بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی، یزد، ایرانآدرس: یزد. چهارراه فضای سبز. ابتدای بلوار دهه فجر. دانشکده

چکیده

زمینه و هدف: سیل مناسب، لازمه درمان های اندودانتیک موفق ازجمله درمان پلاگ اپیکالی می باشد. برخی مطالعات نشان داده اند که مایعات بافتی می توانند تاثیر منفی بر توانایی سیل بگذارند. هدف از این مطالعه بررسی توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق بود.
مواد و روش ها: تاج 70 دندان تک ریشه و تک کانال کشیده انسان از ناحیه CEJ قطع شد. آماده سازی ناحیه اپیکال کانال به روش Step back تا فایل شماره 40 انجام و ناحیه کرونال تا فایل شماره 80 گشاد شد. پس از بازسازی شرایط اپکس باز و ایجاد شرایط کانال خشک، آلوده به خون و بزاق، پلاگ اپیکالی سمان CEM درون کانال ها قرار گرفته و پس از ست شدن کامل، بقیه فضای کانال با گوتا پرکا و سیلر AH26 پر شد. ارزیابی میزان ریزنشت به روش فیلتراسیون مایعات انجام و داده ها با تست Kruskal Walis و Mann-withneyآنالیز شد.
یافته ها: طبق نتایج حاصل، میزان ریزنشت در شرایط کانال خشک، آلوده به خون و آلوده به بزاق به ترتیب 96/26، 36/44 و 00/27 می باشد. میزان ریزنشت در گروه آلوده به خون به صورت معنی داری از شرایط کانال خشک و آلوده به بزاق بیشتر بود.(P-value=000.0).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که هر چند توانایی سیل کنندگی سمان CEM در شرایط آلودگی به خون کاهش می یابد؛ اما تحت تاثیر آلودگی به بزاق، تغییر نمی کند. البته انجام مطالعات IN vitro و حیوانی بیشتر برای تایید این نتایج پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


1-Corbella S, Ferrara G, El Kabbaney A, Taschieri S. Apexification, apexogenesis and regenerative endodontic procedures: a review of the literature. Minerva stomatologica. 2014;63(11-12):375-89. Epub 2014/12/17.
2-Cohem S HK E. Pathways of  the pulp 10th EditionSt Louis : Mosby ; 2010:P.847.
3-Rosenberg B, Murray PE, Namerow K. The effect of calcium hydroxide root filling on dentin fracture strength. Dental traumatology : official publication of International Association for Dental Traumatology. 2007;2.9-26:(1) Epub 2007/01/18.
4-Simon S, Rilliard F, Berdal A, Machtou P. The use of mineral trioxide aggregate in one-visit apexification treatment: a prospective study. International endodontic journal. 2007;40(3):186-97. Epub 2007/02/20.
5-Walton RE TM. Management of incompletely formed roots. 3rd ed: Philadelphia:WB Saunders; 2002.
6-Morse DR, O'Larnic J, Yesilsoy C. Apexification: review of the literature. Quintessence international (Berlin, Germany : 1985). 1990;21(7):589-98. Epub 1990/07/01.
7-Silva RV, Silveira FF, Nunes E. Apexification in non-vital teeth with immature roots: report of two cases. Iranian endodontic journal. 2015;10(1):79-81. Epub 2015/01/20.
8-Camp JH. Diagnosis dilemmas in vital pulp therapy: treatment for the toothache is changing, especially in young, immature teeth. Pediatric dentistry. 2008;30(3):197-205. Epub 2008/07/12.
9-Moazami F MF, Sahebi F. Apical Microleakage of Obturated Canals with Apical Plug and Customized ConeTechniques in Open Apices Models. Shiraz Univ Dent J 2007; 15(2): 10-20
10-Chala S, Abouqal R, Rida S. Apexification of immature teeth with calcium hydroxide or mineral trioxide aggregate: systematic review and meta-analysis. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics. 2011;112(4):e36-42. Epub 2011/07/23.
11-Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. Journal of endodontics. 1995;21(7):349-53. Epub 1995/07/01.
12-Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M. Sealing ability of a novel endodontic cement as a root-end filling material. Journal of biomedical materials research Part A. 2008;87(3):706-9. Epub 2008/01/18.
13-Ghoddusi J, Tavakkol Afshari J, Donyavi Z, Brook A, Disfani R, Esmaeelzadeh M. Cytotoxic effect of a new endodontic cement and mineral trioxide aggregate on L929 line culture. Iranian endodontic journal. 2008;3(2):17-23. Epub 2008/04/01.
14-Asgary S, Moosavi SH, Yadegari Z, Shahriari S. Cytotoxic effect of MTA and CEM cement in human gingival fibroblast cells. Scanning electronic microscope evaluation. The New York state dental journal. 2012;78(2):51-4. Epub 2012/06/13.
15-de Chevigny C, Dao TT, Basrani BR, Marquis V, Farzaneh M, Abitbol S, et al. Treatment outcome in endodontics: the Toronto study--phases 3 and 4: orthograde retreatment. Journal of endodontics. 2008;34(2):131-7. Epub 2008/01/25.
16-Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. Journal of endodontics. 2008;34(1):76-9. Epub 2007/12/25.
17-Kuhre AN, Kessler JR. Effect of moisture on the apical seal of laterally condensed gutta-percha. Journal of endodontics. 1993;19(6):277-80. Epub 1993/06/01.
18-Torabinejad M, Higa RK, McKendry DJ, Pitt Ford TR. Dye leakage of four root end filling materials: effects of blood contamination. Journal of endodontics. 1994;20(4):159-63. Epub 1994/04/01.
19-Moradi S, Lomee M, Gharechahi M. Comparison of fluid filtration and bacterial leakage techniques for evaluation of microleakage in endodontics. Dental research journal. 2015;12(2):109-14. Epub 2015/04/17.
20-Hasheminia M, Loriaei Nejad S, Asgary S. Sealing Ability of MTA and CEM Cement as Root-End Fillings of Human Teeth in Dry, Saliva or Blood-Contaminated Conditions. Iranian endodontic journal. 2010;5(4):151-6. Epub 2010/10/01.
21-Adel M, Nima MM, Shivaie Kojoori S, Norooz Oliaie H, Naghavi N, Asgary S. Comparison of endodontic biomaterials as apical barriers in simulated open apices. ISRN dentistry. 2012;2012:359873. Epub 2012/07/14.
22-Soheilipour E, Kheirieh S, Madani M, Akbarzadeh Baghban A, Asgary S. Particle size of a new endodontic cement compared to Root MTA and calcium hydroxide. Iranian endodontic journal. 2009;4(3):112-6. Epub 2009/07/01.
23-Amini Ghazvini S, Abdo Tabrizi M, Kobarfard F, Akbarzadeh Baghban A, Asgary S. Ion release and pH of a new endodontic cement, MTA and Portland cement. Iranian endodontic journal. 2009;4.8-74:(2)4. Epub 2009/04/01.
24-Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghoddusi J. Effect of two storage solutions on surface topography of two root-end fillings. Australian endodontic journal: the journal of the Australian Society of Endodontology Inc. 2009;35.52-147:(3). Epub 2009/12/08.