نویسنده = علیرضا مخبر دزفولی
نقش واسطه‌ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 717-731

علیرضا مخبر دزفولی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی صادقی


کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 599-607

مهدی رضایی؛ علیرضا مخبر دزفولی؛ محمد علی سپهوندی؛ علی سلیمانی؛ سعید اعظمی