کلیدواژه‌ها = آزمون‌های عملکردی
آزمون‌های عملکردی به‌عنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 355-367

10.22118/jsmj.2019.186783.1675

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور؛ امیرحسین هاشمیان؛ ابراهیم درتاج


مقایسه ی برخی آزمون های عملکردی و سطح ناتوانی بیماران با آسیب رباط متقاطع قدامی و بیماران بازسازی شده رباط متقاطع قدامی و افراد سالم

دوره 14، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 273-281

نوشین ارسطو؛ شاهین گوهرپی؛ حسین نگهبان سیوکی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ رضا صالحی