نویسنده = شبنم محمدی نژاد
مقایسه اندازه گیری شش ناحیه مختلف دور کمر در افراد بالغ شهر اهواز

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 685-695

فریده شیشه بر؛ آناهیتا منصوری؛ شبنم محمدی نژاد؛ میثم براتی؛ هادی صادقی