کلیدواژه‌ها = افعی لبتینای ایران
اندازه‌گیری فعالیت آنزیم هیالورونیداز در زهر افعی لبتینای ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 363-370

زهره آموزگاری؛ سمانه ابیض؛ مژگان نوربهبهانی؛ اسماء محمدی