تعیین سطح گلی‌کلازید در پلاسما با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا با آشکارسازی فتودیود آرایه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی.دانشکده داروسازی، دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی، دانشکاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی

3 دانشیار گروه ژنتیک.گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشیار گروه داخلی مرکز تحقیقات دیابت.مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه یک روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)  برای تعیین سطح غلظت گلی کلازید در پلاسما ارایه شده است. استفاده از دتکتور فتودیود آرایه ای  ( PDA ) امکان تعیین خلوص پیک جدا شده را فراهم می کند.
روش بررسی: فاز متحرک استفاده شده در این تحقیق بافر فسفات با PH=3.5 و استونیتریل به نسبت 1:1 بوده است. برای تعیین دقت و تکرار پذیری روش، 4 غلظت استاندارد 400، 200، 100 و 50 نانوگرم بر لیتر از گلی­کلازید در پلاسما مورد استفاده قرار گرفت.
یافته­ ها: منحنی کالیبراسیون در ناحیه 50 تا 400 نانوگرم بر میلی لیتر می باشد. پیک مربوط به گلی کلازید در 3.6 دقیقه توسط دتکتور فتودیود شناسایی می شود. میزان حد تشخیص (LOD) و حد تعیین کمی (LOQ) در این روش به ترتیب 23 نانوگرم بر میلی لیتر و 50 نانوگرم بر میلی لیتر محاسبه شده است.
نتیجه­ گیری: ارزیابی صحت و دقت روش پیشنهادی نشان داد که این روش توانایی تعیین مقدار گلی کلازید را در پلاسما دارد و روش قابل اعتماد و سریعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Bressler R, Johnson DG. Pharmacological Regulation of Blood Glucose Levels in Non—Insulin-Department Diabetes Mellitus. Archives of internal medicine. 1997;157(8):836-48.
2-Palmer KJ, Brogden RN. Gliclazide. Drugs. 1993;46(1):92-125.
3-Matsuda R, Anguizola J, Joseph K, Hage DS. High-performance affinity chromatography and the analysis of drug interactions with modified proteins: binding of gliclazide with glycated human serum albumin. Analytical and bioanalytical chemistry. 2011;401(9):2811.
4-Sarkar A, Tiwari A, Bhasin PS, Mitra M. Pharmacological and Pharmaceutical Profile of Gliclazide: A Review. 2011.
5-Musshoff F, Madea B. Review of biologic matrices (urine, blood, hair) as indicators of recent or ongoing cannabis use. Therapeutic drug monitoring. 2006;28(2):155-63.
6-Agrawal Y, Gogoi P, Manna K, Bhatt H, Jain V. A supercritical fluid chromatography/tandem mass spectrometry method for the simultaneous quantification of metformin and gliclazide in human plasma. Indian journal of pharmaceutical sciences. 2010;72(1):50.
7-Główka FK, Łada MK, Grund G, Wachowiak J. Determination of treosulfan in plasma and urine by HPLC with refractometric detection; pharmacokinetic studies in children undergoing myeloablative treatment prior to haematopoietic stem cell transplantation. Journal of Chromatography B. 2007;850(1-2):569-74.
8-Nekrassova O, Lawrence NS, Compton RG. Analytical determination of homocysteine: a review. Talanta. 2003;60(6):1085-95.
9-Ranetti M-C, Ionescu M, Hinescu L, Ionica E, Anuta V, Ranetti AE, et al. Validation of a HPLC method for the simultaneous analysis of metformin and gliclazide in human plasma. Farmacia. 2009;57(6):728-35.
10-Venkatesh P, Harisudhan T, Choudhury H, Mullangi R, Srinivas NR. Simultaneous estimation of six anti‐diabetic drugs—glibenclamide, gliclazide, glipizide, pioglitazone, repaglinide and rosiglitazone: development of a novel HPLC method for use in the analysis of pharmaceutical formulations and its application to human plasma assay. Biomedical Chromatography. 2006;20(10):1043-8.
11-Jamadar SA, Mulye SP, Karekar PS, Pore YV, Burade KB. Development and validation of UV spectrophotometric method for the determination of Gliclazide in tablet dosage form. Der Pharma Chemica. 2011;3(4):338-43.
12-Bhaskar R, Sagar M, Saini V, Bhat K. UV-spectrophotometric-assisted chemometric methods for the simultaneous determination of metformin hydrochloride and gliclazide in pharmaceutical formulations. Pharmaceut Anal Acta. 2012;3(4):1-5.