کلیدواژه‌ها = پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 ژن VDR با MS در جمعیت استان خوزستان

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 455-465

10.22118/jsmj.2017.51055

شادی قائمی؛ محمد شفیعی؛ حمید گله‌داری؛ مهدی پور مهدی بروجنی