بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوا ، ورامین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آفلاتوکسین M1، سمی مهلک با توان سرطان­زایی بالا می­باشد که در اثر مصرف علوفۀ آلوده توسط دام در شیر ترشح می­گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام و پاستوریزه در استان خوزستان طی دو فصل زمستان و تابستان انجام گرفت.
روش بررسی: 120 نمونه شیر (60 نمونه شیر خام، 60 نمونه شیر پاستوریزه) از مراکز جمع­آوری شیر و سوپر مارکت­ها، در دو فصل تابستان و زمستان سال 1390 تهیه و میزان آفلاتوکسین M1با روش HPLC ارزیابی شد و (05/0>P) معنادار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: تمام نمونه­های خام و پاستوریزه در زمستان آلوده بودند. میانگین سم در شیر خام و پاستوریزه به­ترتیب ng/ml 009/0±013/0 و ng/ml 0015/0±017/0 در زمستان بود. میزان میانگین سم در شیر خام و پاستوریزه در تابستان به­ترتیب ng/ml0012/0±007/0 و ng/ml001/0±009/0 بود. میانگین میزان سم در شیر خام و پاستوریزه در تابستان نسبت به زمستان کاهش معناداری را نشان داد (05/0>P). میزان آفلاتوکسین M1 یک نمونه شیر پاستوریزه در زمستان بیش از حد مجاز (ng/ml 065/0) بود.
نتیجه­ گیری: باتوجه به آلودگی تمام نمونه ها در فصل زمستان شرایط رشد قارچ و تولید آفلاتوکسین B1 در علوفه بایداز بین برود.
 

کلیدواژه‌ها


1-Celik TH, Sarmehmetoğlu B, Kǘplǘlǘ O. Aflatoxin M1 contamination in pasteurised milk. Veterinarski Arhiv 2005;75(1):57-65.
2-Elgebri AM, Aidoo KE, Candlish AA, Tester RF. Occurrence of aflatoxin M1 in randomly selected North African milk and  cheese samples. Food Addit Contam 2004;21(6):592-7.
3-Codex Alimentarius Publications. Code of Practice for the Reduction of Aflatoxin B1 in Raw Materials and Supplemental Feeding Staffs for Milk Producing Animals. CAC/RCP. Available From: URL: www.Codex alimentarius.net/download/standards/331/CXP - 045e.pdf. Accessed month 6, day 20, year 2003.
4-Zinedine A, Gonzalez-Osnaya L, Soriano JM, Molto JC, Idrissi L, Manes J.  Presence of aflatoxin M1 in pasteurized milk from Morocco. Int J Food Micro 2007;114(1):25-9.
5-Ghanem I, Orfi M. Aflatoxin M1 in raw, pasteurized and powdered milk available in the Syrian market. Food Control 2009;20(6):603- 5.
6-Di Natale F, Gallo M, Nigro R. Adsorbents selection for aflatoxins removal in bovine milks. J Food Eng 2009;95(1):186-91.
7-Kamkar A. A study on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of Iran. Food control 2005;16(7):593-599.
8-Da Silva J B, Dilkin P, Fonseca H, Correa B. Production of aflatoxins by Aspergillus flavus and of fumonisins by Fusarium species isolated from Brazilian sorghum. Braz J Microbiol 2004;35(3):182-186.
9-Tajkarimi M , Aliabadi Sh F, Salah Nejad A, Poursoltani H, Motallebi AA,  Mahdavi H. Aflatoxin M1 contamination in winter and summer milk in 14 states in Iran. Food Control 2008;19(11):1033-6.
10-PournoorMohammadi SH, Ansari M, Nezakati Alfati L, Kazemipour M, Hasibi M. [Determination of Aflatoxin M1 in pasteurized milk Consumed in Kerman province]. J Kerman Univ Med Sci 2010;16(3):271-80. [In Persian]
11-Sefidgar SAA, Mirzae M, Assmar M, Naddaf SR. Aflatoxin M1 in pasteurized milk in Babol city, Mazandaran Province, Iran. Iran J Public Health 2011;40(1):115-18.
12-Riazipour M, Tavakkoli HR, Razzaghi Abyaneh M, Rafati H, Sadr Momtaz SM. [Measuring the amount of M1Aflatoxin in pasteurized milks]. Kowsar Med J 2010;15(2):89-93. [In Persian]
13-Lopez CE, Ramos LL, Ramadan SS, Bulacio LC. Presence of aflatoxin M1 in milk for human consumption in Argentina. Food Control 2003;14(1):31-4.
14-Ghazani MH. Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Tabriz (northwest of Iran). Food Chem Toxicol 2009;47(7):1624-5.
15-Nazari A, Nourouzi H, Movahedi M, Khaksarian M. [ Measurement of aflatoxin m1 in raw and pasteurized cow milk samples by HPLC]. Yafteh 2007;9(3):49-57 [In Persian]
16-Roussi V, Govaris A, Varagouli A, Botsoglou NA. Occurrence of aflatoxin M1 in raw and market milk commercialized in Greece. Food Addit Contam 2002;19(9):863-8.
17-Alborzi S, Pourabbas B, Rashidi M, Astaneh B. Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Shiraz (South of Iran). Food Control 2006;17(7):582-4.
18-Gholampour Azizi I, Khoshnevis SH, Hashemi SJ. [Aflatoxin M1 level in pasteurized and sterilized milk of Babol city]. Tehran Univ Med Sci 2007;65(13):20-4. [In Persian]
19-O’keeffe M, Kennedy O, Farreell F, Dooley M, Grad PB, Nuget A. et .al. Food residue database. Ashtown: The National Food Centers Dunsinea; Dublin and johnstoun Castle Research Centre,Castlenock. wexford year2001. p. 14-16.