نگرش زنان 40-60 سالۀ شهر اهواز نسبت به یائسگی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یائسگی یکی از مراحل انتقال طبیعی رشد است که می­تواند تغییرات جسمی، ذهنی، اجتماعی و روانی خاصی را ایجاد کند. نگرش زنان چه قبل از یائسگی و چه بعد از یائسگی نسبت به این پدیده، از جمله مسایل مطرح است. هدف از این مطالعه، بررسی نگرش زنان 40-60 ساله نسبت به پدیدۀ یائسگی و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن بود.
روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعۀ مقطعی است که بر روی 400 نفر از زنان 40-60 سالۀ شهر اهواز در سال 1391 انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه­های اطلاعات دموگرافیک و نگرش بودند که با مصاحبه تکمیل شدند. نمرات مربوط به نگرش به دامنه 0-20 تبدیل شدند. عدد بزرگتر نشان­دهندۀ نگرش بهتر نسبت به یائسگی بود. امتیاز نگرش 10 و کمتر از آن به­عنوان نگرش بد و نگرش بیشتر از 10 به­عنوان نگرش خوب در نظر گرفته شد. داده­هابا  نسخۀ 16 نرم­افزار  SPSSو با استفاده از آماره­های توصیفی، تست های تی و آنووا در سطح معنادار 5 درصد آنالیز شدند.
یافته­ها: میانگین نمرۀ نگرش افراد نسبت به یائسگی 3/3±4/14 بود. 5/14 درصد افراد (58 نفر) نگرش منفی و 5/85 درصد (342 نفر) نگرش مثبتی نسبت به یائسگی داشتند. امتیاز نگرش به یائسگی با میزان درآمد (0001/0>P)  و سطح تحصیلات (02/0=P) ارتباط معناداری نشان داد.
نتیجه­گیری: اگرچه اکثر زنان شرکت­کننده در مطالعه نگرش خوبی نسبت به یائسگی داشتند، اما تلاش جهت ارتقای هر چه بهتر آن ضروری به­نظر می­رسد.
 

کلیدواژه‌ها


1-Avis NE, McKinlay SM. A longitudinal analysis of women's attitudes toward the menopuase: results from the Massachusetts Women’s Health Study. Maturitas 1991;13(1):65–79.
2-Panay N. Menopause and the postmenopausal women. In: Edmonds DK, editor. Dewhurts' textbook of obstetrics and gynecology. 7th ed. London: Black Well; 2007. P. 479-94.
3-Lobo RA. Menopause: Endocrinology, consequences of estrogen deficiency, effects of hormone replacement therapy, treatment regimens. In: Katz VL, Lentz GM, Lobo RA, Gershenson DM, eds. Comprehensive gynecology. 5th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2007. P. 1039-65.
4-Ayers B, Forshaw M, Hunter MS. The impact of attitudes towards the menopause on women's symptom experience: a systematic review. Maturitas 2010;65(1):28-36.
5-Avis NE, Crawford S. Cultural differences in symptoms and attitudes toward menopause. Menopause Manage 2008;17(3):8–13.
6-Theisen SC, Mansfiedl PK, Seery BL, Voda A. Predictors of midlife women's attitudes toward menopause. Health Val 1995;19(3):22-31.
7-Hunter M, Rendall M. Bio-psycho-socio-cultural perspectives on menopause. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007;21(2):261-74.
8-Busch H, Barth-Olofsson AS, Rosenhagen S, Collins A. Menopausal transition and psychological development. Menopause 2003;10(2):179-87.
9-Palank CL. Determinants of health-promotive behavior. A review of current research. Nurs Clin North Am 1998;26(4):815-33.
10-Ghandchilar N, Khameneh S, Shaham FJ, Jafari Shabiri M. [Attitudes toward menopause and associated factors]. Med J Tabriz Uni Med Sci 2004;37(60):54-7. [In Persian]
11-Wani RJ, Gupta AS. Money & Menopause: The Relationship Between Socioeconomic Class and Awareness about Menopause in Women in Mumbai, India. J Obstet Gynecol India 2013;63(3):199-202.
12-Kowalcek I, Rotte D, Banz C, Diedrich K. Women's attitude and perceptions towards menopause in different cultures. Cross-cultural and intra-cultural comparison of pre-menopausal and post-menopausal women in Germany and in Papua New Guinea. Maturitas 2005;51(3):227-35
13-Donati S, Cotichini R, Mosconi P, Satolli R, Colombo C, Liberati A, et al. Menopause: knowledge, attitude and practice among Italian women. Maturitas 2009;63(3):246-52.
14-Ayranci U, Orsal O, Orsal O, Arslan G, Emeksiz DF. Menopause status and attitudes in a Turkish midlife female population: an epidemiological study. BMC Womens Health 2010;10:1.
15-Noroozi E, Kasiri Dolatabadi N, Eslami AA, Hassanzadeh A, Davari S. [Knowledge and attitude of 40-45 year old women toward menopause]. Health System Res 2011;7(4);460-7. [In Persian]
16-Castelo-Branco C, Palacios S, Mostajo D, Tobar C, von Helde S: Menopausal transition in Movima women, a Bolivian Native-American. Maturitas 2005;51(4):380-5.
17-Nusrat N, Nishat Z, Gulfareen H, Aftab M, Asia N. Knowledge, attitude and experience of menopause. J Ayub Med Coll Abbottabad 2008;20(1):56-9.
18-Mustafa GN, Sabir JM. Perception and experience regarding menopause among menopaused women attending teaching hospitals in Erbil City. Glob J Health Sci 2012;4(3):170-8.
19-Loutfy I, Abdel Aziz F, Dabbous NI, Hassan MHA. Women's perception and experience of menopause: a community-based study in Alexandria, Egypt. East Mediterr Health J 2006;12 Suppl 2:S93-106.
20-Bairy L, Adiga S, Bhat P,  Bhat R. Prevalence of menopausal symptoms and quality of life after menopause in women from south India. Aust N Z J Obestet Gynaecol 2009;49(1):106-9.
21-Adler SR, Fosket JR, Kagawa-Singer M, McGraw SA, Wong-Kim E, Gold E, et al. Conceptualizing menopause and midlife: Chinese American and Chinese women in the US. Maturitas 2000;35(1):11-23.
22-Mahadeen AI, Halabi JO, Callister LC. Menopause: a qualitative study of Jordanian women’s perceptions. Int Nurs Rev 2008;55(4):427-33.
23-Noroozi E, Dolatabadi NK, Eslami AA, Hassanzadeh A, Davari S. Knowledge and attitude toward menopause phenomenon among women aged 40-45 years. J Edu Health Promot 2013;2:25
24-Hassanzadeh G, Yekkezare S, Vaziri S, Soroorirad B, Darki L. Knowledge of women about menopause in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci 2003;7(4):21-5. [In Persian]
25-Makvandi s, Zargarshoushtari Z, Yazdizadeh H, Zakerhosseini V, Bastami A. [Frequency and Severity of Menopausal Symptoms and Its Relationship with Demographic Factors in Pre-and Postmenopausal Women of Ahvaz, Iran]. IJOGI 2013;16(49-50):7-15. [In Persian]
26-Gur A, Sarac AJ, Nas K, Cevic R. The relationship between educational level and bone mineral density in postmenopausal women. BMC Fam Pract 2004;5:18.