ادنتوژنیک کراتوسیست همراه با تورم در بیمار مسن- گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک وصورت دانشکده دندانپزشکی بابل

2 گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت

3 گروه آموزشی جراحی دهان وفک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل

چکیده

زمینه و هدف :تومور ادنتوژنیک کراتوسیت معمولا بدون علامت بوده و در موارد نادر ی ممکن است در افراد مسن ایجاد شود .هدف گزارش مورد ارزیابی بالینی – رادیوگرافی – پاتولوژی و درمان و پیگیری بیمار خانم 69 ساله مبتلا میباشد.
معرفی بیمار: بیمار خانم بی دندان 69 ساله بوده که به دلیل شکایت از تورم بدون درد که از حدود 3 ماه پیش ایجادشده ،به جراح مراجعه کرد. در رادیوگرافی پانورامیک رادیولوسنسی چند حفره ای با حدودنامشخص نمایان بود. در بررسی میکروسکوپی تومور ادنتوژنیک کراتوسیست التهابی گزارش شد. درمان با استکتومی محیطی و خروج کامل ضایعه صورت گرفت در عرض 14 ماه پیگیری بیمارهیچ عودی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: تومورادنتوژنیک کراتوسیست بدلیل تنوع علایم بالینی ، رادیوگرافی باید در تشخیص افتراقی ضایعات داخل استخوانی در افراد مسن مورد توجه قرار گیرد.در افراد پیر به دلیل ناتوانی فیزیکی، انتخاب روش درمانی مناسب و پیگیری طولانی مدت بیمار بعد از جراحی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


1-de Avila ED, de Molon RS, Massucato EM, Hochuli-Vieira E. Relationship between the prevalence of the dentigerous cyst and the odontogenic keratocyst tumor and the current etiologic hypothesis. J Craniofac Surg 2009;20(6):2036–40.
2-Menon S.Keratocystic odontogenic tumors:Etiology,pathogenesis,and tratment revisited.J Maxillofac oral Surg 2015;14(3):541-47.
3-Ali M, Baughman RA. Maxillary odontogenic keratocyst: A common and serious clinical misdiagnosis. J Am Dent Assoc 2003;134(7):877–83.
4-Shear M. Cysts of the Oral and Maxillofacial Regions. 4th ed. Singapore: Blackwell Munksgaard; 2007. p. 6–58.
5-Shear M. Developmental odontogenic cysts. An update. J Oral Pathol Med 1994;23(1):1–11.
6-Stoelinga PJW. Long-term follow-up on keratocysts treated according to a defined protocol. Int J Oral Maxillofac Surg 2001;30(1):14–25.
7-Singh HP, Nayar A, Raj A, Kumar P. Are all odontogenic keratocysts keratocystic odontogenic tumors? Correlation between imaging features and epithelial cell proliferation. J Clin Imaging Sci 2013;3:3.
8-Ecker J., Horst R.T., Koslovsky D. Current role of Carnoy’s solution in treating keratocystic odontogenic tumors. Oral Maxillofac Surg 2016;74(2):278–282.
 9-Suzuki T,Sakashita H,Suka N,Suzuki S,Tanaka A,Kusama K.Keratocystic odontogenic tumor in elderly patient in the maxillary incisor rejion.Report of a case. J Of  Japanase Society of dentistry for medically compromised patient 2006;15(3):139-43.
10-Philipsen HP. Om keratocyster (kolesten tomer) in the jaws. Tandlaegebladet. 1956;60(1):963–81.
11-Ebenezer V., Ramalingam B. Importance of different modalities of treatment for the management of keratocystic odontogenic tumour with five year follow-up. J Clin Diagn Res 2014;8(3):225–228.

12-Karoyanagi N,Sakuma H,Miyabe S,Machida J,Kaetsu A,Yokoi M, et al. Prognostic factors for keratocystic odontogenic tumor (odontogenic keratocyst): analysis of clinico-pathologic and immunohistochemical findings in cysts treated by enucleation.J Oral Pathol Med 2009;38(4):386-92.

13-Chkoura A,Chbicheb S,El Wady W.Keratocystic odontogenic tumor .a case report and review of the literature.Internet J Dent Sci 2008;6(2):1-6.
14-pechalova PF,Pavlov NV.Jaw cysts in elderly patient.Clin Res Studies 2012. https://www. researchgate. net/ publication/320127354
15-Manas B,Nilesh P,Betina CH,Manika M.Prevalence of jaw tumors in elderly indian population:A retrospective histopathological analysis of 29 cases.Oral maxillofac pathol 2017;8(1):16-18.
16-Gurugubeli U,Tatapudi R,Moryam R,Sinhah P.A silent transformation of keratocystic odontogenic tumor to squamous cell carcinoma:A case report and review of literature.J of indian academy of oral medicine and radiology 2016;28(2):175-9.
17-Caixeta CA,Riberio CM,Carli ML,Fornias Sperandio F,Costa Pereira AA,Costa Hanemman JA.                              Decompression of an extensive keratocystic odontogenic tumor in elderly patient.J Oral Maxillofac Surg Med pathol 2017;29(3):284-87.
18-Kaplan I, Hirshberg A. The correlation between epithelial cell proliferation and inflammation in odontogenic keratocyst. Oral Oncol 2004;40(10):985–91.
 19-de Menezes LM,de Suza Cruz EL,Carneiro Junior JT,Silva Kataoka Msd,Alves Junior SDM,Viana Pinherio JdJ.  Maxillary ameloblastoma in elderly patient:Report of the surgical approach.Human pathol 2017;10(1):25-29.
20-Tolstunov L, Treasure T. Surgical treatment algorithm for odontogenic keratocyst: combined treatment of odontogenic keratocyst and mandibular defect with marsupialization, enucleation, iliac crest bone graft, and dental implants. Oral Maxillofac Surg 2008;66(5):1025–1036.

21-Stoelinga PJ. Long-term follow-up on keratocysts treated according to a defined protocol.Int J Oral Maxillofac Surg 2001;30(1):14-25.