کلیدواژه‌ها = "فاکتور نرون زایی مشتق شده از مغز"
اثر یک دوره آب درمانی بر میزان فاکتور نرون زایی مشتق شده از مغز کودکان دارای اتیسم

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 233-243

10.22118/jsmj.2019.190692.1715

هادی فراهانی؛ علیرضا علمیه؛ سید علی صمدی؛ رامین شعبانی