بررسی علل کشیدن دندان‌ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: به تعویق انداختن شروع بی دندانی هدف نهایی مراقبت های دندانپزشکی است. شناخت دلایل از دست رفتن دندانها می تواند در تعیین برنامه های پیشگیری مناسب کمک کننده باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی دلایل خارج کردن دندانهای دائمی و فاکتورهای دموگرافیک (سن ، جنس ، میزان تحصیلات) مرتبط با از دست رفتن دندانها است.
روش بررسی: در این مطالعه دلایل خارج کردن دندانهای دائمی در 384 بیمار که در سال 1395 به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کرده بودند بررسی گردید. روش مطالعه توصیفی – کاربردی بود و داده ها توسط پرسشنامه و معاینه کلینیکی بیماران بدست می آمد. نتایج توسط نرم افزار spss بررسی شد.
یافته ها: در مجموع از 384 دندان خارج شده از 834 نفر نتایج نشان می داد که پوسیدگی (6/53 %) و بیماری پریودنتال (9/20 %) دلایل اصلی خارج کردن دندانها بودند. بیشترین دندان خارج شده دندان مولر اول فک پایین بود (6/28 %). فراوانی دندانهای خارج شده با افزایش میزان تحصیلات رابطه معکوسی را نشان داد (P≤0.05).
نتیجه گیری: بیشترین دندانها بر اثر پوسیدگی و بیماری پریودنتال خارج شده اند. پیشگیری از پوسیدگی و بیماری پریودنتال در همه سنین لازم و ضروری است. همچنین به منظور رعایت بهداشت دهان و بهبود زندگی روزانه باید به بیماران اطلاعات بیشتر در مورد بهداشت دهان و انجام ملاقات های منظم دندانپزشکی داده شود.
کلید واژگان: اندیکاسیون ،کشیدن ، جراحی

کلیدواژه‌ها


 
1-Da'ameh D. Reasons for permanent tooth extraction in the North of Afghanistan. JDent 2006; 34(1): 48-51.
2-Yazdani J، Kheshabi E، Ghavimi M.A Evaluation of the reasons for the teeth extraction in patients referred to surgical Department of dental school of Tabriz.  Medical Journal of Tabriz University of Medical Science. 2003; 30: 110-112.
3-Hull PS, Worthington HV, Clerehugh V, Tsirba R, Davies RM, Clarkson JE. The reasons for tooth extractions in adults andtheir validation. J Dent 1997; 25: 233-237.
4-Johansen SB, Johansen JR. A survey of cause of permanent tooth extractions in SouthAustralia. Aust Dent J 1999: 40(1): 139-142.
5-Luan WM, Baelum V, Chen X, et al. Tooth mortality and prosthetic treatment patternsin urban and rural Chinese agwd 20-80 years. Community Dent Oral Epidemiol .1989:17(5); 221-6.
6-Todd, J.E. and Lader, D. Oral Health in the United Kingdom 1998.1st ed : London:HMSO :2000:5-11.
7-Eskandari Zadeh A, Tajadod B, Adhami Sh. Indications for permanent tooth extraction in patients referred to Kerman DentalSchool, 1999. J Shahid Beheshti Dent Sch 2002; 20: 143-154.
8-Quteish Taani DS. Periodontal reasons for tooth extraction in an adult population in Jordan. J Oral Rehabil 2003; 30: 110-112.
9-McCaul LK, Jenkins WM, Kay EJ. The reasons for the extraction of various tooth types in Scotland: a 15-year follow up. JDent 2001; 29: 401-407.
10-Hessari H. Oral health among young adults and the middle-aged in Iran. 1st ed: Tehran: Lambert Academic Publishing: 2009:15-45.
11-Montazeri A. Road-traffic-related mortality in Iran: a descriptive study. Publichealth. 2004;118(2):110-3.
12-Reich E, Hiller K-A. Reasons for tooth extraction in the western states of Germany.community dent oral epidemiol 1993:21(6):379-83.
13-Klock KS, Haugejorden O. primary reasons for extraction of permanent teeth in Norway.changes from 1968 to1988.community dent oral epidemiol. 1991:19(6):336-41.
14-McCaul LK, Jenkins WM, Kay EJ.The reasons for extraction of permanent teeth in Scotland: a 15-year follow-up study. BrDent J 2001; 90: 658-662.
15-Ramezanian M, Alizade A. Evaluation of the reasons for the extraction among patients referred to the Oral Surgery Department, Faculty of Dentistry, Tehran University of medical Sciences.و Dentistry Tehran2004; 7(1): 86-90. [Farsi]
16-Hamasha AA, Al Qudah MA, Bataineh AB, Safadi RA. Reasons for third molar teeth extraction in Jordanian adults.Contemp Dent Pract 2006; 7(5):45-54.
17-Hupp JR, Tucker MR, Ellis III E. Contemporary oral and maxillofacial surgery: Elsevier Health Sciences; 2013:96-127.
18-Aliabadi E, Moayedi E, Jamali J. Reasons for Tooth Extraction in Shiraz university in 1392. J Neyshabur Univ Med Sci 2013; 2(2); 50-55.
19-Kakuei SH، Fatemian M، Eskandarizadeh A، Parirokh F، Haghdoost A.A. Reasons for Tooth Extraction in Kerman university in 1388. Journal of Kerman University of Medical Sciences.
20-Peimani A, Bakhshi H. Assessment of the Reasons for Tooth Extraction Among Patients Referred to the Rafsanjan Dental School (2008). Rafsanjan Univ Med Sci 2011; 10(2): 94-102.
21-Oginni FO. Tooth loss in a sub-urban Nigerian population: causes and pattern of mortality revisited. Int Dent J 2005; 55(1); 17-23.
22-Jovino-Silveria RC. Primary reason for tooth extraction in a Brazilian adult population. Oral Health Prev Dent 2005; 3(3): 151-7.
23-Qutesh Tanni DS. Periodontal reasons in teeth extraction. J Oral Rehabil 2003; 30(1): 110-12.
24-Chestnutt IG, Blnnie VI, Taylor MM. Reasons for teeth extraction in Scotland. J Dent 2000 May; 28 (4): 295-97.
25-Cahen PM, Frarnk RM, Turlot JC: survey of reasons for tooth extraction in france. J Dent Res 1985; 64:1087-93.
26-Abdul Razak I, Jaffar N, Mat Nor G. The causes of tooth mortality of permanent teeth in a Malaysian population. J Ir Dent Assoc 1989; 35(1):39-41
27-Reich E Hiller KA. Reasons for tooth extraction in the western states of Germany Dental Oral Epidemiol 1993; 21:379-83.
28-Agerholm D. Reasons for tooth extraction by dental practioners in England and Walls: a comparison with 1986 and variations between regions. J Dent 2001; 29:237-41.
29- Hull PS, Worthington HV, Clerehugh V, Tsirba R, Davies RM, Clarkson JE. The reasons for tooth extractions in adults and their validation. J Dent. 1997; 25(3-4): 233-7.
30-Corbet EF, Davies WI: Reasons given for tooth extraction in Hong Kong. Community Dent Health 1991; 8: 121-130.
31-Barzegari H. Study of the causes of permanent teeth removal in Yazd [PhD thesis], Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, 1999.
32-Al Shammary KF, Al Ansari JM, al Melh MA, Al Khabbaz AK. Reason for tooth extraxion in Kuwait. Med Princ Pract 2006; 15:417-22.
33-Aida J, Ando Y, Akhter R er al. Reasons for permanent tooth extractions in Japan. J Epidemiol. 2006; 16(5):214-19.
34-Upadhaya C, Humagain M. The patterns of tooth loss due to dental caries and periodontal disease among patients attending dental department (OPD), Dhulihkel Hospital, Kathmandu University Teaching Hospital (JUTH), Nepal. Kathmandu University Med J 2009: 7:59-62.
35-Eskandarizade A, Bayandar T, Adhami Sh. Causes of removing permanent teeth in patients referring to Dental School and Kerman Health Care Centers, Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2002; 20(2): 9-15.
36- Ayoubi B. Study of the causes of permanent teeth removal in Babol [PhD thesis], Babol University of Medical Sciences, 1999-2000.
37-Ramezanian M, Alizade A. Evaluation of the reasons for extraction among patients referred to the oral Surgery Department, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences. Journal of Dental Medicine, 2004; 17(1): 86-90.
38-Abu Al Mehl M, Al Ansari J, Al Shammari K. Reasons for tooth loss in kuwit. Available at net www.idar.confex.com.
39-Quteish Taani DS: Periodontal reasons for tooth extraction in adult population in Jordan. J Oral Rehabil 2003; 30: 110-112.
40-Murray H, Clarke M, Locker D, Kay EJ: Reasons for tooth extraction in dental practices in Ontaraio, Canada according to tooth type. Int Dent J 1997; 47: 3-8.
41-Kornman KS, Crane A, Wang HY, di Giovine FS, Newman MG, Pirk FW, Wilson TG Jr, Higginbottom FL, Duff GW: The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. J Clin Periodontol 1997; 3-24: 72-77.
42-Greenstein G, Hart TC: A critical assessment of interleukin-1 genotyping when used in a genetic susceptibility test for severe chronic periodontitis. J periodontal 2002; 73: 231-247.
43-Elamin AM, Skaug N, Ali RW et al. Ethnic disparities in the prevalence of periodontitis among high school students in Sudan. J Periodontol. 2010; 81(6): 891-6.
44-Kornman KS, Crane A, Wang HY, di Giovine FS, Newman MG, Pirk FW, Wilson TG Jr, Higginbottom FL, Duff GW: The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. J Clin Periodontol 1997; 3-24: 72-77.
45-Drozdzik A, Kurzawski M, Safronow K, Branach J. Polymorphims in interleukin-1 gene and the risk of periodontitis ana Polish population. Advances in Medical sciences, 2006; 51: 13-17.
46- Meilsel P, K Rause T, Cascorbi I et al. Gender and smoking-related risk reduction of periodontal disease with variant myeloperoxidase alleles. Genes and Immunity, 2003; 3: 102-06.
47-Sanei AS, Nasrabadi AN. Periodontal health status and treatment need in Iranian adolescent population. Arch Iranian Med 2005; 8(4): 290-94.
48-Blinkhorn AS, Kay EJ. The reasons for the extraction of various tooth types in Scotland. Journal of Dentistry, 1987; 15: 30-33.
49-Ainamo J, Sarkki L, Kuhalampi ML, Palolmpil, Piirto O: The frequency of periodontal extracions in Finland. Community Dent Health 1984; 1: 165-172.
50-Morita M, Kimura T, Kanegae M, Ishikawa A, Watanabe T: Reasons for the extraction of permanent teeth in Japan. Community Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 303-306.
51-K Ressin NR, Boehmer U, Nunn ME, Spiro A, 3rd: Increased preventive practices lead to greater tooth retention. J Dent Res 2003; 82: 223-227.
52-Lysell L, Rohlin M: A study of indications used for removal of mandibular third molar. Int J Oral Maxillofac Surg 1988; 17: 161-164.
53-Andlaw RJ, Rock WP: A manual of pediatric dentistry. Churchhill Livingstone; 4th ed, 1996: 132.
54-McDonlar RE, Avery DR, Dentistry for child and adolescent 6th ed. Mosby company, St Louis 1994, 190.
55-Grossi SG, Genco RJ, Machtei EE, Ho AW, Koch G, Dunford R, Zambon JJ, Hausmann E: Assessment of risk for periodontal disease. Risk indicators for alveolar bone loss. J Periodontal 1995; 66: 23-29.