypertension: report of the Baveno V consensus workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol 2010; 53:762.