کلیدواژه‌ها = درمان کوتاه‌مدت تحت نظارت مستقیم
بررسی مدیریت سل و علل ناکامی‌های آن: پژوهشی در شبکة بهداشتی استان خوزستان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 629-636

10.22118/jsmj.2012.55116

سید محمد علوی؛ محمد جعفر یدید؛ علی الباجی؛ غلامحسین سفید‌گران