بررسی علل ناباروری در مراجعین مرکز درمان ناباروری دزفول (شمال خوزستان) طی سال های 1393 تا 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و نازایی، دانشکده پزشکی، مرکز درمانی تحقیقاتی ناباروری دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

2 گروه بافت شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز درمانی تحقیقاتی ناباروری دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

3 کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ناباروری در زوجین، یکی از مهمترین بحرانهای دوران زندگی است که پس از یک سال نزدیکی بدون استفاده از روش های پیشگیری و نهایتاً عدم بارداری، تعریف می گردد. تفاوت های جغرافیایی و جمعیتی در مناطق مختلف منجر به گزارش های گوناگونی در بررسی شیوع ناباروری می گردد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی علل ناباروری در تنها مرکز درمان ناباروری دزفول، انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی، پرونده ی 886 زوج که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند در فاصله ی سال های 1396- 1393 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و روش های تشخیص و درمان موجود در پرونده ی بیماران در پرسشنامه ثبت گردید و نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز گردید.
یافته ها: در این مطالعه فراوانی ناباروری اولیه و ثانویه در بیماران به ترتیب، 5/84 درصد و 5/15 درصد بود. فاکتور زنانه 4/30، فاکتور مردانه4/31، هر دو فاکتور زنانه و مردانه 8/24و 1/18سایر علل، عامل ناباروری بود. بیشترین اختلال مربوط به اولیگواسپرمی با 4/64 درصد و کمترین مورد مربوط به تراتواسپرمی با 8/1 درصد بوده است. از علل زنانه نیز بیشترین علت مربوط به تخمدان با 64 درصد و کمترین مورد مربوط به رحم با 4/1 درصد بود. همچنین علل لوله ای نیز با 3/2 درصد مشخص گردید.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد میزان علل زنانه و مردانه دخیل در ناباروری در این مرکز نیز مشابه آمار جهانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Firouzabadi RD, Janati S, Razi MH. The effect of intrauterine human chorionic gonadotropin injection before embryo transfer on the implantation and pregnancy rate in infertile patients: A randomized clinical trial. International Journal of Reproductive BioMedicine. 2016;14(10):657.
2-Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(81):1-7.
3-Oliva A, Spira A, Multigner L. Contribution of environmental factors to the risk of male infertility. Human Reproduction. 2001;16(8):1768-76.
4-Peretz J, Gallicchio L, Miller S, Greene T, Zacur H, Flaws JA. Infertility among cosmetologists. Reproductive Toxicology. 2009;28(3):359-64.
5-Wilkes S, Chinn DJ, Murdoch A, Rubin G. Epidemiology and management of infertility: a population-based study in UK primary care. Family practice. 2009;26(4):269-74.
6-Mascarenhas MN, Cheung H, Mathers CD, Stevens GA. Measuring infertility in populations: constructing a standard definition for use with demographic and reproductive health surveys. Population health metrics. 2012;10(1):17.
7-Omokanye L, Ibiwoye-Jaiyeola O, Olatinwo A, Abdul I, Durowade K, Biliaminu S. Polycystic ovarian syndrome: Analysis of management outcomes among infertile women at a public health institution in nigeria. The Nigerian Journal of General Practice. 2015;13(2):44.
8-Mohammad K, Fahimeh, Ahmad Reza B, Hossein K, Shahram, Elham A. Epidemiologic study of the causes of infertility in patients referred to Royan Research Institute.
9-Choobineh H, Sadighi Gilani M, Hassanzadeh G, Saeepour N, Habibi M, Falahi P, et al. Assessment of Socio-Demographic Characteristics of Infertile Men Who Referred to Shariati Hospital, Tehran, Iran. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(47.48):6-12.
10-Acien P. Incidence of Müllerian defects in fertile and infertile women. Human reproduction (Oxford, England). 1997;12(7):1372-6.
11-Berek J, Novak S. Textbook of gynecology. Baltimore: Appleton and Lange; 1996.
12-Masoumi SZ, Parsa P, Darvish N, Mokhtari S, Yavangi M, Roshanaei G. An epidemiologic survey on the causes of infertility in patients referred to infertility center in Fatemieh Hospital in Hamadan. Iranian journal of reproductive medicine. 2015;13(8):513-6.
13-Kazemijaliseh H, Tehrani FR, Behboudi-Gandevani S, Hosseinpanah F, Khalili D, Azizi F. The prevalence and causes of primary infertility in Iran: a population-based study. Global journal of health science. 2015;7(6):226.
14-Masoumi SZ, Parsa P, Darvish N, Mokhtari S, Yavangi M, Roshanaei G. An epidemiologic survey on the causes of infertility in patients referred to infertility center in Fatemieh Hospital in Hamadan. Iranian journal of reproductive medicine. 2015;13(8):513-6.
15-Forti G, Krausz C. Evaluation and treatment of the infertile couple. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1998;83(12):4177-88.
16-Speroff L, Fritz M. Clinical Gynecologic Endocrinology and Fertility. Lippincott; 1999.
17-Philippov O, Radionchenko A, Bolotova V, Voronovskaya N, Potemkina T. Estimation of the prevalence and causes of infertility in western Siberia. Bulletin of the World Health Organization. 1998;76(2):183.
18-Benson RC. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Western Journal of Medicine. 1974;121(2):171.
19-Sedigheh, Mehrdad F, Tahereh N. Frequency of Causes of Infertility in Patients Referring to Fatemeh Al-Zahra Infertility Center (Babol) from October 1999 to October 1999.
20-Ikechebelu J, Adinma J, Orie E, Ikegwuonu S. High prevalence of male infertility in southeastern Nigeria. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2003;23(6):657-9.
21-Flazzak A, Wars S. The infertile couple: a cohort study in Duhok, Iraq. Eastern Mediterranean health Journal. 2002;8(213).
22-Araoye MO. Epidemiology of infertility: social problems of the infertile couples. West African journal of medicine. 2003;22(2):190-6.
23-Olatunji A, Sule-Odu A. The pattern of infertility cases at a university hospital. West African Journal of Medicine. 2003;22(3):205-7.
24-Esimai O, Orji E, Lasisi A. Male contribution to infertility in Ile-Ife, Nigeria. Nigerian journal of medicine: journal of the National Association of Resident Doctors of Nigeria. 2002;11(2):70-2.