خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ویروس‌شناسی، دانشکدۀ پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه داخلی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

علت دقیق آن مشخص نشده است. مطالعات انجام­شده در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد که طرح درگیری کولون و نیز اپیدمیولوژی آن بسیار متنوع می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی طرح درگیری کولون و نیز اپیدمیولوژی آن در بیماران مراجعه­کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال­های 1386-1390 می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه گذشته­نگر، اطلاعات 98 بیمار مبتلا به کولیت اولسروز که در طی 5 سال به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز مراجعه کرده بودند و وجود بیماری در آنها به­وسیله کولونوسکوپی یا پاتولوژی ثابت شده بود، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: میانگین سنی بیماران 14/2±95/38 سال بود و 8/42 درصد از بیماران در ردۀ سنی 31-50 سال بودند. تعداد بیماران مرد 53 و زن 45 نفر بودند و  نسبت مرد به زن 18/1 بوده است. بیشترین درگیری کولون مربوط به ناحیۀ رکتوسیگموئید (4/21 درصد) و پان کولیت (4/19) درصد بود. اگرچه 52 درصد از بیماران فاقد هرگونه بیماری دیگری بوده­اند، اما در بین بیماری­های زمینه‌ای آنمی بیشترین فراوانی (3/16درصد) را دارا بوده ‌است.
نتیجه­گیری:بر اساس نتایج به ­دست آمده از این مطالعه، شایع­ترین طرح درگیری کولون در بیماران کولیت اولسروز در سال­های مورد بررسی، مربوط به ناحیۀ رکتوسیگموئید بوده و الگوی غالب جنسیتی در این بیماری از زن به مرد تغییر یافته بطوری که تعداد مردان مبتلا بیش از زنان بوده است.

کلیدواژه‌ها


Background and Objective: Ulcerative colitis is one of the inflammatory bowel diseases with unknown etiology. Studies done in different parts of the world showed that the sites of colonic involvement and epidemiology of this disease are varied. The aim of this study was to investigate the pattern of colonic involvement and epidemiologic charateristics of patient referred to Imam Khomeini hospital of Ahvaz during the years 2007-2011.
Subjects and Methods: In this retrospective study, the data from 98 patients, who referred to Imam Khomeini hospital during these 5 years with ulcerative colitis, which was confirmed by colonoscopy or pathology, were investigated and analyzed.
Results: Mean age of patients was 38.95±2.14 years, 42.8 % were in age group of 31-50 years and male to female ratio was 1.18. The most frequent site of colonic involvement was rectosigmoid (21.4 %) and pancolit (19.4 %). Although 52 % of patients had no co-existing disease, anemia was the most prevalent co-existing disease (16.3 %).
Conclusion: Based on the results of this study, the most frequent site of colonic involvement was rectosigmoid, and dominant sex pattern changed from female to male.