نویسنده = مریم کوچک
کاربردهای زیست_ پزشکی کیتوزان با تأکید بر دارورسانی پوستی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 242-256

مریم کوچک؛ اسکندر مقیمی‌پور؛ نغمه کوچک‌زاده


نانولیپوزوم ها به عنوان حامل های دارورسان جدید

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 467-483

اسکندر مقیمی پور؛ مریم کوچک؛ رضا بهمندار