بررسی آزمایشگاهی استحکام باند پیوند MTA به عاج دریک سوم میانی ریشه در سه دورۀ زمانی یک هفته،یک ماهه و دو ماهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه درمان ریشه، دانشکدۀ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینهوهدف:مواد متعددی جهت درمان رتروگرید کانال و ترمیم پرفوراسیون­ها استفاده شده است. اخیراً Mineral Trioxide Aggregate (MTA) به­عنوان ماده­ای امیدوارکننده در ترمیم پرفوراسیون ریشه به­­دلیل سازگاری عالی خود، توانایی سیل بالا و ست شدن در حضور رطوبت و خون و همچنین القای تشکیل عاج، سمان و استخوان به­­طور گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی استحکام  باندMTA  به عاج دندان در ناحیۀ    میانی ریشه در سه دورۀ زمانی می­باشد.
روشبررسی: این مطالعه بر روی 60 دندان تک­ریشۀ انسان به روش آزمایشگاهی انجام گردید. پس از آماده­سازی، نمونه­ها به­صورت تصادفی به سه گروه یک هفته ای، یک ماهه و دو ماهه تقسیم شدند و در مایع بافتی مصنوعی (4/7pH=) قرار گرفتند. استحکام پیوند MTA توسط دستگاه تست یونیورسال در زمان های عنوان شده محاسبه شد. داده­ها توسط نسخۀ 13 نرم­افزار SPSS و تست­های آماری واریانس یک­طرفۀ آنووا (ANOVA) و توکی (Tukey) آنالیز شدند.
یافته­ها: میانگین استحکام پیوند در نمونه­های یک ­هفته­ای معادل 3157/2 مگاپاسگال بود که بیشتر از میانگین نمونه­های یک­ ماهه (125/0) و دو ماهه (12/0) بود .بین میانگین استحکام باند در سه دورۀ یک هفته ای، یک ماهه و دوماهه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P).  
نتیجه­گیری: با گذر زمان از یک هفته  به دو ماه، استحکام  پیوند MTA به عاج به مرور کم می­شود. 
 

کلیدواژه‌ها


-Torabinejad M, Corr R, Handysides R, Shabahang S. Outcomes of nonsurgical retreatment and endodontic surgery: a systematic review. J Endod 2009;35(7):930-7.
2-Nash KD, Brown LJ, Hicks ML. Private practicing endodontists: production of endodontic services and implications for workforce policy. J Endod 2002;28(10):699–705.
3-Chong B. A surgical alternative. Managing Endodontic Failure Practice 2004;123-47.
4-Lee YL, Lee BS, Lin FH, Yun Lin A, Lan WH, Lin CP. Effects of physiological environments on the hydration behavior of mineral trioxide aggregate. Biomaterials. 2004;25(5):787–93.
5-Kratchman SI. Perforation repair and one-step apexification procedures. Dent Clin North Am 2004;48(1):291–307.
6-Roberts HW, Toth JM, Berzins DW, Charlton DG. Mineral trioxide aggregate material use in endodontic treatment: a review of the literature. Dent Mater 2008;24(2):149-64.
7-Gancedo-Caravia L, Garcia-Barbero E. Influence of humidity and setting time on the push-out strength of mineral trioxide aggregate obturations. J Endod 2006;32(9):894-6.
8-Apaydin ES, Shabahang S, Torabinejad M. Hard-tissue healing after application of fresh or set MTA as root-end-filling material. J Endod 2004;30(1):21–4.
9-Ferris DM, Baumgartner JC. Perforation repair comparing two types of mineral trioxide aggregate. J Endod 2004;30(6):422–4.
10-Hardy I, Liewehr FR, Joyce AP, Agee K, Pashley DH. Sealing ability of One-Up Bond and MTA with and without a secondary seal as furcation perforation repair materials. J Endod 2004;30(9):658–61.
11-Abdullah D, Ford TR, Papaioannou S, Nicholson J, McDonald F. An evaluation of accelerated Portland cement as a restorative material. Biomaterials 2002;23(19):4001-10.
12-de Vasconcelos B, Bernardes RA, Cruz SM, Duarte MA, Padilha Pde M, Bernardineli N, et al. Evaluation of pH and calcium ion release of new root-end filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108(1):135–9.
13-Agrabawi J. Sealing ability of amalgam, super EBA cement, and MTA when used as retrograde filling materials. Br Dent J 2000;188(5):266–8.
14-Reyes-Carmona JF, Felippe MS, Felippe WT. Biomineralization ability and interaction of mineral trioxide aggregate and white portland cement with dentin in a phosphate-containing fluid. J Endod 2009;35(5):731-6.
15-Sarkar N, Caicedo R, Ritwik P, Moiseyeva R, Kawashima I. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod 2005;31(2):97-100.
16-Camilleri J, Montesin FE, Juszczyk AS, Papaioannou S, Curtis RV, Donald FM, et al. The constitution, physical properties and biocompatibility of modified accelerated cement. Dent Mater 2008;24(3):341-50.
17-Yazdizadeh M, Gholamipoor M. Quantitative Evaluation of shear bond strength between MTA and dentin in three different time periods [dissertation]. Ahvaz: Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences; 2007. [In Persian].
18-Saghiri MA, Shokouhinejad N, Lotfi M, Aminsobhani M, Saghiri AM. Push-out bond strength of mineral trioxide aggregate in the presence of alkaline pH. J Endod 2010;36(11):1856-9.
19-Coleman NJ, Nicholson JW, Awosanya K. A preliminary investigation of the in vitro bioactivity of white Portland cement. Cement Concrete Res 2007;37(11):1518-23.
20-Taddei P, Tinti A, Gandolfi MG, Rossi PL, Prati C. Ageing of calcium silicate cements for endodontic use in simulated body fluids: a micro Raman study. J Raman Spectroscopy 2009;40(12):1858-66.
21-Gandolfi MG, Iacono F, Agee K, Siboni F, Tay F, Pashley DH, et al. Setting time and expansion in different soaking media of experimental accelerated calcium-silicate cements and ProRoot MTA. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108(6):e39-45.
22-Camilleri J, Montesin FE, Di Silvio L, Pitt Ford TR. The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use. Int Endod J 2005;38(11):834-42.
23-Duarte MA, Demarchi AC, Yamashita JC, Kuga MC, Fraga Sde C. pH and calcium ion release of 2 root-end filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003;95(3):345-7.
24-Santos AD, Moraes JC, Araújo EB, Yukimitu K, Valério Filho WV. Physico‐chemical properties of MTA and a novel experimental cement. Int Endod J 2005;38(7):443-7.