بررسی کارایی فایل روتاری XP-Endo Finisher در حذف گوتاپرکا و سیلر باقیمانده در کانال های درمان مجدد شده توسط سیستمD-Race ، مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز

3 استادیار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز.

چکیده

زمینه و هدف
موفقیت درمان مجدد ارتوگرید بستگی به پاکسازی و شکل دهی کافی نواحی دست نخورده سیستم کانال ریشه دارد. سیستم D-Race یکی از پرکاربرد ترین اینسترومنت های درمان مجدد است. هدف این تحقیق بررسی کارایی فایل روتاری XP-Endo Finisher (XP-F) در پاکسازی مواد باقی مانده در کانال ریشه بود.
روش بررسی
در این تحقیق آزمایشگاهی 45 دندان پرمولر تک کانال انسان بالغ با ریشه جمع آوری و ضدعفونی شدند. تاج دندانها در حد CEJ قطع شدند و ریشه ها تا طول 15 میلی متر برش خوردند. نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه ذیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با آماره ی فیشر تجزیه واریانس شدند و در قسمت مقایسات میانگین از روش LSD استفاده شد.
I– فایل روتاری XP-F به تنهایی
II– فایل روتاری XP-F به همراه هیپو کلریت سدیم
III- فایل روتاری XP-F به همراه کلروهگزیدین
یافته ها
نتایج نشان داد که فایل روتاری XP-F از عملکرد مناسبی در حذف مواد باقی مانده درون کانال ریشه برخوردار است و استفاده از کلروهگزیدین و هیپو کلریت سدیم باعث افزایش کارایی پاکسازی کانال ریشه می شود. نتایج نشان داد که با استفاده از فایل روتاری XP-F میزان حذف مواد باقی مانده در قسمت های میانی و کرونال دندان به طور معناداری بیشتر از قسمت اپیکال دندان بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده، فایل روتاری XP-F به ویژه با استفاده از سیستم D-Race از کارایی مناسبی در درمان مجدد و حذف گوتاپرکا و سیلر باقی مانده در کانال ریشه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


1-de Chevingny, C., Dao, T.T., Basrani, B.R., Marquis, V., Farzaneh, M., Abitbol, S., Friedman, S., Treatment outcome in endodontics: the Toronto study--phase 4: initial treatment. J. Endod. 2008;34(3):258-263.
2-Ng, Y.L., Mann, V., Rahbaran, S., Lewsey, J., Gulabivala, K., Outcome of primary root canal treatment: systematic review of the literature—Part 2. Influence of clinical factors. Int. Endod. J. 2008;41(1):6-31
3-Trope, M., The vital tooth-its importance in the study and practice of endodontics. Endodontic Topics. 2003;5(1):1-4.
4-Sagsen, B., Ustun, Y., Demirbuga, S., Pala, K., Push –out bond strength of two new calcium silicate- based endodontic sealers to root canal dentine. Int. Endod. J. 2011;44(12):1088-1091.
5-Shokouhinejad, N., Sharifian, M.R., Jafari, M., Sabeti, M.A., Push out bond strength of Resilon/Epiphany self-etch and gutta percha/AH26 after different irrigation protocols. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2010;110(5):88-92
6-Reddy, S., Neelakantan, P., Saghiri, M.A., Lotfi, M., Subbarao, C.V., Garcia-Godoy, F., Gutmann, J.L., Removal of gutta-percha/zinc-oxide-eugenol sealer or uutta-percha/epoxy resin sealer from severely curved canals: an in vitro study. Int. J. Dent. 2011;2011:541831.
7-Basrani, B., Tjäderhane, L., Santos, J.M., Pascon, E., Grad, H., Lawrence, H.P., Friedman, S., Efficacy of chlorhexidine- and calcium hydroxide-containing medicaments against Enterococcus faecalis in vitro. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003;96:618.
8-Khalilak, Z., Vatanpour, M., Dadresanfar, B., Moshkelgosha, P., Nourbakhsh, H., In vitro comparison of gutta-percha removal with H-file and ProTaper with or without chloroform. Iran. Endod. J. 2013;8(1): 6-9
9-Yadav, P., Bharath, M.J., Sahadev, C.K., Makonahalli Ramachandra, P.K., Rao, Y., Ali, A., Mohamed, S., An in vitro CT comparison of gutta-percha removal with two rotary systems and hedstrom files. Iran. Endod. J. 2013;8(2):59-64.
10-Kosti, E., Lambrianidis, T., Economides, N., Neofitou, C., Ex vivo study of the efficacy of H-files and rotary Ni-Ti instruments to remove gutta-percha and four types of sealer. Int. Endo. J. 2006;39(1):48-54.
11-Sae-Lim, V., Rajamanickam, I., Lim, B.K., Lee, H.L., Effectiveness of profile 04 taper rotary instruments in endodontic retreatment. J. Endod. 2000;26(2):100-104.
12-Hulsmann, M., Stotz, S., Efficacy, cleaning ability and safety of different devices for gutta-percha removal in root canal retreatment. Int. Endod. J. 1997;30(4):227-233.
13-Somma, F., Cammarota, G., Plotino, G., Grande, N.M., Pameijer, C.H., The effectiveness of manual and mechanical in instrumentation for the retreatment of three different root canal filling materials. J. Endod. 2008;34(4):466-469.
14-Azim, A.A., Aksel, H., Margaret Jefferson, M., Huang, G.T., Comparison of sodium hypochlorite extrusion by five irrigation systems using an artificial root socket model and a quantitative chemical method. Clin. Oral Investig. 2018;22(2):1055–1061.
15-Alzuabi M.A., Abiad, R., Ability of XP-Endo Finisher and XP-Endo Finisher-R in Removal of debris from the root canal walls after Retreatment An In-Vitro Study. Int. Arab J Dent. 2018;9(2):60–64.
16-Tasdemir, T, Er, K., Yildirim, T., Celik, D., Efficacy of three rotary NiTi instruments in removing gutta-percha from root canals. Int. Endod. J. 2008;41(3):191-196.
17-Gu, L.S., Ling J.Q., Wei, X., Huang X.Y., Efficacy of ProTaper Universal rotary retreatment system for gutta-percha removal from root canals. Int. Endod. J. 2008;41(4);288-295.
18-Akhavan, H., Azdadi, Y.K., Azimi, S., Dadresanfar, B., Ahmadi, A., Comparing the efficacy of Mtwo and D-Race retreatment systems in removing residual gutta-percha and sealer in the root canal. Iran. Endod. J. 2012;7(3):122-126.
19-Dadresanfar, B., Iranmanesh, M., Mohebbi, P., Mehrvarzfar, P., Vatanpour, M., Efficacy of Two Rotary NiTi Instruments in Removal of Resilon/Epiphany Obturants. Iran Endod J. 2012;7(4);183-188.
20-Obeid, M.F., Nagy, M.M., Retreatability of different endodontic sealers using chemical solvents. Tanta. Dental. J. 2015;12(4):286-291.
21-Menakaya, I.N., Oderinu, O.H., Adegbulugbe, I.C., Shaba, O.P., Incidence of postoperative pain after use of calcium hydroxide mixed with normal saline or 0.2% chlorhexidine digluconate as intercanal medicament in the treatment of apical periodontitis. Saud. Dent. J. 2015;27;187-193.
22-Goncalves, L.S., Rodrigues, R.C.V., Andrade Junior, C.V., Soares, R.G., Vettore, M.V., The effect of sodium hypochlorite and chlorhexidine as irrigant solutions for root canal disinfection: a systematic review of clinical trials. J. Endod. 2016;42(4);527-532.
23-Uzunoglu, E., Yilmaz, Z., Sungur, D.D., Altundasar, E., Retreatability of root canals obturated using gutta-percha with bioceramic, MTA and resin–based sealers. Iran. Endod. J. 2015;10(2):93-98.
24-Colaco, A.S., Pai, V.A.R., Comparative evaluation of the efficiency of manual and rotary gutta-percha removal techniques. J. Endod. 2015;41:1871-1874.
25-da Silva, B.M., Baratto-Filho, F., Leonardi, D.P., Henrique Borges, A., Volpato, L., Branco Barletta, F., Effectiveness of ProTaper, D-RaCe, and Mtwo retreatment files with and without supplementary instruments in the removal of root canal filling material. Int. Endod. J. 2012;45(10):927-932.
26-Madani, Z.S., Simdar, N., Moudi, E., Bijani, A., CBCT Evaluation of the root canal filling removal using D-RaCe, ProTaoer retreatment kit and hand files in curved canals. Iran. Endod. J. 2015;(1):69-74.