بررسی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ (BCG) در مقابل بیماری سل با استفاده از تست پوستی توبرکولین و پاسخ لنفوسیت‌ها به آنتی‌ژن‌های ب.ث.ژ در شرایط In vitro در دانش آموزان شهر شاوور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بروجرد

2 دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 3- دانشگاه علوم پزشکی دزفول،گروه ایمنولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دزفول، ایران

4 اهواز

چکیده

زمینه و هدف: آزمون جلدی توبرکولین یک تست غربال گری در بیماری سل می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ با استفاده از اندازه گیری اینترفرون گاما در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
روش بررسی: این پژوهش روی 32 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع سه گانه تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) انجام گرفت. بعد از نمونه‌گیری خون، سلول های های تک هسته ای خون محیطی به ‌وسیله محلول فایکول جدا و تعداد cell/well105×2 با مقادیر 5 یا20 میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ در انکوباتور 2Co 5% در دمایCº 37 به مدت 48و72 ساعت کوکالچر شد و از محلول رویی با روش الایزا میزان اینترفرون گاما اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اختلاف بین دو گروه از آزمون t استفاده شد.
یافته ها: آنالیز نتایج نشان داد که بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در سن های مختلف 13سال به پایین و 13سال به بالا دارای تفاوت معنی دار بود (P<0.05). همچنین بین اندازه ایندوراسیون (اندازه سفتی) در پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود نداشت(P>0.05). در بررسی بین سن، زمان و مقادیر 5 یا20 میکرولیتر واکسن ب.ث.ژ استفاده شده با میزان ترشح اینترفرون گاما تفاوت معنا دارای وجود داشت. (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج در شرایط آزمایشگاهی ترشح اینترفرون گاما ارتباط مستقیم با میزان غلظت استفاده شده باکتری و سلول های تک هسته ای خون دانش آموزان و زمان انکوباسیون دارد. همچنین میزان ترشح اینترفرون گاما در سنین بالا کمتر از میزان آن در سنین پایین بود.

کلیدواژه‌ها


1-Ghaemi E, Vakili MA, Khodabakhshi B, Bakhshandeh Nosrat S, Aghapoor S, Naeimi Tabiei M, et al. Tuberculin reaction in 4.5 months babies and 7 years old children, vaccinated with BCG at birth. Journal of Gorgan University of Medical Science. 2004; 2:26-31.
2-Taghavi  K, Farnia P, Anooshe S, Bayat M, Kazempoor M, Masjedi MR, et al. Comparison of Serum TNF-Α, Interleukin-10, Interferon Gamma and Interleukin-12 Levels in Mycobacterium Tuberculosis and Non-Tuberculosis Patients. The Iournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciense. 2010; 18:355-60.
3-Shaarrawy H, Zeidan M, Nasr N, Nouh M. Assessment of the role of high resolution computed tomography in the diagnosis of suspected sputum smear negative active pulmonary TB. Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. 2013; 62:263-8.
4-Cantalice Filho, J. P., Bóia, M. N., & SantAnna, C. C. Analysis of the treatment of pulmonary tuberculosis in elderly patients at a university hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2007; 33(6), 691-698.
5-Molicotti P, Bua A, Zanetti S. Cost-effectiveness in the diagnosis of tuberculosis: choices in developing countries. The Journal of Infection in Developing Countries. 2014; 8(01):024-38.
6-Kindt, Goldsby, Osborne. Imonology. Tehran: Tehran University of Medical University; 2011.
7-Khalilullah SA, Harapan H, Hasan NA, Winardi W, Ichsan I, Mulyadi M. Host genome polymorphisms and tuberculosis infection: What we have to say? Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. 2014; 63(1):173-85.
8-Bazrafkan H. Determining the latent tuberculosis infection by IFN-gamma ELISPOT assay in healthcare workers from university hospitals of Shiraz, South west of Iran. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences; 2012.
9-Johanna M. Gostner et al. Antimalarial drug chloroquine counteracts activation of indoleamine (2, 3)-dioxygenase activity in human PBMC. FEBS Open Bio. 2012; 241–245.
10-Mirzaei A, Mahmoudi H. Evaluation of TNF-α cytokine production in patients with tuberculosis compared to healthy people. GMS Hygiene and Infection Control 2018; 13:1-5.
11-Hajiabdolbaghi M, Amirzargar AA, Khaledi M, Khosravi F, Rasoolinejad M, Ahmadinejad Z, et al. Comparative Study Of The Profiles Of Th1 And Th2 Cytokines In Patients With Sputum Smear- Positive Pulmonary Tuberculosis And PPD–Positive Healthy Persons And Their Changes During Treatment Tehran University Medical. 2006; 64(2):141-8.